ОСОБЛИВОСТІ СПІВВІДНОШЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТА ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ

Станіслав Григорович Онопрієнко

Анотація


У статті на підставі аналізу категорій «інформаційна культура», «правова культура», «правосвідомість» та «інформаційна свідомість» здійснено розмежування останніх і визначено особливості їх взаємного впливу.

Ключові слова


інформаційна культура; правова культура; правосвідомість; інформаційна свідомість; інформація

Посилання


Скакун О. Ф. Теорія держави і права: підруч. / О. Ф. Скакун. – Х.: Консум, 2001. – 656 с.

Новицька Н. Б. Критерії становлення і формування інформаційної культури в Україні / Н. Б. Новицька // Науковий вісник НА ДПС України. – 2004. – № 5 (27). – С. 226-231.

Цимбалюк В. Проблеми формування інституту інформаційної культури в теорії інформаційного права України / В. Цимбалюк // Правова інформатика. – 2003. – № 1. – С. 31-36.

Бєляков К. І. Інформатизація в Україні: проблеми організаційного, правового та наукового забезпечення [текст]: монографія / К. І. Бєляков. – К.: КВІЦ, 2008. – 576 с.

Колодюк А. В. Інформаційне суспільство: сучасний стан та перспективи розвитку в Україні: дис. ... канд. політ. наук: 23.00.03 / А. В. Колодюк. – К., 2005. – 234 с.

Селезньова О. М. Аналіз явища інформаційної свідомості з позиції інформаційного права / О. М. Селезньова // Наука і правоохорона. – 2015. – № 2. – С. 110-115.

Балинська О. М. Семіотика права: монографія / О. М. Балинська. – Львів: ЛьвДУВС, 2013. – 408 с.

References

Skakun O. F. Teorija derzhavy i prava: pidruch. / O. F. Skakun. – H.: Konsum, 2001. – 656 s.

Novyc’ka N. B. Kryterii’ stanovlennja i formuvannja informacijnoi’ kul’tury v Ukrai’ni / N. B. Novyc’ka // Naukovyj visnyk NA DPS Ukrai’ny. – 2004. – № 5 (27). – S. 226-231.

Cymbaljuk V. Problemy formuvannja instytutu informacijnoi’ kul’tury v teorii’ informacijnogo prava Ukrai’ny / V. Cymbaljuk // Pravova informatyka. – 2003. – № 1. – S. 31-36.

Bjeljakov K. I. Informatyzacija v Ukrai’ni: problemy organizacijnogo, pravovogo ta naukovogo zabezpechennja [tekst]: monografija / K. I. Bjeljakov. – K.: KVIC, 2008. – 576 s.

Kolodjuk A. V. Informacijne suspil’stvo: suchasnyj stan ta perspektyvy rozvytku v Ukrai’ni: dys. ... kand. polit. nauk: 23.00.03 / A. V. Kolodjuk. – K., 2005. – 234 s.

Selezn’ova O. M. Analiz javyshha informacijnoi’ svidomosti z pozycii’ informacijnogo prava / O. M. Selezn’ova // Nauka i pravoohorona. – 2015. – № 2. – S. 110-115.

Balyns’ka O. M. Semiotyka prava: monografija / O. M. Balyns’ka. – L’viv: L’vDUVS, 2013. – 408 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.