СУДОВЕ РІШЕННЯ У СПРАВАХ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ: СПЕКТРАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДИСКУСІЙНИХ ТЕОРЕТИЧНИХ АСПЕКТІВ СУТНОСТІ ТА ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ

Ігор Олександрович Розум

Анотація


У межах наукової статті здійснено комплексний аналіз дискусійних теоретичних аспектів доктринальних підходів до визначення сутності та правової природи судового рішення у справах адміністративної юрисдикції, виокремлено конститутивні ознаки площини його матерії, виходячи із чого запропоновано власну авторську дефініцію поняття. На підставі дослідження й узагальнення чинного адміністративно-процесуального законодавства та судової практики провадження в адміністративних справах окреслено цілісну систему вимог, котрим повинно відповідати судове рішення адміністративного суду.


Ключові слова


судове рішення; справа адміністративної юрисдикції; вимоги до судових рішень у справах адміністративної юрисдикції; завдання адміністративного судочинства; публічно-правовий спір

Посилання


Шиманович О. М. Проблема сутності (правової природи) судового рішення в цивільному процесуальному праві України / О. М. Шиманович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Вип. 62. – К.: Київ. ун-т, 2004. – С. 137-140.

Авдюков М. Г. Судебное решение / М. Г. Авдюков. – М.: Юрид. лит., 1959. – 192 с.

Гуреев П. П. Судебное разбирательство гражданских дел / П. П. Гуреев. – М.: Госюриздат, 1958. – 199 с.

Штефан М. Й. Цивільний процес / М. Й. Штефан. – К.: Ін Юре, 2001. – 696 с.

Левшин Л. В. Сущность и значение судебного решения в советском гражданском процессе: автореф. дисс. … канд. юрид. наук / Л. В. Левшин. – М., 1953. – 20 с.

Стефанюк В. С. Судовий адміністратив-ний процес: монографія / В. С. Стефанюк. – Х.: Консум, 2003. – 464 с.

Решетникова И. В. Гражданский процесс / И. В. Решетникова, В. В. Ярков. – М.: НОРМА, 2002. – 340 с.

Лилак Д. Д. Проблеми колізій у законодавстві України (теорія і практика): дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / Д. Д. Лилак. – К., 2004. – 175 с.

Лилак Д. Д. Судочинство і проблеми суддівської правотворчості / Д. Д. Лилак // Право України. – 2003. – № 3. – С. 63-68.

Скакун О. Ф. Теорія держави і права: підруч. / О. Ф. Скакун; пер. з рос. – Х.: Консум, 2006. – 656 с.

Проблемы науки гражданского процессуального права / В. В. Комаров, В. А. Бигун, В. В. Баранкова; под ред. В. В. Комарова. – Х.: Право, 2002. – 440 с.

Адміністративний процес України: навч. посіб. / А. Т. Комзюк, В. М. Бевзенко, Р. С. Ме¬льник. – К.: Прецедент, 2007. – 531 с.

Синицька Я. П. Юридична природа судового рішення в адміністративному судочинстві [Електронний ресурс] / Я. П. Синицька // Форум права. – 2011. – № 4. – С. 681-685. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-4/11cypvac.pdf.

Про судове рішення в адміністративній справі: Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України від 20 травня 2013 р. № 7 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0007760-13.

References

Shimanovich O. M. Problema sutnosti (pravovoy prirodi) sudovogo rishennya v civilnomu procesualnomu pravi Ukraini / O. M. Shimanovich // Visnik Kiyivskogo nacionalnogo universitetu imeni Tarasa Shevchenka. – Vip. 62. – K.: Kiev un-t, 2004. –S. 137-140.

Avdyukov M. G. Sudebnoe reshenie / M. G. Avdyukov. – M.: Yurid. lit., 1959. – 192 s.

Gureev P. P. Sudebnoe razbiratelstvo grag-danskih del / P. P. Gureev. – M.: Gosryurizdat, 1958. – 199 s.

Shtefan M. Y. Civilniy process / M. Y. Stefan. – K.: In Yure, 2001. – 696 s.

Levshin L. V. Sushnost i znachenie sudebnogo resheniya v sovetskom gragdanskom processe: avtoref. dis. … kand. yurid. nauk / L. V. Levshin. – M., 1953. – 20 s.

Stefanyuk V. S. Sudoviy administrativniy process: monografiya / V. S. Stefanyuk. – H.: Konsum, 2003. – 464 s.

Reshetnikova I. V. Gragdanskiy process / I. V. Reshetnikova, V. V. Yarkov. – M.: Norma, 2002. – 340 s.

Lilak D. D. Problemi koliziy v zakonodavstvi Ukraini (teoriya i praktika): dis. … kand. yurid. nauk: 12.00.01 / D. D. Lilak. – K., 2004. – 175 s.

Lilak D. D. Sudochinstvo i problemy suddivskoi pravotvorchosti / D. D. Lilak / Pravo Ukraini. – 2003. – № 3. – S. 63-68.

Skakun O. F. Teoriya dergavi i prava: pidruch. / O. F. Skakun. – H.: Konsum, 2006. – 656 s.

Problemi nauki gragdansko-processualnogo prava / V. V. Komarov, V. A. Bigun, V. V. Barankova; pod. red. V. V. Komarova. – H.: Pravo, 2002. – 440 s.

Administrativniy process Ukraini / A. T. Komzyuk, V. M. Bevzenko, R. S. Melnik. – K.: Precedent, 2007. – 531 s.

Sinitska Y. P. Yuridichna priroda sudovogo rishenya v administrativnomu sudochinstvi [Elektronniy resurs] / Y. P. Sinitska // Forum prava. – 2011. – № 4. – S. 681-685. – Regim dostupu: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-4/11cypvac.pdf.

Pro sudove rishenya v administrativniy spravi: Postanova Plenumu Vishogo administra-tivnogo sudu Ukraini vid 20 trav. 2013 r. № 7 [Elektronniy resurs]. – Regim dostupu: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0007760-13.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.