МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА УСУНЕННЯ ПОДВІЙНОГО ОПОДАТКУВАННЯ

Ірина Петрівна Устинова, Тетяна Юріївна Мединська

Анотація


Стaття присвяченa дослідженню прaвової природи способів усунення подвійного оподaткувaння, їх клaсифікaції, a тaкож зaкономірностей зaстосувaння. Aвторами визнaчено місце досліджувaних методів в оргaнізaційно-прaвовому мехaнізмі уникнення міжнaродного подвійного оподaткувaння.


Ключові слова


міжнaродне подвійне оподaткування; способи усунення подвійного оподaткувaння; подaтковий кредит; подaткове звільнення; подaтковa знижкa

Посилання


Петраш І. Ю. Міжнародно-правові аспекти співробітництва України з питань подвійного оподаткування: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.11 / І. Ю. Петраш. – К., 2013. – 15 с.

Теоретические и практические проблемы двойного налогообложения в РФ. Пути решения: тезисы докладов и выступлений на междунар. науч. конф. [«Двойное налогообложение: проблемы и пути решения»], (13 марта 2000 г.) / Финансовая академия при Правительстве РФ; Международная налоговая ассоциация; Академия экономических наук и предпринимательской деятельности. – М.: Финансовая академия, 2000. – С. 10-15.

Налоговое право: учебник / С. Г. Пепеляев, Р. И. Ахметин, С. В. Жестков; отв. ред. С. Г. Пепеляев. – М.: Юристъ, 2004. – 591 c.

Погорлецкий А. И. Принципы международного налогообложения и международного налогового планирования / А. И. Погорлецкий − СПб.: Изд. дом СПбГУ, 2005. − 385 с.

Щодо міжнародних договорів про уник-нення подвійного оподаткування: лист ДПА України від 31.01.2011 № 2450/7/12-0117 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

Кучерявенко Н. П. Курс налогового права [в 6 тт.] / Н. П. Кучерявенко. − Х.: Легас; Право, 2005. – Т. ІІІ.: Учение о налоге. − 600 с.

Мещерякова О. Е. Налоговые системы развитых стран мира / О. Е. Мещерякова. – М., 1999. – 230 с.

References

Petrash I. Ju. Mizhnarodno-pravovi aspekty spivrobitnyctva Ukrai’ny z pytan’ podvijnogo opodatkuvannja: avtoref. dys. … kand. juryd. nauk: spec. 12.00.11 / I. Ju. Petrash. – K., 2013. – 15 s.

Teoreticheskie i prakticheskie problemy dvojnogo nalogooblozhenija v RF. Puti reshenija: tezisy dokladov i vystuplenij na mezhdunar. nauch. konf. [«Dvojnoe nalogooblozhenie: problemy i puti reshenija»], (13 marta 2000 g.) / Finansovaja akademija pri Pravitel’stve RF; Mezhdunarodnaja nalogovaja associacija; Akademija jekonomicheskih nauk i predprinimatel’skoj dejatel’nosti. – M.: Finansovaja akademija, 2000. – S. 10-15.

Nalogovoe pravo: uchebnik / S. G. Pepeljaev, R. I. Ahmetin, S. V. Zhestkov; otv. red. S. G. Pepeljaev. – M.: Jurist’, 2004. – 591 c.

Pogorleckij A. I. Principy mezhdunarodnogo nalogooblozhenija i mezhdunarodnogo nalogovogo planirovanija / A. I. Pogorleckij − SPb.: Izd. dom SPbGU, 2005. − 385 s.

Shhodo mizhnarodnyh dogovoriv pro unyknennja podvijnogo opodatkuvannja: lyst DPA Ukrai’ny vid 31.01.2011 № 2450/7/12-0117 [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon1.rada.gov.ua.

Kucherjavenko N. P. Kurs nalogovogo prava [v 6 tt.] / N. P. Kucherjavenko. − H.: Legas; Pravo, 2005. – T. ІІІ.: Uchenie o naloge. − 600 s.

Meshherjakova O. E. Nalogovye sistemy razvityh stran mira / O. E. Meshherjakova. – M., 1999. – 230 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.