РЕГЛАМЕНТАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВИБОРЧІ ТА РЕФЕРЕНДНІ ЗЛОЧИНИ: СТАН ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН

Наталія Михайлівна Парасюк, Василь Михайлович Парасюк

Анотація


У статті досліджується стан законодавчого редагування підстав кримінальної відповідальності за вчинення виборчих та референдних злочинів. Робиться висновок про те, що часті зміни і доповнення статей кримінального закону, які визначають ознаки цих складів злочинів, негативно відображаються на ефективності процесу застосування кримінально-правових норм.

Ключові слова


злочин; вибори; референдум; кримінальний закон; кримінальна відповідальність; застосування кримінально-правових норм; кваліфікація злочину

Посилання


Кримінальний кодекс України: з текстами внесених у нього змін і доповнень, офіційно оприлюдненими станом на 1 листопада 2007 р. / укладач Б. О. Кирись. – Львів: «Магнолія-2006», 2007. – 349 с.

Кримінальне право (Особлива частина): підручник / за ред. О. О. Дудорова, Є. О. Письменського. Т. 1. – Луганськ: Видавництво «Елтон-2», 2012. – 780 с.

Мазур М. В. Злочини проти виборчих прав громадян: історико-правовий аспект / М. В. Мазур // Форум права. ‒ 2011. ‒ № 2. ‒ С. 539-545. ‒ Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2011_2_86.

Медіна Л. П. Виборчі права громадян України як об’єкт злочину / Л. П. Медіна // Вісник прокуратури. – 2003. – № 11. – С. 36-41.

Лихова С. Я. Кримінально-правова охорона виборчих прав громадян за новим КК України / С. Я. Лихова // Право України. ‒ 2002. ‒ № 2. ‒ С. 115-119.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про вибори народних депутатів України» від 15 травня 2003 р. № 744-IV // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/744-15.

Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо відповідальності за знищення виборчої документації або документів рефе-рендуму: Закон України від 1 грудня 2005 р. // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada. gov.ua/laws/show/3169-15/print147945 84 87 64 1820.

Бортніков В. І. Динаміка змін виборчого законодавства України на виборах до Верховної Ради України 2002-2006 років / В. І. Бортніков // Наукові записки. – 2007. – Т. 69. – С. 42-47.

Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів України щодо відповідальності за порушення виборчих прав громадян: Закон України від 23 лютого 2006 р. № 3504-IV // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3504-15.

Про Державний реєстр виборців: Закон України від 22 лютого 2007 р. № 698-V // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/698-16/print1479458487641820.

Тихий В. П. Злочини проти виборчих і референдумних прав (проблеми кваліфікації та удосконалення законодавства) / В. П. Тихий // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 13-15 квітня 2007 р.: у 2-х ч. – Львів: ЛьвДУВС, 2007. – Ч. 1. – С. 111-114.

Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо гуманізації кримінальної відповідальності: Закон України від 15 квітня 2008 р. № 270-VI // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/ 270-17/print1479458487641820.

Пояснювальна записка до проекту Закону України про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо гуманізації кримінальної відповідальності від 23 жовтня 2007 р. // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=30911.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України: Закон України від 21 серпня 2009 р. № 1616-VI // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1616-17.

Про внесення змін до Закону України «Про вибори Президента України» та деяких інших законодавчих актів України щодо техніко-юридичного вдосконалення виборчого процесу: Закон України від 13 березня 2014 р. № 879-VII // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/879-18/print1483445249546278.

Про всеукраїнський референдум: Закон України від 6 листопада 2012 р. № 5475-VI // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5475-17/print1485518919880180.

Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення виборчих прав громадян: Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1703-VII // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1703-18/paran6#n6.

Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо посилення відповідальності за порушення виборчих прав громадян)» від 17 квітня 2014 р. // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=50711.

Парасюк Н. М. Незаконні дії з інформацією, що міститься в базі даних Дер-жавного реєстру виборців, виборчими доку-ментами, документами референдуму та виборчими скриньками з бюлетенями: кримінально-правова оцінка / Н. М. Парасюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – Вип. 6-1. – Том 3. – С. 170-175.

Андрушко П. П. Коментар до статей 157, 1581, 159 Особливої частини Кримінального кодексу України / П. П. Андрушко // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. – 2006. – № 4. – С. 36-68.

Лихова С. Я. Злочини у сфері реалізації громадянських, політичних та соціальних прав і свобод людини і громадянина (розділ V Особливої частини КК України): [монографія] / С. Я. Лихова. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. – 573 с.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання і протидії політичній корупції: Закон України від 8 жовтня 2015 р. № 731-VIII // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5. rada. gov.ua/laws/show/731-19/print1494843563181781.

Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо виконання рекомендацій, які містяться у шостій доповіді Європейської комісії про стан виконання Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, стосовно удосконалення процедури арешту майна та інституту спеціальної конфіскації: Закон України від 18 лютого 2016 р. № 1019-VIII // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1019-19/paran21#n21

Про внесення змін до Податкового ко-дексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році: Закон України від 20 грудня 2016 р. № 1791-VIII // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1791-19/print1483445249546278ж.

Тагієв С. Р. Порушення виборчого законодавства: проблеми судового оскарження та юридичної відповідальності: препринт / С. Р. Тагієв, М. В. Мазур, М. О. Мягков. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2006. – 208 с.

Богашева Н. Законодавче регулювання виборів в Україні: проблеми стабільності / Н. Богашева // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2014. ‒ № 2. – С. 32-38.

Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права: Матеріали Венеціанської Комісії, Парламентської Асамблеї, Комітету Міністрів, Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи; пер. з англ. / за ред. Ю. Ключковського. – Вид. 2-е, випр. і доповн. – К.: Логос, 2009. – 500 с.

References

Kryminalʹnyy kodeks Ukrayiny: z tekstamy vnesenykh u nʹoho zmin i dopovnenʹ, ofitsiyno oprylyudnenymy stanom na 1 lystopada 2007 r. / ukladach B. O. Kyrysʹ. – Lʹviv: «Mahnoliya-2006», 2007. – 349 s.

Kryminalʹne pravo (Osoblyva chastyna): pidruchnyk / za red. O. O. Dudorova, Ye. O. Pysʹmensʹkoho. T. 1. – Luhansʹk: Vydavnytstvo «Elton-2», 2012. – 780 s.

Mazur M. V. Zlochyny proty vyborchykh prav hromadyan: istoryko-pravovyy aspekt / M. V. Mazur // Forum prava. ‒ 2011. ‒ № 2. ‒ S. 539-545. ‒ Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2011_2_86.

Medina L. P. Vyborchi prava hromadyan Ukrayiny yak obʹyekt zlochynu / L. P. Medina // Visnyk prokuratury. – 2003. – № 11. – S. 36-41.

Lykhova S. Ya. Kryminalʹno-pravova okhorona vyborchykh prav hromadyan za novym KK Ukrayiny / S. Ya. Lykhova // Pravo Ukrayiny. ‒ 2002. ‒ № 2. ‒ S. 115-119.

Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny u zv'yazku z pryynyattyam Zakonu Ukrayiny «Pro vybory narodnykh deputativ Ukrayiny» vid 15 travnya 2003 r. № 744-IV // Ofitsiynyy veb-sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/744-15.

Pro vnesennya zmin do Kryminalʹnoho ta Kryminalʹno-protsesualʹnoho kodeksiv Ukrayiny shchodo vidpovidalʹnosti za znyshchennya vyborchoyi dokumentatsiyi abo dokumentiv referendumu: Zakon Ukrayiny vid 1 hrudnya 2005 r. // Ofitsiynyy veb-sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3169-15/print1479458487641820.

Bortnikov V. I. Dynamika zmin vyborchoho zakonodavstva Ukrayiny na vyborakh do Verkhovnoyi Rady Ukrayiny 2002-2006 rokiv / V. I. Bortnikov // Naukovi zapysky. – 2007. – T. 69. – S. 42-47.

Pro vnesennya zmin do Kodeksu Ukrayiny pro administratyvni pravoporushennya, Kryminalʹnoho, Kryminalʹno-protsesualʹnoho kodeksiv Ukrayiny shchodo vidpovidalʹnosti za porushennya vyborchykh prav hromadyan: Zakon Ukrayiny vid 23 lyutoho 2006 r. № 3504-IV // Ofitsiynyy veb-sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/ aws/show/3504-15.

Pro Derzhavnyy reyestr vybortsiv: Zakon Ukrayiny vid 22 lyutoho 2007 r. № 698-V // Ofitsiynyy veb-sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/698-16/print1479458487641820

Tykhyy V. P. Zlochyny proty vyborchykh i referendumnykh prav (problemy kvalifikatsiyi ta udoskonalennya zakonodavstva) // Kryminalʹnyy kodeks Ukrayiny 2001 r.: problemy zastosuvannya i perspektyvy udoskonalennya: materialy mizhnar. naukovo-praktychnoyi konferentsiyi 13-15 kvitnya 2007 r.: u 2-kh ch. – Lʹviv: LʹvDUVS, 2007. – Ch. 1. – S. 111-114.

Pro vnesennya zmin do Kryminalʹnoho ta Kryminalʹno-protsesualʹnoho kodeksiv Ukrayiny shchodo humanizatsiyi kryminalʹnoyi vidpovidalʹnosti: Zakon Ukrayiny vid 15 kvitnya 2008 r. № 270-VI // Ofitsiynyy veb-sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/270-17/print1479458487641820.

Poyasnyuvalʹna zapyska do proektu Zakonu Ukrayiny pro vnesennya zmin do Kryminalʹnoho ta Kryminalʹno-protsesualʹnoho kodeksiv Ukrayiny shchodo humanizatsiyi kryminalʹnoyi vidpovidalʹnosti vid 23 zhovtnya 2007 r. // Ofitsiynyy veb-sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://w1.c1.rada.gov.ua/ pls/ zweb2/ webproc4_1?pf3511=30911.

Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo vyboriv Prezydenta Ukrayiny: Zakon Ukrayiny vid 21 serpnya 2009 r. № 1616-VI // Ofitsiynyy veb-sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1616-17.

Pro vnesennya zmin do Zakonu Ukrayiny «Pro vybory Prezydenta Ukrayiny» ta deyakykh inshykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo tekhniko-yurydychnoho vdoskonalennya vyborchoho protsesu: Zakon Ukrayiny vid 13 bereznya 2014 r. № 879-VII // Ofitsiynyy veb-sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/879-18/print1483445249546278.

Pro vseukrayinsʹkyy referendum: Zakon Ukrayiny vid 6 lystopada 2012 r. № 5475-VI // Ofitsiynyy veb-sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5475-17/ print 14 85 51 89 19 880180.

Pro vnesennya zmin do Kryminalʹnoho kodeksu Ukrayiny shchodo posylennya vidpovidalʹnosti za porushennya vyborchykh prav hromadyan: Zakon Ukrayiny vid 14 zhovtnya 2014 r. № 1703-VII // Ofitsiynyy veb-sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1703-18/paran6#n6.

Poyasnyuvalʹna zapyska do proektu Zakonu Ukrayiny «Pro vnesennya zmin do Kryminalʹnoho kodeksu Ukrayiny (shchodo posylennya vidpovidalʹnosti za porushennya vyborchykh prav hromadyan)» vid 17 kvitnya 2014 r. // Ofitsiynyy veb-sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?Pf 3511= 50711.

Parasyuk N. M. Nezakonni diyi z informatsiyeyu, shcho mistytʹsya v bazi danykh Derzhavnoho reyestru vybortsiv, vyborchymy dokumentamy, dokumentamy referendumu ta vyborchymy skrynʹkamy z byuletenyamy: kryminalʹno-pravova otsinka / N. M. Parasyuk // Naukovyy visnyk Khersonsʹkoho derzhavnoho universytetu. – 2014. – Vyp. 6-1. – Tom 3. – S. 170-175.

Andrushko P. P. Komentar do statey 157, 1581, 159 Osoblyvoyi chastyny Kryminalʹnoho kodeksu Ukrayiny / P. P. Andrushko // Zakonodavstvo Ukrayiny. Naukovo-praktychni komentari. – 2006. – № 4. – S. 36-68.

Lykhova S. Ya. Zlochyny u sferi realizatsiyi hromadyansʹkykh, politychnykh ta sotsialʹnykh prav i svobod lyudyny i hromadyanyna (rozdil V Osoblyvoyi chastyny KK Ukrayiny): [monohrafiya] / S. Ya. Lykhova. – K.: Vydavnycho-polihrafichnyy tsentr «Kyyivsʹkyy universytet», 2006. – 573 s.

Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo zapobihannya i protydiyi politychniy koruptsiyi: Zakon Ukrayiny vid 8 zhovtnya 2015 r. № 731-VIII // Ofitsiynyy veb-sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. – [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/731-19/print1494843563181781.

Pro vnesennya zmin do Kryminalʹnoho ta Kryminalʹnoho protsesualʹnoho kodeksiv Ukrayiny shchodo vykonannya rekomendatsiy, yaki mistyatʹsya u shostiy dopovidi Yevropeysʹkoyi komisiyi pro stan vykonannya Ukrayinoyu Planu diy shchodo liberalizatsiyi Yevropeysʹkym Soyuzom vizovoho rezhymu dlya Ukrayiny, stosovno udoskonalennya protsedury areshtu mayna ta instytutu spetsialʹnoyi konfiskatsiyi: Zakon Ukrayiny vid 18 lyutoho 2016 r. № 1019-VIII // Ofitsiynyy veb-sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [Elek-tronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1019-19/paran21#n21

Pro vnesennya zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrayiny ta deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo zabezpechennya zbalansovanosti byudzhetnykh nadkhodzhenʹ u 2017 rotsi: Zakon Ukrayiny vid 20 hrudnya 2016 r. № 1791-VIII // Ofitsiynyy veb-sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. – [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1791-19/print1483445249546278zh.

Tahiyev S. R. Porushennya vyborchoho zakonodavstva: problemy sudovoho oskarzhennya ta yurydychnoyi vidpovidalʹnosti: preprynt / S. R. Tahiyev, M. V. Mazur, M. O. Myahkov. – Luhansʹk: RVV LDUVS, 2006. – 208 s.

Bohasheva N. Zakonodavche rehulyuvannya vyboriv v Ukrayini: problemy stabilʹnosti / N. Bohasheva // Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. – 2014. ‒ № 2. – S. 32-38.

Yevropeysʹkyy demokratychnyy dorobok u haluzi vyborchoho prava: Materialy Venetsiansʹkoyi Komisiyi, Parlament•sʹkoyi Asambleyi, Komitetu Ministriv, Konhresu mistsevykh i rehionalʹnykh vlad Rady Yevropy; per. z anhl. / za red. Yu. Klyuchkovsʹkoho. – Vyd. 2-e, vypr. i dopovn. – K.: Lohos, 2009. – 500 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.