ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛАТЕНТНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ

Ганна Володимирівна Рибікова, Владлена Валеріївна Сучкова

Анотація


У статті розглядається таке явище як «латентна злочинність» в економічній сфері, її поняття, види та шляхи подолання. Проаналізовано окремі методи, які застосовуються у процесі вивчення латентних економічних злочинів.


Ключові слова


економічні злочини; латентність; правова статистика; експертні оцінки; облік злочинів

Посилання


Асеев Р. Проблемы выявления латентного взяточничества / Р. Асеев // Закон и жизнь: Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2007. – № 6. – С. 41-44.

Оболенцев В. Ф. Латентна злочинність: проблеми теорії та практики попередження / В. Ф. Оболенцев. – Х.: Вид. СПД ФО Вапнярчук Н. М., 2005. – 128 с.

Храмов С. М. Латентная преступность: методология познания и основные направления противодействия: монография / С. М. Храмов; Брест. гос. ун-т имени А. С. Пушкина. – Брест: БрГУ, 2010. – 169 с.

Конев А. А. Основные криминологические характеристики латентной преступности / А. А. Конев. – Омск: Изд-во Ом. ВШМ МВД России, 1980. – 47 c.

Кривенцов П. А. Латентная преступность в России: криминологическое исследование: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Кривенцов Павел Алексеевич; [Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)]. – М., 2014. – 184 с.

Gottschalk Petter, and Hans Solli-Saether. Computer information systems as determinants of police investigation performance: an empirical study. – S. 45-49 / Journal of Computer Information Systems. – London: Issue 3. – 2007. – P. 45-49.

Сухонос В. В. Правові заходи протидії корупції в Україні в сучасних умовах: науково-теоретичні аспекти: монографія / В. В. Сухонос. – Суми: Університетська книга, 2015. – 74 с.

Поклад В. І. Методологія та методика вивчення латентної злочинності: навч. посібник / В. І. Поклад; МВС України; Луган. держ. ун-т внутр. справ. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2007. – 48 с.

References

Aseev R. Problemyi vyiyavleniya latentnogo vzyatochnichestva / R. Aseev // Zakon i zhizn: Mezhdunarodnyiy nauchno-prakticheskiy pravovoy zhurnal / Ministerstvo yustitsii Respubliki Moldova. – Kishinyov, 2007. – № 6. – S. 41-44.

Obolentsev V. F. Latentna zlochinnist: problem teoriyi ta praktiki poperedzhennya / V. F. Obolentsev. – H.: Vid. SPD FO Vapnyarchuk N.M., 2005. – 128 s.

Hramov S. M. Latentnaya prestupnost: metodologiya poznaniya i osnovnyie napravleniya protivodeystviya: monografiya / S. M. Hramov; Brest. gos. un-t imeni A. S. Pushkina. – Brest: BrGU, 2010. – 169 s.

Konev A. A. Osnovnyie kriminologicheskie harakteristiki latentnoy prestupnosti / Omsk: Izd-vo Om.VShM MVD Rossii, 1980. – 47 c.

Kriventsov P. A. Latentnaya prestupnost v Rossii: kriminologicheskoe issledovanie: diss. … kand. yurid. nauk: 12.00.08 / Kriventsov Pavel Alekseevich; [Moskovskiy gosudarstvennyiy yuridicheskiy universitet imeni O. E. Kutafina (MGYuA)]. – M., 2014. – 184 s.

Gottschalk Petter, and Hans Solli-Saether. Computer information systems as determinants of police investigation performance: an empirical study. – S. 45-49 / Journal of Computer Information Systems. – London: Issue 3. – 2007. – P. 45-49.

Suhonos V. V. Pravovi zahodi protidiyi koruptsiyi v Ukrayini v suchasnih umovah: naukovo- teoretichni aspekti: monografIya / V. V. Suhonos. – Sumi: Universitetska kniga, 2015. – 74 s.

Poklad V. I. Metodologiya ta metodika vivchennya latentnoyi zlochinnosti: navch. posibnik / V. I. Popov; MVS Ukrayini; Lugan. derzh. un-t vnutr. sprav. – Lugansk: RVV LDUVS, 2007. – 48 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.