ФУНКЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Оксана Миколаївна Миронець

Анотація


У статті проведено дослідження історико-правових аспектів функцій адміністративного права. Автором здійснено періодизацію становлення функцій адміністративного права, відстоюється точка зору про залежність їх розуміння від наукового бачення предмета адміністративного права.


Ключові слова


функції права; функції адміністративного права; регулятивна функція права; регулятивна функція адміністративного права; охоронна функція права; охоронна функція адмініст-ративного права; історія функцій адміністративного права

Посилання


Бельський К. С. О системе административного права / К. С. Бельський // Государство и право. – 1998. – № 3. – С. 5-12.

Миколенко О. М. Функції адміністративного права / О. М. Миколенко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2012. – № 4. – С. 39-42.

Пирожкова Ю. В. Функції адміністративного права: ґенеза, теоретичний, нормативний та праксеологічний аспекти: монографія / Ю. В. Пирожкова. – Запоріжжя: Вид. дім «Гельветика», 2016. – 548 с.

Становлення нового адміністративного права України: наук.-попул. нарис / В. М. Кампо, Н. Р. Нижник, Б. П. Шльоер; ред. В. М. Кампо. – К.: Юридична книга, 2000. – 60 с.

Миронець О. М. Теоретико-правові аспекти функцій адміністративного права та їх класифікації / О. М. Миронець // Інформація і право. – 2015. – № 14. – C. 129-135.

Загальне адміністративне право: підручник / [Гриценко І. С., Мельник Р. С., Пухтецька А. А. та інші]; за заг. ред. І. С. Гриценка. – К.: Юрінком Інтер, 2015. – 568 с.

Елистратов А. И. Административное право. Лекции / А. И. Елистратов. – М.: Тип. тов. И. Д. Сытина, 1911. – 235 с.

Юсупов В. А. Теория административного права / В. А. Юсупов. – М.: Юридическая литература, 1985. – 160 с.

Адміністративне право України: підруч.: в 2 т. / ред. В. Б. Авер’янов. – К.: Юридична думка, 2004. – Т. 1: Загальна частина. – 584 с.

Адміністративне право України: основні поняття: навч. посіб. / за заг. ред. доктора юридичних наук, професора І. П. Голосніченка. – К.: ГАН, 2005. – 232 с.

Гончарук С. Т. Основи адміністративного права України: навч. посіб. / С. Т. Гончарук. – К., 2004. – 200 с.

Коваль Л. Адміністративне право України / Л. Коваль. – К.: Основи, 1994. – 154 с.

Адміністративне право України: підруч. / за заг. ред. Т. О. Коломоєць. – К.: Істина, 2010. – 480 с.

Курс адміністративного права: підруч. / В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко, І. Д. Пастух, В. Д. Сущенко [та ін.]. – 2-ге вид. перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 872 с.

Rachard A. Mann, Barry S. Roberts. Essentials of Business Law and the Legal Environment / Mann A. Rachard, Roberts S. Barry. – 11th edition. – Mason: Cengage Learning, 2013. – 14 p.

Zalpuri Sunita. Training package on Administrative Law / Sunita Zalpuri. J&K IMPA (Jammu). Anchor-DOPT-UNDP. – 2005. – 268 p.

Carol Harlow. Global Administrative Law: The Quest for Principles and Values / Harlow Carol // The European Journal of International Law. – 2006. Vol. 17 no.1. – P. 187-214.

References

Bel’s’kij K. S. O sisteme administrativnogo prava / K. S. Bel’s’kij // Gosudarstvo i pravo. – 1998. – № 3. – S. 5-12.

Mikolenko O. M. Funkcії admіnіstrativnogo prava / O. M. Mikolenko // Naukovij vіsnik Mіzhnarodnogo gumanіtarnogo unіversitetu. – 2012. – № 4. – S. 39-42.

Pirozhkova Ju. V. Funkcіi admіnіstrativnogo prava: geneza, teoretichnij, normativnij ta prakseologіchnij aspekti: monografіja / Ju. V. Pirozhkova. – Zaporіzhzhja: Vidavnichij dіm «Gel’vetika», 2016. – 548 s.

Stanovlennja novogo admіnіstrativnogo prava Ukraini: nauk.-popul. naris / V. M. Kampo, N. R. Nizhnik, B. P. Shl’oer; red. V. M. Kampo. – K.: Juridichna kniga, 2000. – 60 s.

Mironec’ O. M. Teoretiko-pravovі aspekti funkcіj admіnіstrativnogo prava ta ih klasifіkacіi / O. M. Mironec’ // Іnformacіja і pravo. – 2015. – № 14. – C. 129-135.

Zagal’ne admіnіstrativne pravo: pіdruchnik / [Gricenko І. S., Mel’nik R. S., Puhtec’ka A. A. ta іnshі]; za zag. red. І. S. Gricenka. – K.: Jurіnkom Іnter, 2015. – 568 s.

Elistratov A. I. Administrativnoe pravo. Lekcii / A. I. Elistratov. – M.: Tip. tov. I. D. Sytina, 1911. – 235 s.

Jusupov V. A. Teorija administrativnogo prava / V. A. Jusupov. – M.: Juridicheskaja lіteratura, 1985. – 160 s.

Admіnіstrativne pravo Ukrainy: pіdruch.: v 2 t. / red. V. B. Aver’janov. – K.: Juridichna dumka, 2004. – T. 1: Zagal’na chastina. – 584 s.

Admіnіstrativne pravo Ukrainy: osnovnі ponjattja: navch. posіb. / za zag. red. doktora juridichnih nauk, profesora І. P. Golosnіchenka. – K.: GAN, 2005. – 232 s.

Goncharuk S. T. Osnovi admіnіstrativnogo prava Ukrainy: navch. posіb. / S. T. Goncharuk. – K., 2004. – 200 s.

Koval’ L. Admіnіstrativne pravo Ukrainy / L. Koval’. – K.: Osnovi, 1994. – 154 s.

Admіnіstrativne pravo Ukrainy: pіdruch. / za zag. red. T. O. Kolomoec’. – K.: Іstina, 2010. – 480 s.

Kurs admіnіstrativnogo prava: pіdruch. / V. K. Kolpakov, O. V. Kuz’menko, І. D. Pastuh, V. D. Sushhenko [ta іn.]. – 2-ge vyd. pererob. і dopov. – K.: Jurіnkom Іnter, 2013. – 872 s.

Rachard A. Mann, Barry S. Roberts. Essentials of Business Law and the Legal Environment / Mann A. Rachard, Roberts S. Barry. – 11th edition. – Mason: Cengage Learning, 2013. – 14 p.

Zalpuri Sunita. Training package on Administrative Law / Sunita Zalpuri. J&K IMPA (Jammu). Anchor-DOPT-UNDP. – 2005. – 268 p.

Carol Harlow. Global Administrative Law: The Quest for Principles and Values / Harlow Carol // The European Journal of International Law. – 2006. Vol. 17 no.1. – P. 187-214.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.