АНАЛІЗ ОКРЕМИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ІНІЦІАТИВ, ЯКІ СПРЯМОВАНІ НА ЗАХИСТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Геннадій Михайлович Зеленов, Марина Олександрівна Зеленова

Анотація


У статті розглянуті окремі законодавчі зміни, спрямовані на захист авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет, визначені переваги та недоліки цих змін та запропоновані шляхи їх вирішення.

Ключові слова


Інтернет; авторське право; суміжні права; власник веб-сайту; постачальник послуг хостингу

Посилання


Висновок щодо результатів здійснення антикорупційної експертизи проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59024).

Дорош М. Цензура «вільного доступу» / М. Дорош [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/media_law/world_journalists/tsenzura_vilnogo_dostupu/undefined/

Панькевич В. М. Особливості захисту авторського права в мережі інтернет / В. М. Панькевич, А. Д. Саковська, А. С. Польовик [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=59481

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет (реєстр. № 3353) від 23 жовтня 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56869

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет (реєстр. № 4629) від 10 травня 2016 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59024

Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав» (реєстр. № 6523) від 15 червня 2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=37985

Ріппа П. С. Забезпечення авторських прав у мережі Інтернет / П. С. Ріппа [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvnudpsu/2011_2/Rippa_P_S.pdf.

Сопілко І. М. Захист авторських прав в мережі інтернет: монографія / І. М. Сопілко, О. В. Пономаренко. – К.: Комп’ютерпрес, 2013. – 247 с.

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011

References

Vysnovok shhodo rezul’tativ zdijsnennja antykorupcijnoi’ ekspertyzy proektu Zakonu Ukrai’ny «Pro vnesennja zmin do dejakyh zakonodavchyh aktiv Ukrai’ny shhodo zahystu avtors’kogo prava i sumizhnyh prav u merezhi Internet» [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59024).

Dorosh M. Cenzura «vil’nogo dostupu» / M. Dorosh [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://osvita.mediasapiens.ua/media_law/world_journalists/tsenzura_vilnogo_dostupu/un-defined/

Pan’kevych V. M. Osoblyvosti zahystu av-tors’kogo prava v merezhi internet / V. M. Pan’ke¬vych, A. D. Sakovs’ka, A. S. Pol’o-vyk [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=59481

Proekt Zakonu pro vnesennja zmin do de-jakyh zakonodavchyh aktiv Ukrai’ny shhodo zahystu avtors’kogo prava i sumizhnyh prav u merezhi Internet (rejestr. № 3353) vid 23 zhovtnja 2015 r. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56869

Proekt Zakonu pro vnesennja zmin do de-jakyh zakonodavchyh aktiv Ukrai’ny shhodo zahystu avtors’kogo prava i sumizhnyh prav u merezhi Internet (rejestr. № 4629) vid 10 travnja 2016 r. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59024

Proekt Zakonu «Pro vnesennja zmin do dejakyh zakonodavchyh aktiv shhodo vreguljuvannja pytan’ avtors’kogo prava i sumizhnyh prav» (rejestr. № 6523) vid 15 chervnja 2010 r. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=37985

Rippa P. S. Zabezpechennja avtors’kyh prav u merezhi Internet / P. S. Rippa [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvnudpsu/2011_2/Rippa_P_S.pdf

Sopilko I. M. Zahyst avtors’kyh prav v merezhi internet: monografija / I. M. Sopilko, O. V. Ponomarenko. – K.: Komp’juterpres, 2013. – 247 s.

Ugoda pro asociaciju mizh Ukrai’noju, z odnijei’ storony, ta Jevropejs’kym Sojuzom, Jevropejs’kym spivtovarystvom z atomnoi’ energii’ i i’hnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi’ storony [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.