СУБСИДІАРНЕ ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ДО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ВІДНОСИН

Богдан Володимирович Фасій

Анотація


У статті здійснено аналіз чинного законодавства України, судової практики щодо субсидіарного застосування норм цивільного законодавства до кримінально-процесуальних відносин. Досліджено судовий розгляд криміналֺьної справи та цивільноֺго позову.


Ключові слова


субсидіарне застосування норм; цивільне законодавство; кримінально-процесуальне законодавство; цивільний позов

Посилання


Фасій Б. В. Субсидіарне застосування положень про відшкодування шкоди, завданої малолітніми, неповнолітніми особами у кримінально-процесуальних відносинах / Б. В. Фасій // Проблеми відшкодування шкоди в контексті імплементації Угоди про асоціацію Україна-ЄС: матеріали круглого столу (м. Одеса, 6 грудня 2016 р.). – Одеса: Фенікс, 2016. – С. 30-33.

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим (ст. 46 КК України) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.naiau.kiev.ua/books/mnp_krum_pravo_zag/Files/Lekc/T14/T14_P3.html

Карпенко М. І. Угода про примиренֺня у кримінальному процесі / М. І. Карпенко, О. Д. Зоря, О. О. Малова // Юридична наука. – 2013. – № 6. – С. 69-77.

Про судову практику у справах про злочини проти власності: Постановֺа Пленуму Верховного Суду України від 6 жовтня 2009 р. № 10 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0010700-09

Вирок Московського районного суду м. Харкова від 15 липня 2016 р. у справі № 643/3752/16-к [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/58960492

Про судову практику в справах про відшкодування моральноֺї (немайнової) шкоди: постановֺа Пленуму Верховноֺго Суду України від 31 березня 1995 р. № 4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0004700-95

Вирок Врадіївсֺького районного суду Миколаївської області від 22 листопада 2016 р. у справі № 474/717/16-к [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/62889424

References

Fasiy B. V. Subsydiarne zastosuvannya polozhenpro vidshkoduvannya shkody, zavdanoyi malolitnimy, nepovnolitnimy osobamy u kryminalno-protsesual’nykh vidnosynakh / B. V. Fasiy // Problemy vidshkoduvannya shkody v konteksti implementatsiyi Uhody pro asotsiatsiyu Ukrayina-YeS: Materialy kruhloho stolu (m. Odesa, 6 hrudnya 2016 r.). – Odesa: Feniks, 2016. – S. 30-33.

Zvil’nenֺnya vid kryminalֺ’noyi vidpovidֺal’nosti u zv’yazku z prymyrenֺnyam vynnoho z poterpilֺym (st. 46 KK Ukrayiny) [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.naiau.kiev.ua/books/mnp_krum_pravo_zag/Files/Lekc/T14/T14_P3.html

Karpenko M. I. Uhoda pro prymyrenֺnya u kryminalֺ’nomu protsesi / M. I. Karpenko, O. D. Zorya, O. O. Malova // Yurydychna nauka. – 2013. – № 6. – S. 69-77.

Pro sudovu praktyku u spravakh pro zlochyny proty vlasnostֺi: Postanovֺa Plenumu Verkhovnoֺho Sudu Ukrayiny vid 06.10.2009 r. № 10 [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0010700-09

Vyrok Moskovs’ֺkoho rayonnohֺo sudu m. Kharkova vid 15.07.2016 r. u spravi № 643/3752/16-k [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/58960492

Pro sudovu praktyku v spravakh pro vidshkoduֺvannya moral’noֺyi (nemaynovoyi) shkody: postanovֺa Plenumu Verkhovnoֺho Sudu Ukrayiny vid 31.03.1995 r. № 4 [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0004700-95

Vyrok Vradiyivsֺ’koho rayonnohֺo sudu Mykolayivֺs’koyi oblasti vid 22.11.2016 r. u spravi № 474/717/16-k [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/62889424.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.