ПРОБЛЕМИ ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ

Сергій Георгійович Киренко

Анотація


У статті розглядаються питання термінологічного забезпечення боротьби зі злочинністю. Автор звертає увагу на наявність некоректних термінів та прогалин у ряді статей Кримінального кодексу України, що ускладнюють адекватну кримінально-правову оцінку вчинених діянь, та пропонує шляхи вирішення вказаних проблем.

Ключові слова


злочин; термін; коректність; кримінально-правова оцінка

Посилання


Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації: навч. посіб. / В. О. Навроцький. – 2-ге вид. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 512 с.

Тростюк З. А. Понятійний апарат Особливої частини Кримінального кодексу України / З. А. Тростюк. – К.: Атіка, 2003. – 144 с.

Кузнецов В. В. Кримінально-правова охорона громадського порядку та моральності в українському вимірі: монографія / В. В. Кузнецов. – К.: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2012. – 908 с.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. та допов. – К.: Юридична думка, 2012. – 1316 с.

Данинг Д. Оккультные убийства / Д. Данинг; пер. с англ. – М.: Панорама, 1998. – 384 с.

References

Navroc'kyj V. O. Osnovy kryminal'no-pravovoi' kvalifikacii': navch. posib. / V. O. Navroc'kyj. – 2-ge vyd. – K.: Jurinkom Inter, 2009. – 512 s.

Trostjuk Z. A. Ponjatijnyj aparat Osoblyvoi' chastyny Kryminal'nogo kodeksu Ukrai'ny / Z. A. Trostjuk. – K.: Atika, 2003. – 144 s.

Kuznecov V. V. Kryminal'no-pravova ohorona gromads'kogo porjadku ta moral'nosti v ukrai'ns'komu vymiri: monografija / V. V. Kuznecov. – K.: TOV NVP «Interservis», 2012. – 908 s.

Naukovo-praktychnyj komentar Kryminal'nogo kodeksu Ukrai'ny / za red. M. I. Mel'nyka, M. I. Havronjuka. – 9-te vyd., pererobl. ta dopov. – K.: Jurydychna dumka, 2012. – 1316 s.

Daning D. Okkul'tnye ubijstva / D. Daning; per. s angl. – M.: Panorama, 1998. – 384 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.