ДО ПИТАННЯ УНІФІКАЦІЇ ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ МАТЕРІАЛЬНОГО ПРАВА ПРИ ВИЗНАННІ ДОГОВОРІВ НЕДІЙСНИМИ

Дмитро Олександрович Беззубов, Надія Олексіївна Армаш

Анотація


У статті розглядається проблема застосування норм матеріального права при визнанні договорів недійсними. Аналізуються останні судові справи щодо даної проблематики. Розглядається теорія господарського права та практика застосування норм матеріального права судами. Досліджуються погляди науковців на проблематику застосування норм матеріального права. Визначаються напрями подальших наукових розробок в проблемі застосування матеріальних норм права.

Ключові слова


уніфікація; норма права; матеріальна норма права; договір

Посилання


Гук А. Деякі питання недійсності правочинів в контексті судової практики / А. Гук [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/2364/Huk_Deiaki%20pytannia%20nediisnosti%20pravochyniv%20.pdf;jsessionid=4802655B88A3B0DF989ABE7C6F053029?sequence=3

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18. – Ст. 144 [зі змін. та допов.].

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. – Ст. 356 [зі змін. та допов.].

Давидова І. В. Недійсність господарського договору за законодавством України / І. В. Давидова // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. – № 2. – С. 107-110.

Про деякі питання визнання правочинів (господарських договорів) недійсними: поста-нова Пленуму ВГСУ від 29 травня 2013 р. № 11 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0011600-13

Смола С. В. Визнання недійсним припиненого правочину: аналіз практики вищих судів / С. В. Смола [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lg.arbitr.gov.ua/sud5014/4673456/279659/

Подоляк С. А. Неукладеність господарських договорів – погляд зблизька / С. А. Подоляк // Часопис Київського університету права. – 2009. – № 2. – С. 151-154.

Прилуцький Р. Б. Щодо проблеми визнання господарських договорів недійсними / Р. Б. Прилуцький, А. А. Зерниченко // Юридична наука. – 2014. – № 2. – С. 51.

References

Guk A. Dejaki pytannja nedijsnosti pravochyniv v konteksti sudovoi’ praktyky / A. Guk [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/2364/Huk_Deiaki%20pytannia%20nediisnosti%20pravochyniv%20.pdf;jsessionid=4802655B88A3B0DF989ABE7C6F053029?sequence=3

Gospodars’kyj kodeks Ukrai’ny vid 16 sichnja 2003 r. № 436-IV // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 2003. – № 18. – St. 144 [zi zmin. ta dopov.].

Cyvil’nyj kodeks Ukrai’ny vid 16 sichnja 2003 r. № 435-IV // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 2003. – № 40. – St. 356 [zi zmin. ta dopov.].

Davydova I. V. Nedijsnist’ gospodars’kogo dogovoru za zakonodavstvom Ukrai’ny / I. V. Davydova // Porivnjal’no-analitychne pravo. – 2014. – № 2. – S. 107-110.

Pro dejaki pytannja vyznannja pravochyniv (gospodars’kyh dogovoriv) nedijsnymy: postanova Plenumu VGSU vid 29 travnja 2013 r. № 11 [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0011600-13

Smola S. V. Vyznannja nedijsnym prypy-nenogo pravochynu: analiz praktyky vyshhyh sudiv / S. V. Smola [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://lg.arbitr.gov.ua/sud5014/4673456/279659/

Podoljak S. A. Neukladenist’ gospodars’kyh dogovoriv – pogljad zblyz’ka / S. A. Podoljak // Chasopys Kyi’vs’kogo universytetu prava. – 2009. – № 2. – S. 151-154.

Pryluc’kyj R. B. Shhodo problemy vyznannja gospodars’kyh dogovoriv nedijsnymy / R.B. Pryluc’kyj, A. A. Zernychenko // Jurydychna nauka. – 2014. – № 2. – S. 51.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.