ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ОРГАНАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Ірина Анатоліївна Толкачова, Дар`я Олександрівна Полінська

Анотація


У статті розглядаються особливості діяльності органів Національної поліції України. Досліджується правовий механізм забезпечення прав і свобод людини органами Національної поліції України. Аналізуються чинники, якi впливають на ефективнicть їх діяльності.


Ключові слова


права і свободи; гарантії; Національна поліція України; безпека

Посилання


Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Кононець В. П. Національна поліція, як основний суб’єкт забезпечення охорони прав і свобод людини / В. П. Кононець, І. С. Циб // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». – К.: НАУ, 2016. – № 3 (40). – С. 73-78.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху: Закoн України вiд 14 липня 2015 р. № 596-VIII // Вiдoмocтi Верxoвнoї Ради України. – 2015. – № 39. – Ст. 372.

Прo Нацioнальну пoлiцiю: Закoн України вiд 2 липня 2015 р. № 580-VIII // Вiдoмocтi Верxoвнoї Ради України. – 2015. – № 40-41. – Cт. 379.

Рішення Конституційного Суду України від 22 грудня 2010 р. № 23 [Електронний ре-сурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v023p710-10.

References

Konstytutsiia Ukrainy: pryiniata na piatii sesii Verkhovnoi Rady Ukrainy 28 chervnia 1996 r. // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 1996. – № 30. – St. 141.

Kononets V. P. Natsionalna politsia, iak osnovnyi subiekt zabezpechennia okhorony prav i svobod liudyny / V. P. Kononets, I. S. Tsib // Naukovi pratsi Natsionalnoho aviatsiinoho universytetu. Seria: Iurydychnyi visnyk «Povitriane i kosmichne pravo». – K.: NAU, 2016. – № 3 (40). – S. 73-78.

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo vdoskonalennia rehuliuvannia vidnosyn u sferi zabezpechennia bezpeky dorozhnoho ruhu: Zakon Ukrainy vid 14 lypnia 2015 r. № 596-VIII // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 2015. – № 39. – St. 372.

Pro Natsionalnu politsiiu: Zakon Ukrainy vid 2 lipnia 2015 r. № 580-VIII // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 2015. – № 40-41. – Ct. 379.

Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy vid 22 grudnia 2010 r. № 23 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v023p710-10.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.