Правове регулювання екологічної функції держави в контексті прав людини і громадянина

Olena I. Logvynenko, Svitlana I. Khomyachenko

Анотація


Авторами статті зроблено спробу дослідити місце і роль екологічної функції держави в Україні, проведено аналіз норм чинного законодавства України, на підставі яких здійснюється правове регулювання екологічної функції держави. Розкриваються специфічні риси екологічних прав, окремо розглядаються питання дотримання екологічного законодавства в сфері використання та охорони лісових ресурсів.


Ключові слова


безпечне для життя і здоров’я довкілля; екологічна функція; екологічна безпека; екологічна рівновага; природоресурсне законодавство; природоохоронні органи; охорона

Посилання


Костенко Ліна. Записки українського самашедшого. – К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2010. – С. 416.

Маслоу А. Г. Мотивация и личность / А. Г. Маслоу; пер. с англ. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2003. – 392 с.

Гетьман А. П. Екологічне право України: підруч. [для студентів юрид. вищ. навч. закладів] / Гетьман А. П., Шульга М. В., Попов В. К. та ін.; за ред. А. П. Гетьмана та М. В. Шульги. – Х.: Право, 2005. – 382 с.

Анисимова А. В. Основополагающие принципы экологического права в свете естественно-правовой доктрины / А. В. Анисимова // Экономика и право Казахстана. – 2014. – № 12. – С. 45-51.

Конституція України. Коментар основних положень Конституції України щодо захисту прав та свобод людини і громадянина / упоряд. М. І. Хавронюк. – К.: Літера ЛТД, 2008. – 112 с.

Грицкевич С. Екологічні права в системі конституційних прав людини і громадянина / С. Грицкевич // Право України. – 2001. – № 8. – C. 54-57.

Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року: Закон України від 21 грудня 2010 р. № 2818-VI // Голос України. – 14.01.2011. – № 61.

Охорона лісу від незаконних рубок [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=118945&cat_id

Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів: Закон України від 8 вересня 2005 р. № 2860-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 2-3. – Ст. 34.

Про внесення змін до Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» щодо тимчасової заборони експорту лісоматеріалів у необробленому вигляді: Закон України від 9 квітня 2015 р. № 325-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 31. – Ст. 291.

References

Kostenko Lina. Zapysky ukrai’ns’kogo samashedshogo. – K.: A-BA-BA-GA-LA-MA-GA, 2010. – S. 416.

Maslou A. G. Motivacija i lichnost’ / A. G. Maslou; per. s angl. – 3-e izd. – SPb.: Piter, 2003. – 392 s.

Get’man A. P. Ekologichne pravo Ukrai’ny: pidruch. [dlja studentiv juryd. vyshh. navch. zakladiv] / Get’man A. P., Shul’ga M. V., Popov V. K. ta in.; za red. A. P. Get’mana ta M. V. Shul’gy. – H.: Pravo, 2005. – 382 s.

Anisimova A. V. Osnovopolagajushhie princypy ekologicheskogo prava v svete estestvenno-pravovoj doktriny / A. V. Ansssmova // Ekonomika i pravo Kazahstana. – 2014. – № 12. – S. 45-51.

Konstytucija Ukrai’ny. Komentar osnovnyh polozhen’ Konstytucii’ Ukrai’ny shhodo zahystu prav ta svobod ljudyny i gromadjanyna / uporjad. M. I. Havronjuk. – K.: Litera LTD, 2008. – 112 s.

Gryckevych S. Ekologichni prava v systemi konstytucijnyh prav ljudyny i gromadjanyna / S. Gryckevych // Pravo Ukrai’ny. – 2001. – № 8. – C. 54-57.

Pro Osnovni zasady (strategiju) derzhavnoi’ ekologichnoi’ polityky Ukrai’ny na period do 2020 roku: Zakon Ukrai’ny vid 21 grudnja 2010 r. № 2818-VI // Golos Ukrai’ny. – 14.01.2011. – № 61.

Ohorona lisu vid nezakonnyh rubok [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=118945&cat_id

Pro osoblyvosti derzhavnogo reguljuvannja dijal’nosti sub’jektiv pidpryjemnyc’koi’ dijal’nosti, pov’jazanoi’ z realizacijeju ta eksportom lisomaterialiv: Zakon Ukrai’ny vid 8 veresnja 2005 r. № 2860-IV // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 2006. – № 2-3. – St. 34.

Pro vnesennja zmin do Zakonu Ukrai’ny «Pro osoblyvosti derzhavnogo reguljuvannja dijal’nosti sub’jektiv pidpryjemnyc’koi’ dijal’nosti, pov’jazanoi’ z realizacijeju ta eksportom lisomaterialiv» shhodo tymchasovoi’ zaborony eksportu lisomaterialiv u neobroblenomu vygljadi: Zakon Ukrai’ny vid 9 kvitnja 2015 r. № 325-VIII // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 2015. – № 31. – St. 291.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.