ВИДИ ТА ПІДСТАВИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОВЖИВАННЯ МОНОПОЛЬНИМ (ДОМІНУЮЧИМ) СТАНОВИЩЕМ НА ТОВАРНОМУ РИНКУ

Яна Вадимівна Горбатюк

Анотація


У статті автор визначає види юридичної відповідальності за зловживання монопольним (домінуючим) становищем на товарному ринку та їх нормативне закріплення, а також аналізує підстави застосування юридичної відповідальності за вказаний вид правопорушення.


Ключові слова


зловживання монопольним (домінуючим) становищем; юридична відповідальність; штраф; примусовий поділ; Антимонопольний комітет України; суб’єкт господарювання

Посилання


Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11 січня 2001 р. № 2210-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 12. – Ст. 64.

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18. – Ст. 144.

Стороженко О. М. Адміністративно-правова кваліфікація зловживань монопольним (домінуючим) становищем на ринку: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.07 / Стороженко Ольга Михайлівна; Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». – К., 2007. – 184 с.

Бакалінська О. О. Конкурентне право: навч. посіб. / О. О. Бакалінська. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 388 с.

Лук’янець Д. Правова природа і особливості відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції / Д. Лук’янець // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 8. – С. 78-80.

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. № 8073-X // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – № 51. – Ст. 1122.

Звіт Антимонопольного комітету України за 2016 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=133712&schema=main.

Про деякі питання практики застосування конкурентного законодавства: постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 26 листопада 2011 р. № 15 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.arbitr.gov.ua/files/pages/ppVGSU_26122011_015.pdf.

References

Pro zahyst ekonomichnoi’ konkurencii’: Zakon Ukrai’ny vid 11 sichnja 2001 r. № 2210-III // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 2001. – № 12. – St. 64.

Gospodars’kyj kodeks Ukrai’ny vid 16 sichnja 2003 r. № 436-IV // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 2003. – № 18. – St. 144.

Storozhenko O. M. Administratyvno-pravova kvalifikacija zlovzhyvan’ monopol’nym (dominujuchym) stanovyshhem na rynku: dys. …kand. juryd. nauk: 12.00.07 / Storozhenko Ol’ga Myhajlivna; Vidkrytyj mizhnarodnyj universytet rozvytku ljudyny «Ukrai’na». – K., 2007. – 184 s.

Bakalins’ka O. O. Konkurentne pravo: navch. posib. / O. O. Bakalins’ka. – K.: Kyi’v. nac. torg.-ekon. un-t, 2010. – 388 s.

Luk’janec’ D. Pravova pryroda i osoblyvosti vidpovidal’nosti za porushennja zakonodavstva pro zahyst ekonomichnoi’ konkurencii’ / D. Luk’janec’ // Pidpryjemnyctvo, gospodarstvo i pravo. – 2001. – № 8. – S. 78-80.

Kodeks Ukrai’ny pro administratyvni pravoporushennja vid 7 grudnja 1984 r. № 8073-X // Vidomosti Verhovnoi’ Rady URSR. – 1984. – № 51. – St. 1122.

Zvit Antymonopol’nogo komitetu Ukrai’ny za 2016 rik [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=133712&schema=main.

Pro dejaki pytannja praktyky zastosuvannja konkurentnogo zakonodavstva: postanova Plenumu Vyshhogo gospodars’kogo sudu Ukrai’ny vid 26 lystopada 2011 r. № 15 [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.arbitr.gov.ua/files/pages/ppVGSU_26122011_015.pdf.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.