ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКИХ ПРАВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Ніна Валеріївна Троцюк

Анотація


У статті розглядаються форми та способи захисту авторських прав. Досліджено сучасний стан правової охорони та захисту авторських прав й проаналізовано законодавчі реформи у сфері захисту права інтелектуальної власності. На основі проведеного дослідження запропоновано адаптаційну модель захисту авторських прав.

Ключові слова


авторські права; захист; юрисдикційна форма; неюрисдикційна форма; спосіб; онлайн-контент; правовласник

Посилання


Про державну підтримку кінематографії в Україні: Закон України від 23 березня 2017 р. № 1977-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1977-19.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту авторського права та суміжних прав у мережі Інтернет: проект Закону України від 10 травня 2016 р. № 4629 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59024.

Про колективне управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав: проект Закону України від 3 липня 2015 р. № 2265а [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=2265%E0&skl=9.

Про схвалення Концепції реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні: постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 2016 р. № 402-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/402-2016-%D1%80.

Цивільне право України: Загальна частина: підручник / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнє¬цової, Р. А. Майданика. – 3-тє вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 976 с.

Венедіктова І. В. Цивільно-правовий за-хист та охорона авторського права / І. В. Ве-недіктова // Форум права. – 2007. – № 2. – С. 24-29.

Право інтелектуальної власності: посібник / за ред. Р. Б. Шишки (кер. авт. кол. ) та інш. – К.: «МП Леся», 2014. – 344 с.

Панасюк О. О. Поняття та класифікація форм захисту авторських прав / О. О. Панасюк // Форум права. – 2013. – № 1. – С. 758-762.

Яцюк О. Спеціальний звіт 301 / О. Яцюк // Юридична газета. – 2017. – 21 березня. – № 13 (563). – С. 28-29.

Якименко Ю. Способи захисту авторських прав / Ю. Якименко // Вісник Дніпропетровського університету імені Альф-реда Нобеля. Серія «Юридичні науки». – 2015. – № 1 (6). – С. 37-41.

Список 301 очима Мінекорозвитку: Ресурс з питань авторського права та промислової власності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.intelvlas.com.ua/news/zhurnal-iv/spysok-301-ochyma-minekomroz vytku.

References

Pro derzhavnu pidtrymku kinematografii’ v Ukrai’ni: Zakon Ukrai’ny vid 23 bereznja 2017 r. № 1977-VIII [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1977-19.

Pro vnesennja zmin do dejakyh zakonodavchyh aktiv Ukrai’ny shhodo zahystu avtors’kogo prava ta sumizhnyh prav u merezhi Internet: proekt Zakonu Ukrai’ny vid 10 travnja 2016 r. № 4629 [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc 4_1?pf3511=59024.

Pro kolektyvne upravlinnja majnovymy pravamy sub’jektiv avtors’kogo prava i sumizhnyh prav: proekt Zakonu Ukrai’ny vid 3 lypnja 2015 r. № 2265A [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc 4_2?id=&pf3516=2265%E0&skl=9.

Pro shvalennja Koncepcii’ reformuvannja derzhavnoi’ systemy pravovoi’ ohorony intelektual’noi’ vlasnosti v Ukrai’ni: postanova Kabinetu Ministriv Ukrai’ny vid 1 chervnja 2016 r. № 402-r [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/402-2016-%D1%80.

Cyvil’ne pravo Ukrai’ny: Zagal’na chastyna: pidruchnyk / za red. O. V. Dzery, N. S. Kuz¬njecovoi’, R. A. Majdanyka. – 3-tje vyd., pererob. i dopov. – K.: Jurinkom Inter, 2010. – 976 s.

Venediktova I. V. Cyvil’no-pravovyj zahyst ta ohorona avtors’kogo prava / I. V. Venediktova // Forum prava. – 2007. – № 2. – S. 24-29.

Pravo intelektual’noi’ vlasnosti: posibnyk / za red. R. B. Shyshky (ker. avt. kol. ) ta insh. – K.: «MP Lesja», 2014. – 344 s.

Panasjuk O. O. Ponjattja ta klasyfikacija form zahystu avtors’kyh prav / O. O. Panasjuk // Forum prava. – 2013. – № 1. – S. 758-762.

Jacjuk O. Special’nyj zvit 301 / O. Jacjuk // Jurydychna gazeta. – 2017. – 21 bereznja. – № 13 (563). – S. 28-29.

Jakymenko Ju. Sposoby zahystu avtors’kyh prav / Ju. Jakymenko // Visnyk Dnipropetrovs’kogo universytetu imeni Al’freda Nobelja. Serija «Jurydychni nauky». – 2015. – № 1 (6). – S. 37-41.

Spysok 301 ochyma Minekorozvytku: Resurs z pytan’ avtors’kogo prava ta promyslovoi’ vlasnosti [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.intelvlas.com.ua/news/zhurnal-iv/spysok-301-ochyma-minekomroz vytku.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.