СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАГРОЗИ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Ірина Миколаївна Сопілко

Анотація


У дослідженні було встановлено, що з появою та становленням Інтернету як певної мережі, з’явилась і нова група прав, пов’язаних із їх використанням у мережі Інтернет, проте відсутній механізм захисту інформаційних прав громадян від протиправних дій третіх осіб. У статті підкреслюється, що необхідне вдосконалення програмного забезпечення діяльності основних державних інституцій, організацій та підприємств, щодо попередження інформаційних загроз.

Виокремлено новий вид загроз, пов’язаних з Інтернетом, а саме ризики, що пов’язані із захистом об’єктів авторського права в мережі Інтернет, що потребують належного реагування держави, та проаналізовано напрямки вдосконалення захисту авторських прав у мережі Інтернет.

Підтримано позицію щодо необхідності впровадження програми з підвищення медіа-грамотності населення, професійних стандартів онлайнової журналістики, продовження реформ щодо прозорості власності, недопущення концентрації на медійному ринку і незалежності редакційної політики ЗМІ від впливу політично-фінансових груп.

Проаналізовані інші види загроз, які актуалізувались у зв’язку із поширеністю мережевого суспільства та доступності до Інтернету.


Ключові слова


інформаційне суспільство; інформаційний простір; інформаційні загрози; інформаційні мережі; Інтернет

Посилання


Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України»: Постанова Верховної Ради України від 31 березня 2016 р. № 1073-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/107 3-19.

Проблеми інформаційного законодавства України в сфері створення, поширення та використання інформації та шляхи їх вирішення: аналітична записка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1189/.

Дилемма Brexit: чем опасен выход Великобритании из Евросоюза [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://news.liga.net/articles/world/9211674-dilemma_brexit_chem_opasen_vykhod_velikobritanii_iz_evrosoyuza.htm.

Brief History of the Internet [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.inter-netsociety.org/sites/default/files/Brief_History_of_the_Internet.pdf.

Баровська А. Інформаційні виклики гібридної війни: контент, канали, механізми протидії: аналітична записка / А. Баровська [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/public/File/2016_nauk_anal_rozrob/inform_vukluku.pdf.

Новицкий Г. В. Проблемы обеспечения национальной безопасности в условиях глобализации / Г. В. Новицкий // Геополитика – безопасность – терроризм: сб. ст.; под. ред. Е. А. Вертлиба, Л. М. Бонданца. – Бишкек: Изд-во Бийиктик, 2006. – С. 123-128.

Золотухін Д. Контрабанда постінформаційних підходів у інформаційне суспільство / Д. Золотухін [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osint.academy/2016/06/23/postinformatsijne-suspilstvo-stsenarij-marvel-dlya-ukrayini/.

Руденко А. Бесполезные люди будущего / А. Руденко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.jewish.ru/style/science/2016/ 06/ news994334180.php.

Гордієнко Т. «Право на забуття» – що це таке й чому про нього варто знати? / Т. Гордієнко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/trends/1411978127/pravo_na_zabuttya_scho_tse_take_y_chomu_pro_nogo_varto_znati/.

Право «бути забутим» в Інтернеті: як його дотримуються пошукові системи? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ua.euronews.com/2015/12/11/the-right-to-be-forgotten-on-the-internet.

Пенцак Є. Четверта індустріальна революція і освіта / Є. Пенцак [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://innovations.com.ua/ua/articles/op-manage/19593/chetverta-industrialna-revolyuciya-i-osvita.

Український форум з управління Інтернетом [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://igf-ua.org/.

Експерти: Поширення Інтернету речей – ризик для безпеки: http://www.ohrana-ua.com/news/453-eksperti-poshirennya-nternetu-rechey-rizik-dlya-bezpeki.html.

References

Pro Rekomendacii’ parlaments’kyh sluhan’ na temu: «Reformy galuzi informacijno-komunikacijnyh tehnologij ta rozvytok infor-macijnogo prostoru Ukrai’ny»: Postanova Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny vid 31 bereznja 2016 r. № 1073-VIII [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1073-19.

Problemy informacijnogo zakonodavstva Ukrai’ny v sferi stvorennja, poshyrennja ta vy-korystannja informacii’ ta shljahy i’h vyrishennja: analitychna zapyska [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.niss.gov.ua/articles/1189/.

Dilemma Brexit: chem opasen vyhod Velikobritanii iz Evrosojuza [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: http://news.liga.net/articles/world/9211674-dilemma_brexit_chem_opasen_vykhod_velikobritanii_iz_evrosoyuza.htm

Brief History of the Internet [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: https://www. inter-netsociety.org/sites/default/files/Brief_History_of_the_Internet.pdf.

Barovs’ka A. Informacijni vyklyky gibrydnoi’ vijny: kontent, kanaly, mehanizmy protydii’: analitychna zapyska / A. Barovs’ka [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.niss.gov.ua/public/File/2016_nauk_anal_rozrob/inform_vukluku.pdf.

Novickij G. V. Problemy obespechenija nacional’noj bezopasnosti v uslovijah globalizacii / G. V. Novickij // Geopolitika – bezopasnost’ – terrorizm: sb. st.; pod. red. E. A. Vertliba, L. M. Bondanca. – Bishkek: Izd-vo Bijiktik, 2006. – S. 123-128.

Zolotuhin D. Kontrabanda postinformacijnyh pidhodiv u informacijne suspil’stvo / D. Zolotuhin [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://osint.academy/2016/06/23/postinformatsijne-suspilstvo-stsenarij-marvel-dlya-ukrayini/.

Rudenko A. Bespoleznye ljudi budushhego [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: http://www.jewish.ru/style/science/2016/06/news994334180.php.

Gordijenko T. «Pravo na zabuttja» – shho ce take j chomu pro n’ogo varto znaty? / T. Gordijenko [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://osvita.mediasapiens.ua/trends/1411978127/pravo_na_zabuttya_scho_tse_take_y_chomu_pro_nogo_varto_znati/.

Pravo «buty zabutym» v Interneti: jak jogo dotrymujut’sja poshukovi systemy? [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://ua.euronews.com/2015/12/11/the-right-to-be-forgotten-on-the-internet.

Pencak Je. Chetverta industrial’na revoljucija i osvita / Je. Pencak [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://innovations. com.ua/ua/articles/op-manage/19593/chetverta-industrialna-revolyuciya-i-osvita.

Ukrai’ns’kyj forum z upravlinnja Internetom [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://igf-ua.org/.

Eksperty: Poshyrennja Internetu rechej – ryzyk dlja bezpeky: http://www.ohrana-ua.com/news/453-eksperti-poshirennya-nternetu-rechey-rizik-dlya-bezpeki.html.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.