ОКРЕМІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ ЛЮДИНОЦЕНТРИЗМУ В ПРОЦЕСІ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ПРИВАТНОПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Олена Станіславівна Танцюра

Анотація


У статті охарактеризовано основні сучасні наукові погляди на поняття людиноцентризму. Відзначено, що Міністерство юстиції як провідний орган виконавчої влади та «інституція справедливості» має значний вплив на сучасні трансформаційні процеси вітчизняної державно-правової політики, у тому числі у сфері приватноправового регулювання. На підставі аналізу завдань та повноважень Міністерства юстиції, а також основних положень Національної стратегії у сфері прав людини робиться висновок про його роль у формуванні та реалізації основних принципів людиноцентризму в процесі здійснення державної правової політики у сфері цивільно-правових відносин.


Ключові слова


верховенство права; гуманізм; державна політика; людиноцентризм; Міністерство юстиції; цивільно-правові відносини

Посилання


Вишневський О. Людиноцентризм як педагогічна проблема на тлі сучасних цивілізаційних процесів / О. Вишневський // Освіта: всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – 2008. – № 32/33. – С. 10-11.


Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.

Дмитренко Г. А. Людиноцентрична система державного управління в Україні: утопія чи шанс: колективна монографія / Г. А. Дмитренко, О. Л. Ануфрієва, С. В. Мудра та ін. / за заг. ред. Г. А. Дмитренко. – К.: ДКС-Центр, 2014. – 240 с.

Кремень В. Г. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати / В. Г. Кремень. – К.: Грамота, 2005. – 447 с.

Кремень В. Г. Філософія людиноцентризму в стратегіях освітнього простору / В. Г. Кремень. – К.: Педагогічна думка, 2009. – 520 с.

План дій щодо реалізації Національної стратегії у сфері прав людини. [Електронний ресурс]. – 2015. – Режим доступу: https://minjust.gov.ua/m/plan-diy-schodo-realizatsii-natsionalnoi-strategii-u-sferi-prav-lyudini

Стратегія: цілі та пріоритети [Електронний ресурс]. – 2017. – Режим доступу: https://minjust.gov.ua/strategy

Lierre Keith, ed. (2012). The Derrick Jensen Reader: Writings on Environmental Revolution. Seven Stories Press.

References

Vyshnevs’kyy̆ O. Ljudynocentryzm jak pedagogichna problema na tli suchasnyh cyvilizaciy̆nyh procesiv / O. Vyshnevs’kyy̆ // Osvita: vseukrains’kyy̆ gromads’ko-politychnyy̆ tyzhnevyk. – 2008. – № 32/33. – S. 10-11.


Goncharenko S. Ukrains’kyy̆ pedagogichnyy̆ slovnyk / S. Goncharenko. – K.: Lybid’, 1997. – 376 s.

Dmytrenko G. A. Ljudynocentrychna systema derzhavnogo upravlinnja v Ukraini: utopija chy shans: kolektyvna monografija / G. A. Dmytrenko, O. L. Anufrijeva, S. V. Mudra ta in. / za zag. red. G. A. Dmytrenko. – K.: DKS-Centr, 2014. – 240 s.

Kremen’ V. G. Osvita i nauka v Ukraini – innovaciy̆ni aspekty. Strategija. Realizacija. Rezul’taty / V. G. Kremen’. – K.: Gramota, 2005. – 447 s.

Kremen’ V. G. Filosofija ljudynocentryzmu v strategijah osvitn’ogo prostoru / V. G. Kremen’. – K.: Pedagogichna dumka, 2009. – 520 s.

Plan dij shhodo realizacii’ Nacional’noi’ strategii’ u sferi prav ljudyny. [Elektronnyj resurs]. – 2015. – Rezhym dostupu: https://minjust.gov.ua/m/plan-diy-schodo-realizatsii-natsionalnoi-strategii-u-sferi-prav-lyudini

Strategija: cili ta priorytety [Elektronnyj resurs]. – 2017. – Rezhym dostupu: https://minjust.gov.ua/strategy

Lierre Keith, ed. (2012). The Derrick Jensen Reader: Writings on Environmental Revolution. Seven Stories Press.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.