Претензійна робота юридичної служби суб’єктів господарювання

Valentyna P. Kozyreva, Larysa V. Milimko

Анотація


У статті досліджується поняття претензійної роботи, що здійснюється з метою забезпечення належних умов роботи підприємства, роль, зміст та значення претензійної діяльності юридичної служби суб’єктів господарювання, пропозиції щодо її вдосконалення.


Ключові слова


претензія; юридична служба; претензійна робота

Посилання


Гончар І. В. Претензійно-позовна робота органів державної податкової служби України: навч. посібник / І. В. Гончар, В. Т. Капріца, Г. М. Самілик. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. – 93 с.

Долгополов А. М. Організація юридичної служби на підприємствах: конспект лекцій / А. М. Долгополов. – К.: МАУП, 2000. – 72 с.

Методичні рекомендації щодо ведення претензійно-позовної роботи в органі виконавчої влади, на державному підприємстві, в установі, організації / Головне територіальне управління юстиції у Закарпатській області. – Ужгород, 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakjust.gov.ua/images/2017/01/3-2016.doc.

Олійник О. Б. Документування господарсько-договірної та господарсько-претензійної діяльності: навч. посіб. / О. Б. Олійник. – К.: Алерта, 2006. – 140 с.

Про порядок ведення претензійної та позовної роботи на підприємстві, в установі, організації: рекомендації Міністерства юстиції України від 15 січня 1996 р. № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0002323-96.

Савченко О. Досудове врегулювання господарських спорів / О. Савченко // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 6. – С. 66-70.

References

Gonchar I. V. Pretenzijno-pozovna robota organiv derzhavnoi’ podatkovoi’ sluzhby Ukrai’ny: navch. posibnyk / I. V. Gonchar, V. T. Kaprica, G. M. Samilyk. – Irpin’: Akademija DPS Ukrai’ny, 2002. – 93 s.

Dolgopolov A. M. Organizacija jurydychnoi’ sluzhby na pidpryjemstvah: konspekt lekcij / A. M. Dolgopolov. – K.: MAUP, 2000. – 72 s.

Metodychni rekomendacii’ shhodo vedennja pretenzijno-pozovnoi’ roboty v organi vykonavchoi’ vlady, na derzhavnomu pidpryjemstvi, v ustanovi, organizacii’ / Golovne terytorial’ne upravlinnja justycii’ u Zakarpats’kij oblasti. – Uzhgorod, 2016 [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: https://zakjust.gov.ua/images/2017/01/3-2016.doc.

Olijnyk O. B. Dokumentuvannja gospodars’ko-dogovirnoi’ ta gospodars’ko-pretenzijnoi’ dijal’nosti: navch. posib. / O. B. Olijnyk. – K.: Alerta, 2006. – 140 s.

Pro porjadok vedennja pretenzijnoi’ ta pozovnoi’ roboty na pidpryjemstvi, v ustanovi, organizacii’: rekomendacii’ Ministerstva justycii’ Ukrai’ny vid 15 sichnja 1996 r. № 2 [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0002323-96.

Savchenko O. Dosudove vreguljuvannja gospodars’kyh sporiv / O. Savchenko // Pidpryjemnyctvo, gospodarstvo i pravo. – 2016. – № 6. – S. 66-70.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.