ЗАВДАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Дмитро Олександрович Беззубов, Марія Олександрівна Бухер

Анотація


У статті представлено завдання забезпечення захисту підприємництва в Україні в сучасних умовах.

Визначені та проаналізовані завдання та функції системи економічної безпеки підприємництва. Проведено аналіз суб’єктів системи економічної безпеки за рівнями управління та функціональними компетенціями.


Ключові слова


система захисту; економічна безпека; система економічної безпеки; заходи захисту; функції захисту; суб’єкти системи захисту

Посилання


Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.

Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 12 червня 1991 р. № 959-ХІІ // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 29. – Ст. 377.

Про міжнародний комерційний арбітраж: Закон України від 24 лютого 1994 р. № 4002-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 25. – Ст. 198.

Про підприємництво: Закон України від 7 лютого 1991 р. № 698-ХІІ // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 14. – Ст. 168.

Державне регулювання економіки: навч. посіб. / С. М. Чистов, А. Є. Никифоров, Т. Ф. Куценко та ін. – К.: КНЕУ, 2010. – 316 с.

Щербина В. С. Господарське право: підруч. / В. С. Щербина. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2015. – 247 с.

Алькема В. Г. Фінансова безпека логістичних утворень / В. Г. Алькема // Фінансова система України: зб. наук. праць. – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2010. – Вип. 14. – С. 77-94.

Слободяник Т. М. Запровадження комплексної системи економічної безпеки та оцінка її ефективності на сучасному підприємстві / Т. М. Слободяник // Економічний простір. – 2008. – № 12/2. – С. 22-27.

Сорока І. В. Теоретико-методологічні аспекти формування системи економічної безпеки підприємства / І. В. Сорока // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 12 (102). – С. 114-122.

References

Konstytucija Ukrai’ny vid 28 chervnja 1996 r. № 254k/96-VR // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 1996. – № 30. – St. 141.

Gospodars’kyj kodeks Ukrai’ny vid 16 sichnja 2003 r. № 436-IV // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – St. 144.

Pro zovnishn’oekonomichnu dijal’nist’: Zakon Ukrai’ny vid 12 chervnja 1991 r. № 959-ХII // Vidomosti Verhovnoi’ Rady URSR. – 1991. – № 29. – St. 377.

Pro mizhnarodnyj komercijnyj arbitrazh: Zakon Ukrai’ny vid 24 ljutogo 1994 r. № 4002-ХII // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 1994. – № 25. – St. 198.

Pro pidpryjemnyctvo: Zakon Ukrai’ny vid 7 ljutogo 1991 r. № 698-HII // Vidomosti Verhovnoi’ Rady URSR. – 1991. – № 14. – St. 168.

Derzhavne reguljuvannja ekonomiky: navch. posib. / S. M. Chystov, A. Je. Nykyforov, T. F. Kucenko ta in. – K.: KNEU, 2010. – 316 s.

Shherbyna V. S. Gospodars’ke pravo: pidruch. / V. S. Shherbyna. – 2-ge vyd., pererob. i dop. – K.: Jurinkom Inter, 2015. – 247 s.

Al’kema V. G. Finansova bezpeka logistychnyh utvoren’ / V. G. Al’kema // Finansova systema Ukrai’ny: zb. nauk. prac’. – Ostrog: Vyd-vo Nacional’nogo universytetu «Ostroz’ka akademija», 2010. – Vyp. 14. – S. 77-94.

Slobodjanyk T. M. Zaprovadzhennja kompleksnoi’ systemy ekonomichnoi’ bezpeky ta ocinka i’i’ efektyvnosti na suchasnomu pidpryjemstvi / T. M. Slobodjanyk // Ekonomichnyj prostir. – 2008. – № 12/2. – S. 22-27.

Soroka I. V. Teoretyko-metodologichni aspekty formuvannja systemy ekonomichnoi’ bezpeky pidpryjemstva / I. V. Soroka // Aktual’ni problemy ekonomiky. – 2009. – № 12 (102). – S. 114-122.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.