ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Любов Вячеславівна Котова

Анотація


У статті, на основі аналізу наукових поглядів вчених, надано авторське розуміння таких понять, як «особа з інвалідністю» та «правове регулювання праці осіб з інвалідністю». Визначено основні нормативно-правові акти, норми яких спрямовано на регулювання праці осіб з інвалідністю. Наголошено, що вказані у статті нормативно-правові акти не позбавлені певних недоліків, які дають роботодавцям реальні можливості для того, щоб уникати обов’язку щодо працевлаштування осіб з інвалідністю на своїх підприємствах чи організаціях.


Ключові слова


праця; працівник; особа з інвалідністю; правове регулювання; нормативно-правовий акт

Посилання


Безпалько О. В. Соціальна робота з людьми з особливими потребами / О. В. Безпалько, І. В. Братусь, Т. Л. Лях // Практична психологія та соціальна робота. – 2002. – № 6. – С. 33-46.

Андреев В. С. Право социального обеспечения в СССР: учебник / В. С. Андреев. – М.: Юрид. лит., 1987. – 352 с.

Прокопчук Ю. М. Міжнародно-правові аспекти охорони праці інвалідів / Ю. М. Прокопчук // Часопис Київського університету права. – 2009. – № 3. – С. 246-252.

Скакун О. Ф. Теорія держави і права: підруч. / О. Ф. Скакун; пер. з рос. – Х.: Консум, 2001. – 656 с.

Скакун О. Ф. Теория государства и права / О. Ф. Скакун. – Х.: Консум, 2000. – 704 с.

Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр/conv

Декларация о правах инвалидов: принята резолюцией 3447 (XXX) Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1975 г. [Електронный ресурс]. – Режим доступа: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_117

Европейская социальная хартия (пересмотренная) от 3 мая 1996 г. № 163 // Международные акты о правах человека: сб. документов. – М.: Изд. группа «Норма-Инфра». – 2000. – С. 570-586.

Силенко Н. М. До питання міжнародно-правового регулювання захисту прав інвалідів у сфері праці / Н. М. Силенко // Науковий вісник публічного та приватного права: зб. наук. праць. Вип. 6. – Т. 1. – К.: Науково-дослідний інститут публічного права, 2016. – С. 110-114.

Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08/conv

Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні: Закон України від 21 березня 1991 р. № 875-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/875-12

References

Bezpal’ko O. V. Social’na robota z ljud’my z osoblyvymy potrebamy / O. V. Bezpal’ko, I. V. Bratus’, T. L. Ljah // Praktychna psyhologija ta social’na robota. – 2002. – № 6. – S. 33-46.

Andreev V. S. Pravo social’nogo obespechenija v SSSR: uchebnik / V. S. Andreev. – M.: Jurid. lit., 1987. – 352 s.

Prokopchuk Ju. M. Mizhnarodno-pravovi aspekty ohorony praci invalidiv / Ju. M. Prokopchuk // Chasopys Kyi’vs’kogo universytetu prava. – 2009. – № 3. – S. 246-252.

Skakun O. F. Teorija derzhavy i prava: pidruch. / O. F. Skakun; per. z ros. – H.: Konsum, 2001. – 656 s.

Skakun O. F. Teorija gosudarstva i prava / O. F. Skakun. – H.: Konsum, 2000. – 704 s.

Konstytucija Ukrai’ny vid 28 chervnja 1996 r. № 254k/96-VR [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ 254k/96-vr/conv

Deklaracija o pravah invalidov: prinjata rezoljuciej 3447 (XXX) General’noj Assamblei ot 9 dekabrja 1975 g. [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_117

Evropejskaja social’naja hartija (peresmotrennaja) ot 3 maja 1996 g. № 163 // Mezhdunarodnye akty o pravah cheloveka: sb. dokumentov. – M.: Izd. gruppa «Norma-Infra». – 2000. – S. 570-586.

Sylenko N. M. Do pytannja mizhnarodno-pravovogo reguljuvannja zahystu prav invalidiv u sferi praci / N. M. Sylenko // Naukovyj visnyk publichnogo ta pryvatnogo prava: zb. nauk. prac’. Vyp. 6. – T. 1. – K.: Naukovo-doslidnyj instytut publichnogo prava, 2016. – S. 110-114.

Kodeks zakoniv pro pracju Ukrai’ny vid 10 grudnja 1971 r. № 322-VIII [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08/conv

Pro osnovy social’noi’ zahyshhenosti invalidiv v Ukrai’ni: Zakon Ukrai’ny vid 21 bereznja 1991 r. № 875-XII [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/875-12


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.