МЕДИЧНИЙ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ПРАЦІВНИК ЯК СПЕЦІАЛЬНІ СУБ’ЄКТИ ЗЛОЧИНУ (СТ. 140 КК УКРАЇНИ)

Софія Яківна Лихова, Назарій Михайлович Монастирський

Анотація


У статті розглядаються питання співвідношення ознак медичних та фармацевтичних працівників як суб’єктів неналежного виконання своїх професійних обов’язків. Наголошується на необхідності чіткого розмежування понять «медичний» та «фармацевтичний» працівники при кваліфікації діянь, передбачених ст. 140 КК України.


Ключові слова


суб’єкт злочину; фармацевтичний працівник; медичний працівник; неналежне виконання професійних обов’язків

Посилання


Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. Редакція від 30.09.2016, підстава 1401-19 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

Основи законодавства України про охорону здоров’я від 19 листопада 1992 р. № 2801-XII. Редакція від 01.01.2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/2801-12

Щукін О. С. Правовий статус медичних працівників за трудовим законодавством України: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.05 / О. С. Щукін. – Одеса, 2005. – 19 с.

Тарасевич Т. Ю. Медичний працівник як спеціальний суб’єкт злочину: дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 / Т. Ю. Тарасевич. – К., 2011. – 236 с.

Кузнецов В.М. Психіатрія / В. М. Кузнецов, В. М. Чернявський. – К.: Здоров’я, 1993. – 344 с.

Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів: навч. посіб. / М. Й. Коржанський. – [Вид. 3-тє, допов. та перероб.]. – К.: Атіка, 2007. – 592 с.

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 25 грудня 1992 р. № 195 «Про затвердження Переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю»: наказ Міністерства охорони здоров’я України від 14 березня 1995 р. № 45 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=2061

Розробка стандартів фармацевтичної діяльності. Фокус на допомогу пацієнтові [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.apteka.ua/article/8663/

Фармацевтична енциклопедія / за ред. В. П. Черниха. – К.: МОРІОН, 2010. – С. 1548.

References

Konstytucija Ukrai’ny vid 28 chervnja 1996 r. № 254k/96-VR. Redakcija vid 30.09.2016, pidstava 1401-19 [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

Osnovy zakonodavstva Ukrai’ny pro ohoronu zdorov’ja vid 19 lystopada 1992 r. № 2801-XII. Redakcija vid 01.01.2016 [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2801-12

Shhukin O. S. Pravovyj status medychnyh pracivnykiv za trudovym zakonodavstvom Ukrai’ny: avtoref. dys. … kand. juryd. nauk: spec. 12.00.05 / O. S. Shhukin. – Odesa, 2005. – 19 s.

Tarasevych T. Ju. Medychnyj pracivnyk jak special’nyj sub’jekt zlochynu: dys. … kand. juryd. nauk: spec. 12.00.08 / T. Ju. Tarasevych. – K., 2011. – 236 s.

Kuznecov V. M. Psyhiatrija / V. M. Kuznecov, V. M. Chernjavs’kyj. – K.: Zdorov’ja, 1993. – 344 s.

Korzhans’kyj M. J. Kvalifikacija zlochyniv: navch. posib. / M. J. Korzhans’kyj. – [Vyd. 3-tje, dopov. ta pererob.]. – K.: Atika, 2007. – 592 s.

Pro vnesennja zmin do nakazu MOZ Ukrai’ny vid 25 grudnja 1992 r. № 195 «Pro zatverdzhennja Pereliku vyshhyh i serednih special’nyh navchal’nyh zakladiv, pidgotovka i otrymannja zvannja v jakyh dajut’ pravo zajmatysja medychnoju i farmacevtychnoju dijal’nistju»: nakaz Ministerstva ohorony zdorov’ja Ukrai’ny vid 14 bereznja 1995 r. № 45 [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=2061

Rozrobka standartiv farmacevtychnoi’ dijal’nosti. Fokus na dopomogu pacijentovi [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.apteka.ua/article/8663/

Farmacevtychna encyklopedija / za red. V. P. Chernyha. – K.: MORION, 2010. – S. 1548.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.