ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ ДОГОВОРУ РЕПО

Тетяна Михайлівна Ямненко, Марія Вадимівна Онищенко

Анотація


У статті охарактеризовано поняття та правову природу договору РЕПО, приділено увагу основним поглядам науковців на правову природу договору РЕПО. Досліджено співвідношення репорту зі схожими договірними конструкціями.

Ключові слова


договір РЕПО; операції РЕПО; цінні папери; правова природа; договір позики; договір купівлі-продажу

Посилання


Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. – Ст. 356.

Положення про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи від 17 вересня 2015 р. № 615 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 82. – Ст. 2728.

Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України від 30 квітня 2009 р. № 259 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 34. – Ст. 1174. – Втратила чинність.

Багрей І. Ю. Операції РЕПО як основа рефінансування на сучасному фінансовому ринку Росії: дис. … маг. екон.: спец. «Фінанси та кредит» / Багрей Іван Юрійович; Фінансовий університет при уряді Російської Федерації. – Москва, 2014. – 114 с.

Виговський О. І. Проблеми регулювання квазі-забезпечувальних правочинів з цінними паперами в міжнародному приватному праві / О. І. Виговський // Часопис Академії адвокатури України. – 2010. – № 8. – С. 1-5.

Ємельянов В. Р. Окремі питання сутності юридичної природи договору купівлі-продажу цінних паперів із зобов’язанням зворотного викупу (репо) за законодавством України / В. Р. Ємельянов // Юридична наука і практика: виклики часу: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 12 берез. 2015 р. / Нац. авіаційний ун-т. – К.: НАУ, 2015. – С. 203-207.

Красільнікова О. С. Угоди РЕПО як нетрадиційний спосіб забезпечення зобов’язань / О. С. Красільнікова // Актуальні проблеми держави і права. – 2007. – Вип. 34. – С. 324-328.

Майданник Р. А. Договір Репо (цивільно-правова природа та види) / Р. А. Майданник, С. М. Бервено // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Вип. 30. – 2005. – С. 66-74.

Оніщенко О. В. Проблеми визначення правової природи договору репо / О. В. Оніщенко, В. О. Голуб // Правничий вісник Університету «КРОК». – 2013. – Вип. 15. – С. 83-89.

References

Cyvil’nyj kodeks Ukrai’ny vid 16 sichnja 2003 r. № 435-IV // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 2003. – № 40. – St. 356.

Polozhennja pro zastosuvannja Nacional’nym bankom Ukrai’ny standartnyh instrumentiv reguljuvannja likvidnosti bankivs’koi’ systemy vid 17 veresnja 2015 r. № 615 // Oficijnyj visnyk Ukrai’ny. – 2015. – № 82. – St. 2728.

Polozhennja pro reguljuvannja Nacional’nym bankom Ukrai’ny likvidnosti bankiv Ukrai’ny vid 30 kvitnja 2009 r. № 259 // Oficijnyj visnyk Ukrai’ny. – 2009. – № 34. – St. 1174. – Vtratyla chynnist’.

Bagrej I. Ju. Operacii’ REPO jak osnova refinansuvannja na suchasnomu finansovomu rynku Rosii’: dys. … mag. ekon.: spec. «Finansy ta kredyt» / Bagrej Ivan Jurijovych; Finansovyj universytet pry urjadi Rosijs’koi’ Federacii’. – Moskva, 2014. – 114 s.

Vygovs’kyj O. I. Problemy reguljuvannja kvazi-zabezpechuval’nyh pravochyniv z cinnymy paperamy v mizhnarodnomu pryvatnomu pravi / O. I. Vygovs’kyj // Chasopys Akademii’ advokatury Ukrai’ny. – 2010. – № 8. – S. 1-5.

Jemel’janov V. R. Okremi pytannja sutnosti jurydychnoi’ pryrody dogovoru kupivli-prodazhu cinnyh paperiv iz zobov’jazannjam zvorotnogo vykupu (repo) za zakonodavstvom Ukrai’ny / V. R. Jemel’janov // Jurydychna nauka i praktyka: vyklyky chasu: materialy V Mizhnar. nauk.-prakt. konf., Kyi’v, 12 berez. 2015 r. / Nac. aviacijnyj un-t. – K.: NAU, 2015. – S. 203-207.

Krasil’nikova O. S. Ugody REPO jak netradycijnyj sposib zabezpechennja zobov’jazan’ / O. S. Krasil’nikova // Aktual’ni problemy derzhavy i prava. – 2007. – Vyp. 34. – S. 324-328.

Majdannyk R. A. Dogovir Repo (cyvil’no-pravova pryroda ta vydy) / R. A. Majdannyk, S. M. Berveno // Visnyk Nacional’nogo universytetu vnutrishnih sprav. – Vyp. 30. – 2005. – S. 66-74.

Onishhenko O. V. Problemy vyznachennja pravovoi’ pryrody dogovoru repo / O. V. Onishhenko, V. O. Golub // Pravnychyj visnyk Universytetu «KROK». – 2013. – Vyp. 15. – S. 83-89.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.