ЛЮДИНОРОЗУМІННЯ – ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ ВИМІР

Іван Лук'янович Бородін

Анотація


Демократичні зміни в Україні пред’являють нові вимоги щодо визначення прав та свобод людини. Людинорозуміння на основі високих стандартів цивілізованого суспільства можливе у разі гідного ставлення до особи, посилення охорони прав та свобод людини, різних форм власності та інших пріоритетів правового, демократичного суспільства, визначених Конституцією України. Досягнення даних цілей передбачає доведення нормативно-правової бази до європейських стандартів, врахування напрацювань науковців України та інших країн, пов’язаних із проблематикою філософсько-правового людинорозуміння.


Ключові слова


людина; особа; особистість; людинорозуміння; права та свободи; школи праворозуміння; соціальна справедливість; соціально-економічний розвиток; філософія; антропологія; аксіологія

Посилання


Сливка С. С. Філософія права: навч. посіб. / С. С. Сливка. – К.: Атіка, 2012. – 256 с.

Гусев Д. А. Великие философы / Д. А. Гусев, П. В. Рябов. – М.: Астрель, 2005. – 462 с.

Кант Иммануил. Антропология с прагматической точки зрения. – С.Пб.: Наука, 1999. – 471 с.

Бердяев Н. Самопознание / Н. Бердяев. – М.: Международные отношения, 1991. – 336 с.

Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи / упоряд. Ю. К. Качуренко. – 2-е вид.  К.: Юрінформ, 1992. – 22 с.

Кистяковский Б. А. Социальные науки и право. Очерки по методологии социальных наук и общей теории права / Б. А. Кистяковский. – М.: Изд-во М. и С. Сабашниковых, 1916. – 704 с.

References

Slyvka S. S. Filosofija prava: navch. posibn. / S. S. Slyvka. – K.: Atika, 2012. – 256 s.

Gusev D. A. Velikie filosofy / D. A. Gusev, P. V. Rjabov. – M.: Astrel’, 2005. – 462 s.

Kant Immanuil. Antropologija s pragmaticheskoj tochki zrenija. – S.Pb.: Nauka, 1999. – 471 s.

Berdjaev N. Samopoznanie / N. Berdjaev. – M.: Mezhdunarodnye otnoshenija, 1991. – 336 s.

Prava ljudyny. Mizhnarodni dogovory Ukrai’ny, deklaracii’, dokumenty / uporjad. Ju. K. Kachurenko. – 2-e vyd. – K.: Jurinform, 1992. – 22 s.

Kistjakovskij B. A. Social’nye nauki i pravo. Ocherki po metodologii social’nyh nauk i obshhej teorii prava / B. A. Kistjakovskij. – M.: Izd-vo M. i S. Sabashnikovyh, 1916. – 704 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.