ІСТОРІОГРАФІЯ АДМІНІСТРУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН

Роман Петрович Панасюк

Анотація


У статті аналізуються еволюція наукових підходів до адміністрування діяльності суб’єктів господарських відносин, виділяються декілька етапів розвитку адміністративного права як елементу регулювання господарських відносин. Пропонується ввести терміни «адміністрування економіки» та «адміністрування економічної сфери України». Запропонована уніфікація принципів, функцій і методів адміністративного права стосовно регулювання господарських відносин, що дозволить структурувати теоретичну частину адміністративного права і узгодить суперечності, що виникають на сучасному етапі становлення адміністративного права.

Ключові слова


адміністративне право; господарське право; історіографія; державне управління

Посилання


Реформування адміністративного процесу в Україні: навч. посіб. / Д. О. Безубов, В. О. Заросило, М. М. Коренева, Р. П. Панасюк, С. А. Подоляка, О. С. Федченко. – К.: «МП Леся», 2015. – 144 с.

Адміністративне право України. Академічний курс: підруч.: у 2 т. / ред. колегія: В. Б. Авер’янов (голова). – К.: Вид-во «Юрид. думка», 2004. – Т. 1. Загальна частина. – 2004. – 584 с.

Бельський К. С. Феноменология административного права / К. С. Бельский. – Смоленск: Изд-во Смол. гуманитар. ун-та, 1995. – 144 с.

Мельник Р. С. Система адміністративного права України: монографія / Р. С. Мельник. – Х.: Вид-во Харківськ. нац. ун-ту внутрішніх справ, 2010. – 398 с.

Макконнелл К. Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика / К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю; пер. с англ. 11-го изд. – К., Хагар-Демос, 1993. – 785 с.

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/436-15

Беззубов Д. О. Суспільна безпека (організаційно-правові засади забезпечення): монографія / Д. О. Беззубов. – К.: «МП Леся», 2013. – 452 с.

References

Reformuvannja administratyvnogo procesu v Ukrai’ni: navch. posib. / D. O. Bezubov, V. O. Zarosylo, M. M. Koreneva, R. P. Panasjuk, S. A. Podoljaka, O. S. Fedchenko. – K.: «MP Lesja», 2015. – 144 s.

Administratyvne pravo Ukrai’ny. Akademichnyj kurs: pidruch.: u 2 t. / red. kolegija: V. B. Aver’janov (golova). – K.: Vyd-vo «Juryd. dumka», 2004. – T. 1. Zagal’na chastyna. – 2004. – 584 s.

Bel’s’kij K. S. Fenomenologija administrativnogo prava / K. S. Bel’skij. – Smo-lensk: Izd-vo Smol. gumanitar. un-ta, 1995. – 144 s.

Mel’nyk R. S. Systema administratyvnogo prava Ukrai’ny: monografija / R. S. Mel’nyk. – H.: Vyd-vo Harkivs’k. nac. un-tu vnutrishnih sprav, 2010. – 398 s.

Makkonnell K. R. Jekonomiks: principy, problemy i politika / K. R. Makkonnell, S. L. Brju; per. s angl. 11-go izd. – K., Hagar-Demos, 1993. – 785 s.

Gospodars’kyj kodeks Ukrai’ny vid 16 sichnja 2003 r. № 436-IV [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/436-15

Bezzubov D. O. Suspil’na bezpeka (organizacijno-pravovi zasady zabezpechennja): monografija / D. O. Bezzubov. – K.: «MP Lesja», 2013. – 452 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.