ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКОГО ПРАВА В УКРАЇНІ (НА ОСНОВІ ПРОВЕДЕНОГО СОЦІОЛОГІЧНОГО ОПИТУВАННЯ)

Наталія Борисівна Шуст, Ірина Олексіївна Капустяк

Анотація


У статті визначається стан захисту авторського права в Україні. Проаналізовано різні проблеми, які виникають при захисті авторських прав на основі проведеного соціологічного опитування. Особливу увагу зосереджено на способах вирішення таких проблем і покращенні стану захисту авторського права.

Ключові слова


авторське право; стан захисту авторського права; порушення авторського права; плагіат; піратство

Посилання


Кемпе В. Сучасна наукова бібліотека та авторське право: як не порушити закон / В. Кемпе // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2016. – Вип. 44. – С. 141-150.

Борута М. В. Авторське право як об’єкт адміністративно-правової охорони / М. В. Борута // Право і Безпека. – 2011. – № 2. – С. 147-151.

Конституція України [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 2806. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254.

Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23 грудня 1993 р. № 3792-ХІІ [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 2312. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3792-12.

Всесвітня конвенція про авторське право 1952 року [Електронний ресурс] // ЮНЕСКО. – 609. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon0. rada.gov.ua/laws/ show/995_052.

Про затвердження Положення про Дер-жавну службу інтелектуальної власності України [Електронний ресурс] // Кабінет Міністрів України. – 1911. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/658-2014

Денисюк О. П. Проблеми та перспективи розвитку охорони інтелектуальної власності в Україні / О. П. Денисюк // Адвокат. – 2009. – № 7. – С. 38-41.

Олійник О. С. Права інтелектуальної власності в суспільстві знань / О. С. Олійник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2008. – № 4. – С. 79-83.

Яркіна Н. Спільні права інтелектуальної власності: їх виникнення та здійснення / Н. Яркіна // Вісник Академії правових наук України. – 2010. – № 4. – С. 145-155.

Брижко В. До питання охорони об’єктів і захисту прав у сфері інтелектуальної власності / В. Брижко // Вісник Академії управління МВС. – 2009. – № 3. – С. 35-48.

Грігор’янц Г. І. Захист авторських і суміжних прав від піратства в мережі Інтернет за законодавством України та Російської Федерації / Г. І. Грігор’янц // Актуальні проблеми держави і права. – 2014. – Вип. 72. – С. 236-242.

Цивільний кодекс України [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

References

Kempe V. Suchasna naukova biblioteka ta avtors’ke pravo: jak ne porushyty zakon / V. Kempe // Naukovi praci Nacional’noi’ bibliote¬ky Ukrai’ny imeni V. I. Vernads’kogo. – 2016. – Vyp. 44. – S. 141-150.

Boruta M. V. Avtors’ke pravo jak ob’jekt administratyvno-pravovoi’ ohorony / M. V. Boruta // Pravo i Bezpeka. – 2011. – № 2. – S. 147-151.

Konstytucija Ukrai’ny [Elektronnyj resurs] // Verhovna Rada Ukrai’ny. – 2806. – Rezhym dostupu do resursu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254.

Pro avtors’ke pravo i sumizhni prava: Zakon Ukrai’ny vid 23 grudnja 1993 r. № 3792-ХII [Elektronnyj resurs] // Verhovna Rada Ukrai’ny. – 2312. – Rezhym dostupu do resursu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3792-12.

Vsesvitnja konvencija pro avtors’ke pravo 1952 roku [Elektronnyj resurs] // JuNESKO. – 609. – Rezhym dostupu do resursu: http://zakon0. rada.gov.ua/laws/show/995_052.

Pro zatverdzhennja Polozhennja pro Derzhavnu sluzhbu intelektual’noi’ vlasnosti Ukrai’ny [Elektronnyj resurs] // Kabinet Ministriv Ukrai’ny. – 1911. – Rezhym dostupu do resursu: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/658-2014

Denysjuk O. P. Problemy ta perspektyvy rozvytku ohorony intelektual’noi’ vlasnosti v Ukrai’ni / O. P. Denysjuk // Advokat. – 2009. – № 7. – S. 38-41.

Olijnyk O. S. Prava intelektual’noi’ vlasnosti v suspil’stvi znan’ / O. S. Olijnyk // Biblioteko¬znavstvo. Dokumentoznavstvo. Informologija. – 2008. – № 4. – S. 79-83.

Jarkina N. Spil’ni prava intelektual’noi’ vlasnosti: i’h vynyknennja ta zdijsnennja / N. Jarkina // Visnyk Akademii’ pravovyh nauk Ukrai’ny. – 2010. – № 4. – S. 145-155.

Bryzhko V. Do pytannja ohorony ob’jektiv i zahystu prav u sferi intelektual’noi’ vlasnosti / V. Bryzhko // Visnyk Akademii’ upravlinnja MVS. – 2009. – № 3. – S. 35-48.

Grigor’janc G. I. Zahyst avtors’kyh i sumizhnyh prav vid piratstva v merezhi Internet za zakonodavstvom Ukrai’ny ta Rosijs’koi’ Federacii’ / G. I. Grigor’janc // Aktual’ni problemy derzhavy i prava. – 2014. – Vyp. 72. – S. 236-242.

Cyvil’nyj kodeks Ukrai’ny [Elektronnyj resurs] // Verhovna Rada Ukrai’ny. – Rezhym dostupu do resursu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.