ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ПРАЦІВНИКА ТА ЇХ ЗАХИСТ

Вадим Михайлович Вишновецький, Валерія Євгенівна Якуненко

Анотація


Стаття присвячена проблемам, пов’язаним із визначенням поняття категорії «персональні дані», їх зберіганням, обробкою та захистом. Аналізуються норми міжнародного і національного законодавства у сфері захисту персональних даних.

Ключові слова


персональні дані; база даних; зберігання персональних даних; обробка; захист

Посилання


Загальна декларація прав людини [Електронний ресурс]: прийнята і проголошена резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН, 10 грудня 1948 р. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_015.

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права [Електронний ресурс]: прийнято і проголошено Генеральною Асамблеєю ООН, 16 грудня 1966 р. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_043.

Конвенція про захист прав людини і основних свобод [Електронний ресурс]: прийнята і проголошена Радою Європи, 4 листопада 1950 р. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004.

Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Про захист персональних даних: Закон України від 1 червня 2010 р. № 2297-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 34. – Ст. 481.

Сопілко І. М. Щодо вдосконалення системи захисту персональних даних в процесі їх обробки / І. М. Сопілко // Форум права. – 2013. – № 1. – С. 939-945.

Деякі питання практичного застосування Закону України «Про захист персональних даних: роз’яснення Міністерства юстиції України від 21 грудня 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/n0076323-11.

Чанишева Г. І. Право на інформацію за трудовим законодавством України: моногр. / Г. І. Чанишева, Р. І. Чанишев. – Одеса: Фенікс, 2012. – 196 с.

Чернобай А. М. Правові засоби захисту персональних даних працівника: автореф. дис. …канд. юрид. наук: 12.00.05 / А. М. Чернобай / Одеська національна юридична академія. – Одеса, 2006. – 20 с.

Кодекс законів про працю України: від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 1971. – Додаток до № 50. – Ст. 375.

Типовий порядок обробки персональних даних [Електронний ресурс]: затверджено Наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 8 січня 2014 р. № 1/02-14. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v1_02715-14.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про захист персональних даних: Закон України від 2 червня 2011 року № 3454-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 50. – Ст. 549.

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. № 8073-X [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.

Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25. – Ст. 131.

Чанишева Г. І. Відповідальність за порушення порядку захисту персональних даних працівника / Г. І. Чанишева, Р. І. Чанишев // Південноукраїнський правничий часопис. – 2014. – № 4. – С. 251-254.

References

Zagal’na deklaracija prav ljudyny [Elektronnyj resurs]: pryjnjata i progoloshena rezoljucijeju 217 A (III) General’noi’ Asamblei’ OON, 10 grudnja 1948 r. – Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_015.

Mizhnarodnyj pakt pro gromadjans’ki ta politychni prava [Elektronnyj resurs]: pryjnjato i progolosheno General’noju Asamblejeju OON, 16 grudnja 1966 r. – Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_043.

Konvencija pro zahyst prav ljudyny i osnovnyh svobod [Elektronnyj resurs]: pryjnjata i progoloshena Radoju Jevropy, 4 lystopada 1950 r. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004.

Konstytucija Ukrai’ny: Zakon Ukrai’ny vid 28.06.1996 r. № 254k/96-VR // Vidomosti Ver-ho¬vnoi’ Rady Ukrai’ny – 1996. – № 30. – St. 141.

Pro zahyst personal’nyh danyh: Zakon Ukrai’ny vid 01.06.2010 r. № 2297-VI // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 2010. – № 34. – St. 481.

Sopilko I. M. Shhodo vdoskonalennja systemy zahystu personal’nyh danyh v procesi i’h obrobky / I. M. Sopilko // Forum prava. – 2013. – № 1. – S. 939-945.

Dejaki pytannja praktychnogo zastosuvannja Zakonu Ukrai’ny «Pro zahyst personal’nyh danyh: Roz’jasnennja Ministerstva justycii’ Ukrai’ny vid 21.12.2011 r. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/n0076323-11.

Chanysheva G. I. Pravo na informaciju za trudovym zakonodavstvom Ukrai’ny: monogr. / G. I. Chanysheva, R. I. Chanyshev. – Odesa: Feniks, 2012. – 196 s.

Chernobaj A. M. Pravovi zasoby zahystu personal’nyh danyh pracivnyka: avtoref. dys. … kand. juryd. nauk: 12.00.05 / A. M. Chernobaj / Odes’ka nacional’na jurydychna akademija. – Odesa, 2006. – 20 s.

Kodeks zakoniv pro pracju Ukrai’ny: vid 10.12.1971 r. № 322-VIII // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 1971. – Dodatok do № 50. – St. 375.

Typovyj porjadok obrobky personal’nyh danyh [Elektronnyj resurs]: zatverdzheno Nakazom Upovnovazhenogo Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny z prav ljudyny vid 08.01.2014 r. № 1/02-14. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v1_02715-14.

Pro vnesennja zmin do dejakyh zakono-davchyh aktiv Ukrai’ny shhodo posylennja vidpovidal’nosti za porushennja zakonodavstva pro zahyst personal’nyh danyh: Zakon Ukrai’ny vid 2 chervnja 2011 r. № 3454-VI // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 2011. – № 50. – St. 549.

Kodeks Ukrai’ny pro administratyvni pravoporushennja vid 07.12.1984 r. № 8073-X [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.

Kryminal’nyj kodeks Ukrai’ny vid 05.04.2001 r. № 2341-III // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 2001. – № 25. – St. 131.

Chanysheva G. I. Vidpovidal’nist’ za porushennja porjadku zahystu personal’nyh danyh pracivnyka / G. I. Chanysheva, R. I. Chanyshev // Pivdennoukrai’ns’kyj pravnychyj chasopys. – 2014. – № 4. – S. 251-254.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.