ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИХ ВІДНОСИН У ТРУДОВОМУ ПРАВІ

Світлана Василівна Вишновецька, Романа Андріївна Панчишак

Анотація


У статті охарактеризовано організаційно-управлінські відносини у трудовому праві, визначено, на що спрямовані ці відносини, і обґрунтована необхідність їх класифікації. Досліджено та вдосконалено теоретико-правові підходи до класифікації організаційно-управлінських відносин.

Ключові слова


трудові правовідносини; організаційно-управлінські відносини; індивідуальні відносини; колективні відносини; класифікація

Посилання


Проект Трудового кодексу України від 27.12.2014 р. № 1658 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/webproc4_1pf3511=53221.

Чечоткін В. В. Зміст організаційно-управлінських відносин у сфері праці: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.05 / В. В. Чечоткін. – Х., 2013. – 182 с.

Потемкин В. К. Управление персоналом: учеб. для вузов / В. К. Потемкин. – СПб.: Питер, 2010. – 432 с.

Данилова М. В. Роль охоронних і організаційно-управлінських відносин у трудовому праві / М. В. Данилова // Форум права. – 2013. – № 3. – С. 162–168.

Буряк П. Ю. Економіка праці й соціально-трудові відносини: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. Ю. Буряк, Б. А. Карпінський, М. І. Григор’єва. – К.: Центр навч. л-ри, 2004. – 440 с.

Кузьменко А. В. Предмет трудового права России: опыт системно-юридического исследования / А. В. Кузьменко. – СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2005. – 272 с.

Волинець В. В. Проблеми правового регулювання організаційно-управлінських відносин в трудовому праві: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.05 / В. В. Волинець. – К., 2016. – 40 с.

Трудовое право России: учебник / отв. ред. Р. З. Лившиц и Ю. П. Орловский. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1998. – 480 с.

Процевский А. И. Предмет советского трудового права / А. И. Процевский. – М.: Юрид. лит., 1979. – 224 с.

Венедиктов В. С. Трудовое право Украины: учеб. пособие / В. С. Венедиктов. – Харьков: Консум, 2006. – 304 с.

Чечоткін В. В. Види і класифікація правовідносин, що становлять предмет трудового права / В. В. Чечоткін // Публ. право. – 2013. – № 2 (10). – С. 247-253.

References

Proekt Trudovoho kodeksu Ukrayiny vid 27.12.2014 r. № 1658 [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/webproc4_1pf3511=53221.

Chechotkin V. V. Zmist orhanizatsiyno-upravlins’kykh vidnosyn u sferi pratsi: dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.05 / V. V. Chechotkin. – Kh., 2013. – 182 s.

Potemkyn V. K. Upravlenye personalom: ucheb. dlya vuzov / V. K. Potemkyn. – SPb.: Pyter, 2010. – 432 s.

Danylova M. V. Rol’ okhoronnykh i orhanizatsiyno-upravlins’kykh vidnosyn u trudovomu pravi / M. V. Danylova // Forum prava. – 2013. – № 3. – S. 162-168.

Buryak P. Yu. Ekonomika pratsi y sotsial’no-trudovi vidnosyny: navch. posib. dlya stud. vyshch. navch. zakl. / P. Yu. Buryak, B. A. Karpins’kyy, M. I. Hryhor’yeva. – K.: Tsentr navch. l-ry, 2004. – 440 s.

Kuz’menko A. V. Predmet trudovoho prava Rossyy: opыt systemno-yurydycheskoho yssledovanyya / A. V. Kuz’menko. – SPb.: Yzd-vo R. Aslanova «Yurydycheskyy tsentr Press», 2005. – 272 s.

Volynets’ V. V. Problemy pravovoho rehulyuvannya orhanizatsiyno-upravlins’kykh vidnosyn v trudovomu pravi: avtoref. dys. … dokt. yuryd. nauk: 12.00.05 / V. V. Volynets’. – K., 2016. – 40 s.

Trudovoe pravo Rossyy: uchebnyk / otv. red. R. Z. Lyvshyts y Yu. P. Orlovskyy. – M.: NORMA-YNFRA-M, 1998. – 480 s.

Protsevskyy A. Y. Predmet sovet•skoho trudovoho prava / A. Y. Protsevskyy. – M.: Yuryd. lyt., 1979. – 224 s.

Venedyktov V. S. Trudovoe pravo Ukrainy: ucheb. posobie / V. S. Venedyktov. – Khar’kov: Konsum, 2006. – 304 s.

Chechotkin V. V. Vydy i klasyfikatsiya pravovidnosyn, shcho stanovlyat’ predmet tru-dovoho prava / V. V. Chechotkin // Publ. pravo. – 2013. – № 2 (10). – S. 247-253.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.