РОЗВИТОК НОВІТНЬОГО РОЗУМІННЯ БАЗИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДОКАЗІВ ТА ІНШИХ ПОЛОЖЕНЬ ПРОЦЕДУРИ РОБОТИ З НИМИ ТА ЇХ ДЖЕРЕЛАМИ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Юлія Олександрівна Ланцедова, Тетяна Вячеславівна Сіроченко

Анотація


У статті досліджено нову редакцію норми КПК України щодо розуміння сутності доказів та їх базисних юридичних властивостей, джерел, суб’єктів, порядку і вичерпного переліку дій з їх отримання та форм оперування такого роду відомостями в кримінальному судочинстві. Розкрито сутність доказів та кожного з їх основних і додаткових базисних юридичних властивостей. Запропоновано варіант вирішення проблеми суб’єктів отримання доказів та участі інших осіб у даній процедурі. Викладено вичерпний перелік отримуючих слідчих та судових дій, а також форм представлення, оцінки та використання доказів у кримінальному судочинстві.


Ключові слова


докази у кримінальному судочинстві; основні та додаткові базисні властивості доказів; суб’єкти отримання доказів; отримуючі слідчі і судові дії; форми представлення, оцінки та використання доказів

Посилання


Давидова Д. В. Джерела доказів у кримінальному процесі України: дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 / Дар’я Вікторівна Давидова; Донецький юридичний інститут МВС України. – Кривий Ріг, 2015. – 225 с.

Кириченко А. А. Гипердоклад о более двухстах пятидесяти лучших доктринах и концепциях юриспруденции научной школы профессора Аланкира: коллективная монография / кол. авторов под науч. ред. А. А. Кириченко. – 2-е изд. – Николаев: Николаевский нац. ун-т им. В. А. Сухомлинского, 2015. – 1008 с.

Кириченко О. А. Курс лекцій зі спецкурсу «Інноваційна процедура протидії правопорушенням»: навч. посіб. / О. А. Кириченко, Ю. О. Ланцедова. – 2-ге вид. – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. – 100 с.

Кириченко С. А. Сутність і класифікація доказів та їх джерел у кримінальному судочинстві: ґенеза і можливості удосконалення: дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 / Сергій Анатолійович Кириченко; Класичний приватний уні-верситет. – Запоріжжя, 2009. – 221 с.

Кримінально-процесуальний кодекс України від 28 грудня 1960 р. № 1001-05 (зі змінами за Законом України від 15 листопада 2011 р. № 4025-17) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1001-05

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI (із змінами, згідно із законом України від 13 липня 2017 р. № 2136-VIII) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17

Ланцедова Ю. О. Сутність і послідовність роботи з особистісними і речовими доказами у кримінальному судочинстві: дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 / Юлія Олександрівна Ланцедова; Харк. нац. ун-т вн. справ. – Харків, 2009. – 229 с.

Ланцедова Ю. А. Вторая вариация доктрины доказательств и иных связанных с ней концепций антикриминального судопроизводства / Ю. А. Ланцедова / 1276 слов // Блог экспертов (blog-experts.com). Информационно-аналитический сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://blog-experts.com/category/новости/doktriny/2015-01-11–Доктрины.

Тунтула О. С. Отримання доказів та форми їх представлення, оцінки та використання у кримінальному провадженні України: дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 / Олександра Сергіївна Тунтула; Національна академія прокуратури України. – К., 2013. – 233 с.

References

Davydova D. V. Dzherela dokaziv u kryminal’nomu protsesi Ukrayiny: dys. … kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.09 / Dar’ya Viktorivna Davydova; Donets’kyy yurydychnyy instytut MVS Ukrayiny. – Kryvyy Rih, 2015. – 225 s.

Kirichenko A. A. Giperdoklad o bolee dvuhstah pyatidesyati luchshih doktrinah i kontseptsiyah yurisprudentsii nauchnoy shkolyi professora Alankira: kollektivnaya monografiya / kol. avtorov pod nauch. red. A. A. Kirichenko. – 2-e izd. – Nikolaev: Nik. nats. un-t im. V. A. Suhomlinskogo, 2015. – 1008 s.

Kyrychenko O. A. Kurs lektsiy zi spetskursu «Innovatsiyna protsedura protydiyi pravoporushennyam»: navch. posib. / O. A. Kyrychenko, Yu. O. Lantsedova. – 2-he vyd. – Mykolayiv: MNU imeni V. O. Sukhomlyns’koho, 2016. – 100 s.

Kyrychenko S. A. Sutnist’ i klasyfikatsiya dokaziv ta yikh dzherel u kryminal’nomu sudochynstvi: geneza i mozhlyvosti udoskonalennya: dys. … kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.09 / Serhiy Anatoliyovych Kyrychenko; Klasychnyy pryvatnyy universytet. – Zaporizhzhya, 2009. – 221 s.

Kryminal’no-protsesual’nyy kodeks Ukrayiny vid 28.12.1960 r. № 1001-05 (zi zminamy za Zakonom Ukrayiny vid 15.11.2011 r. № 4025-17) [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1001-05

Kryminal’nyy protsesual’nyy kodeks Ukrayiny vid 13.04.2012 r. № 4651-VI (iz zminamy, zhidno iz zakonom Ukrayiny vid 13.07.2017 r. № 2136-VIII) [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17

Lantsedova Yu. O. Sutnist’ i poslidovnist’ roboty z osobystisnymy i rechovymy dokaziv u kryminal’nomu sudochynstvi: dys. … kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.09 / Yuliya Oleksandrivna Lantsedova; Khark. nats. un-t vn. sprav. – Kharkiv, 2009. – 229 s.

Lantsedova Yu. A. Vtoraya variatsiya dok-trinyi dokazatelstv i inyih svyazannyih s ney kontseptsiy antikriminalnogo sudoproizvodstva / Yu. A. Lantsedova / 1276 slov // Blog ekspertov (blog-experts.com). Informatsionno-analiticheskiy sayt [Elektronnyiy resurs]. – Rezhim dostupa: http://blog-experts.com/category/novosti/doktriny/2015-01-11 – Doktrinyi.

Tuntula O. S. Otrymannya dokaziv ta formy yikh predstavlennya, otsinky ta vykorystannya u kryminal’nomu provadzhenni Ukrayiny: dys. … kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.09 / Oleksandra Serhiyivna Tuntula; Natsional’na akademiya prokuratury Ukrayiny. – K., 2013. – 233 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.