АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОВІДНОСИНИ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ОСОБЛИВОСТІ

Юрій Дмитрович Кучинський

Анотація


У статті досліджено поняття та структуру адміністративних правовідносин, що виникають у сфері використання військового майна в Україні; охарактеризовано елементи структури адміністративних правовідносин, що виникають у сфері використання військового майна в Україні; зроблено висновки про особливості даного виду правовідносин.

Ключові слова


правовідносини; адміністративні правовідносини; військове майно; суб’єкти; об’єкт; зміст

Посилання


Правознавство: навч. посіб. / О. Л. Копиленко [та ін.]. – К.: ВД «Професіонал», 2007. – 400 с.

Адміністративне право. Загальна частина: навч. посіб. / С. М. Алфьоров, С. В. Ващенко, М. М. Долгополова, А. П. Купін. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 216 с.

Шевченко Е. О. Визначення поняття адміністративно-правових відносин з урахуванням пріоритетного значення та ролі в них суб’єкта адміністративного права (на прикладі адміністративного суду) / Е. О. Шевченко // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 1116-1122.

Колпаков В. К. Адміністративно-правові відносини: поняття та види / В. К. Колпаков // Юридичний науковий електронний журнал. – 2013. – № 1. – С. 101-104.

Про Збройні Сили України: Закон України від 6 грудня 1991 р. № 1934-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 9. – Ст. 108.

Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України: Закон України від 24 березня 1999 р. № 548-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 22-23. – Ст. 194.

Про затвердження Порядку списання військового майна у Збройних Силах України: наказ Міністерства оборони України від 12 січня 2015 р. № 17 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/z0118-15.

References

Pravoznavstvo: navch. posib. / O. L. Kopylenko [ta in.]. – K.: VD «Profesional», 2007. – 400 s.

Administratyvne pravo. Zagal’na chastyna: navch. posib. / S. M. Alf’orov, S. V. Vashhenko, M. M. Dolgopolova, A. P. Kupin. – K.: Centr uchbovoi’ literatury, 2011. – 216 s.

Shevchenko E. O. Vyznachennja ponjattja administratyvno-pravovyh vidnosyn z urahuvannjam priorytetnogo znachennja ta roli v nyh sub’jekta administratyvnogo prava (na prykladi administratyvnogo sudu) / E. O. Shevchenko // Forum prava. – 2011. – № 1. – S. 1116-1122.

Kolpakov V. K. Administratyvno-pravovi vidnosyny: ponjattja ta vydy / V. K. Kolpakov // Jurydychnyj naukovyj elektronnyj zhurnal. – 2013. – № 1. – S. 101-104.

Pro Zbrojni Syly Ukrai’ny: Zakon Ukrai’ny vid 6 grudnja 1991 r. № 1934-XII // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 1992. – № 9. – St. 108.

Pro Statut vnutrishn’oi’ sluzhby Zbrojnyh Syl Ukrai’ny: Zakon Ukrai’ny vid 24 bereznja 1999 r. № 548-XIV // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 1999. – № 22-23. – St. 194.

Pro zatverdzhennja Porjadku spysannja vijs’kovogo majna u Zbrojnyh Sylah Ukrai’ny: nakaz Ministerstva oborony Ukrai’ny vid 12 sichnja 2015 r. № 17 [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0118-15.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.