ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ПРАВОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ

Олена Миколаївна Макеєва

Анотація


У статті розглянуто поняття та роль правової комунікації в сучасному інформаційному просторі. Доведено, що правова комунікація – це сукупність процесів і суб’єктів, які забезпечують цілеспрямований обіг і поширення нормативно-правової інформації та правових знань в умовах становлення інформаційного суспільства. Зроблено висновок про те, що правова культура суб’єктів правової комунікації є необхідною умовою формування інформаційно-правового суспільства в Україні.


Ключові слова


право; комунікація; правова комунікація; інформаційний простір; суб’єкти правової комунікації

Посилання


Токарська А. С. Правова комунікація: теорія і її практика / А. С. Токарська // Журнал східноєвропейського права. – 2016. – № 25. – С. 38-44.

Кононенко Т. М. Типи спілкування як елемент історичного процесу (соціально-філософський аналіз): автореф. дис. … канд. філос. наук: 09.00.11 / Кононенко Тетяна Михайлівна. – К., 1994. – 20 с.

Честнов И. Л. Перспективы постклассической коммуникативной теории / И. Л. Честнов // Коммуникативная теория права и современные проблемы юриспруденции: к 60-летию А. В. Полякова: коллективная монография: в 2 т. – Т. 1. Коммуникативная теория права в исследованиях отечественных и зарубежных ученых / под ред. М. В. Антонова, И. Л. Честнова. – СПб.: ООО Издательский Дом «Алеф-Пресс», 2014. – С. 20-32.

Петроє О. М. Соціальний діалог у державному управлінні: європейський досвід та українські реалії: монографія / О. М. Петроє. – К.: НАДУ, 2012. – 304 с.

Поляков А. В. Коммуникативная концепция права (генезис и теоретико-правовое обоснование): дисс. … д-ра юрид. наук в виде науч. доклада: 12.00.01 / Поляков Анатолий Виталиевич. – СПб., 2002. – 94 с.

Марк ван Хук. Право как коммуникация / пер. с англ. М. В. Антонова и А. В. Полякова. – СПб.: Изд. дом С.-Петерб. гос. ун-та, ООО «Университетский издательский консорциум», 2012. – 288 с.

Provencher G. Droitet communication. Liaisons constatées. Rélexions sur la relation entre la communication et le droit / G. Provencher. – Bruxelles: É. М. Е, 2013. – 204 p.

Токарська А. С. Правова комунікація в контексті посткласичного праворозуміння: дис … д-ра юрид. наук: 12.00.12 / А. С. Токарська; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – Львів, 2008. – 515 с.

Балинська О. М. Семіотика права: моно-графія / О. М. Балинська. – Львів: ЛьвДУВС, 2013. – 416 с.

Максимов С. І. Класична і некласична моделі осмислення правової реальності / С. І. Максимов // Право України. – 2014. – № 1. – С. 61-68.

Пасмор Ю. В. Напрями консолідації в інформаційному забезпеченні правової науки України: соціально-комунікативний аспект: монографія / Ю. В. Пасмор; Нац. акад. прав. наук України, НДІ прав. забезпеч. інновац. розвитку. – Харків: Юрайт, 2013. – 272 с.

Оніщенко Н. М. Комунікаційна складова гармонізації громадянського суспільства / Н. М. Оніщенко // Філософські та методологічні проблеми права. – 2014. – № 1. – С. 182-195.

Яблонський В. Комунікація органів державної влади України: виклики та завдання / В. Яблонський // Запровадження комунікації органів державної влади: зб. мат-лів наук.-практ. конф. / упоряд. А. В. Баровська. – К.: Фенікс, 2016. – 192 с.

Загальна теорія права: підручник / за заг. ред. М. І. Козюбри. – К.: Ваіте, 2015. – 392 с.

References

Tokarska A. S. Pravova komunikatsiia: teoriia i yii praktyka. / A. S. Tokarska // Zhurnal skhidnoievropeiskoho prava. – 2016. – № 25. – S. 38-44.

Kononenko T. M. Typy spilkuvannia yak element istorychnoho protsesu (sotsialno-filosofskyi analiz): avtoref. dys. … kand. filos. nauk: 09.00.11 / Kononenko Tetiana Mykhailivna. – K., 1994. – 20 s.

Chestnov Y. L. Perspektyvy postklassycheskoi kommunykatyvnoi teoryy / Y. L. Chestnov // Kommunykatyvnaia teoryia prava i sovremennye problemy yurysprudentsyy: k 60-letyiu A. V. Poliakova: kollektyvnaia monohrafyia: v 2 t. – T. 1. Kommunikativnaia teoryia prava v issledovanyiakh otechestvennykh i zarubezhnykh uchenykh / pod red. M. V. Antonova, Y. L. Chestnova. – SPb.: OOO Izdatelskyi Dom «Alef-Press», 2014. – S. 20-32.

Petroie O. M. Sotsialnyi dialoh u derzhavnomu upravlinni: yevropeiskyi dosvid ta ukrainski realii: monohrafiia / O. M. Petroie. – K.: NADU, 2012. – 304 s.

Poliakov A. V. Kommunykatyvnaia kontseptsyia prava (henezys y teoretyko-pravovoe obosnovanye): dyss. doktora yuryd. nauk v vyde nauch. doklada: 12.00.01. / Poliakov Anatolyi Vytalyevych. – SPb., 2002. – 94 s.

Mark van Khuk. Pravo kak kommunykatsyia / per. s anhl. M. V. Antonova i A. V. Poliakova. – SPb.: Izdatelskyi dom S.-Peterb. hos. un-ta, OOO «Unyversytetskyi yzdatelskyi konsortsyum», 2012. – 288 s.

Provencher G. Droitet communication. Liaisons constatées. Rélexions sur la relation entre la communication et le droit / G. Provencher. – Bruxelles: É. M. E, 2013. – 204 p.

Tokarska A. S. Pravova komunikatsiia v konteksti postklasychnoho pravorozuminnia: dys … d-ra yuryd. nauk: 12.00.12 / A. S. Tokarska. – Lvivskyi derzh. un-t vnutrishnikh sprav. – Lviv, 2008. – 515 s.

Balynska O. M. Semiotyka prava: monohrafiia / O. M. Balynska. – Lviv: LvDUVS, 2013. – 416 s.

Maksymov S. I. Klasychna i neklasychna modeli osmyslennia pravovoi realnosti / S. I. Maksymov // Pravo Ukrainy. – 2014. – № 1. – S. 61-68.

Pasmor Yu. V. Napriamy konsolidatsii v informatsiinomu zabezpechenni pravovoi nauky Ukrainy: sotsialno-komunikatyvnyi aspekt: monohrafiia / Yu. V. Pasmor; Nats. akad. prav. nauk Ukrainy, NDI prav. zabezpech. innovats. rozvytku. – Kharkiv: Yurait, 2013. – 272 s.

Onishchenko N. M. Komunikatsiina skladova harmonizatsii hromadianskoho suspilstva / N. M. Onishchenko // Filosofski ta metodolohichni problemy prava. – 2014. – № 1. – S. 182-195.

Iablonskyi V. Komunikatsiia orhaniv derzhavnoi vlady Ukrainy: vyklyky ta zavdannia / V. Iablonskyi // Zaprovadzhennia komunikatsii orhaniv derzhavnoi vlady: zb. mat-liv nauk.-prakt. konf. / uporiad. A. V. Barovska. – K.: Feniks, 2016. – 192 s.

Zahalna teoriia prava: pidruchnyk / za zah. red. M. I. Koziubry. – K.: Vaite, 2015. – 392 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.