РОЗМЕЖУВАННЯ ПІДСУДНОСТІ ЗЕМЕЛЬНИХ СПОРІВ ПРИ ОСКАРЖЕННІ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ АБО ЇХ ПОСАДОВИХ ОСІБ

Лариса Василівна Мілімко, Валентина Петрівна Козирєва

Анотація


У статті розглядаються проблеми розмежування підсудності земельних спорів між судами, в першу чергу, між адміністративними та господарськими. Зазначено, що розгляду адміністративними судами підлягають спори, що мають в основі публічно-правовий характер, тобто випливають із владно-розпорядчих функцій або виконавчо-розпорядчої діяльності публічних органів.

Ключові слова


земельний спір; підвідомчість; підсудність; види підсудності; владні управлінські функції; виконавчо-розпорядчі функції

Посилання


Осипов Ю. К. Подведомственность и подсудность гражданских дел / Ю. К. Осипов. – М.: Юрид. лит., 1962. – 112 с.

Гражданский процесс: [учебник для студентов вузов] / отв. ред. В. В. Ярков. – 7-е изд. – М.: Волтерс Клувер, 2009. – 784 с.

Абрамов Н. А. Обновленный хозяйственный процесс Украины: [учеб. пос. (курс лекций)] / Н. А. Абрамов. – Х.: Бурун книга, 2012. – 192 с.

Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 р. № 1402-VІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1402-19

Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р. № 2747-IV (станом на 05.01.2017 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 2747-15

Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 р. № 1798-ХІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-12

Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. № 1618-IV (станом на 19.10.2016 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1618-15

Штогун С. Особливості визначення підсудності справ в адміністративному судочинстві / С. Штогун [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://yurincom.com/ua/legal_practice/services/sudove_pravo/osoblyvosti_vyznachennia_pidsudnosti_sprav_v_administratyvnomu_sudochynstvi-publication/

Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 р. № 2657-ХІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12?nreg=2657-12

Про окремі питання юрисдикції адміністративних судів: постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України від 20.05.2013 р. № 8 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vasu.gov.ua/plenum/post_plenum/plenum_2013_05_20_n8/

Про деякі питання практики розгляду справ у спорах, що виникають із земельних відносин: постанова Пленуму Вищого госпо-дарського суду України від 17.05.2011 р. № 6 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0006600-11

Про деякі питання юрисдикції загальних судів та визначення підсудності цивільних справ: постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 01.03.2013 р. № 3 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0003740-13

Кочмар О. Актуальна судова практика вирішення земельних спорів у 2016 році: нові тенденції та підходи / О. Кочмар, О. Плачинта [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vkp.ua/ua/publications/articles/aktualnaya_sudebnaya_praktika_razresheniya_zemelnykh_sporov_v_2016_godu_novye_tendentsii_i_podkhody/

Постанова судових палат у цивільних, адміністративних та господарських справах Верховного Суду України від 16.12.2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/1DD577F3125FE4F0C2257F2B003E3C46

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 19.01.2016 р. у справі № 824/167/15-а [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sud.ua/newspaper/2016/05/09/90239-podvedomstvennost-bez-otveta/print?BPCTRY=1.

References

Osipov Ju. K. Podvedomstvennost’ i podsudnost’ grazhdanskih del / Ju. K. Osipov. – M.: Jurid. lit., 1962. – 112 s.

Grazhdanskij process: [uchebnik dlja studentov vuzov] / otv. red. V. V. Jarkov. – 7-e izd. – M.: Volters Kluver, 2009. – 784 s.

Abramov N. A. Obnovlennyj hozjajstvennyj process Ukrainy: [ucheb. pos. (kurs lekcij)] / N. A. Abramov. – H.: Burun kniga, 2012. – 192 s.

Pro sudoustrij i status suddiv: Zakon Ukrai’ny vid 02.06.2016 r. № 1402-VIII [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1402-19

Kodeks administratyvnogo sudochynstva Ukrai’ny vid 06.07.2005 r. № 2747-IV (stanom na 05.01.2017 r.) [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2747-15

Gospodars’kyj procesual’nyj kodeks Ukrai’ny vid 06.11.1991 r. № 1798-ХII [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-12

Cyvil’nyj procesual’nyj kodeks Ukrai’ny vid 18.03.2004 r. № 1618-IV (stanom na 19.10.2016 r.) [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1618-15

Shtogun S. Osoblyvosti vyznachennja pidsudnosti sprav v administratyvnomu sudochynstvi / S. Shtogun [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://yurincom.com/ua/legal_practice/services/sudove_pravo/osoblyvosti_vyznachennia_pidsudnosti_sprav_v_administratyvnomu_sudochynstvi-publication/

Pro informaciju: Zakon Ukrai’ny vid 02.10.1992 r. № 2657-ХII [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12?nreg=2657-12

Pro okremi pytannja jurysdykcii’ administratyvnyh sudiv: postanova Plenumu Vyshhogo administratyvnogo sudu Ukrai’ny vid 20.05.2013 r. № 8 [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.vasu.gov.ua/plenum/post_plenum/plenum_2013_05_20_n8/

Pro dejaki pytannja praktyky rozgljadu sprav u sporah, shho vynykajut’ iz zemel’nyh vidnosyn: postanova Plenumu Vyshhogo gospodars’kogo sudu Ukrai’ny vid 17.05.2011 r. № 6 [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0006600-11

Pro dejaki pytannja jurysdykcii’ zagal’nyh sudiv ta vyznachennja pidsudnosti cyvil’nyh sprav: postanova Plenumu Vyshhogo specializovanogo sudu Ukrai’ny z rozgljadu cyvil’nyh i kryminal’nyh sprav vid 01.03.2013 r. № 3 [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0003740-13

Kochmar O. Aktual’na sudova praktyka vyrishennja zemel’nyh sporiv u 2016 roci: novi tendencii’ ta pidhody / O. Kochmar, O. Plachynta [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://vkp.ua/ua/publications/articles/aktualnaya_sudebnaya_praktika_razresheniya_zemelnykh_sporov_v_2016_godu_novye_tendentsii_i_podkhody/

Postanova sudovyh palat u cyvil’nyh, administratyvnyh ta gospodars’kyh spravah Verhovnogo Sudu Ukrai’ny vid 16.12.2015 r. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/1DD577F3125FE4F0C2257F2B003E3C46

Postanova Plenumu Verhovnogo Sudu Ukrai’ny vid 19.01.2016 r. u spravi № 824/167/15-a [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://sud.ua/newspaper/2016/05/09/90239-podvedomstvennost-bez-otveta/print?BPCTRY=1.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.