КОНСТИТУЦІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ КОМІТЕТІВ ТА/АБО КОМІСІЙ НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Ірина Юріївна Кунець

Анотація


Стаття присвячена аналізу норм конституцій, які висвітлюють питання діяльності парла-ментських комітетів/комісій. Досліджено різний ступінь регулювання цього питання на прикладі різних країн. Зроблено висновок щодо позитивного досвіду, який може бути запозичений при внесенні змін до національного законодавства.

Ключові слова


конституція; парламент; комітет; комісія; правовий статус

Посилання


Колодій А. М. Права людини і громадянина в Україні: [навч. посіб.] / А. М. Колодій, А. Ю. Олійник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 336 с.

Конституция Японии от 7 октября 1946 г. // Конституции зарубежных государств: учеб. пос. / сост. проф. В. В. Маклаков. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2003 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: docs.gsu.by

The Constitution of the Republic of Lithuania Adopted by the citizens of the Republic of Lithuania in the Referendum of 25 October 1992 [Electronic Resource]. – Mode of access: http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Constitution.htm

Офіційний сайт Сейму Литовської Республіки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www3.lrs.lt/ru/Seimo_komitetai_ru.htm

Конституція Сполучених Штатів Америки від 17 вересня 1787 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.rada.gov.ua/LibRada/static/LIBRARY/catalog/law/usa_const.htm

Конституция Исландии (Республики Исландии) от 17 июня 1944 г. // Конституции государств Европы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://legalportal.am/download/ constitutions/ 102_ru.pdf

Конституция Нидерландов (Королевства Нидерландов) от 17 февраля 1983 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/constit/nethrlnd/holand-r.htm

Конституция Финляндии от 11 июня 1999 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1999/ru19990731.pdf

Основной закон Федеративной Республики Германии // Федеративная Республика Германия. Конституция и законодательные акты. Пер. с нем. / под ред. Ю. П. Урьяса. – М.: Прогресс, 1991. – Приводится по: Конституции государств Европейского Союза / под общ. ред. Л. А. Окунькова. – М.: Издательская группа ИНФРА-М-НОРМА, 1997. – С. 181-234 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lawers-ssu.narod.ru/subjects/constzs/germany.htm

Конституция Республики Армения с изменениями от 6 декабря 2015 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.parliament.am/law_docs5/06122015.pdf

Конституция Турецкой Республики от 7 ноября 1982 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://legalportal.am/download/constitutions/227_ru.pdf

Constitution of Georgia August 1995 No 786-ES [Electronic Resource]. – Mode of access: http://www.parliament.ge/uploads/other/28/28803.pdf

The Fundamental Law of Hungary (25 April 2011) [Electronic Resource]. – Mode of access: http://www.kormany.hu/download/e/02/00000/The%20New%20Fundamental%20Law%20of%20Hungary.pdf

Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Конституция Республики Кипр от 16 августа 1960 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/constit/cypros/cyprus-r.htm

References

Kolodij A. M. Prava ljudyny i gromadjanyna v Ukrai’ni: [navch. posib.] / A. M. Kolodij, A. Ju. Olijnyk. – K.: Jurinkom Inter, 2003. – 336 s.

Konstitucija Japonii ot 7 oktjabrja 1946 g. // Konstitucii zarubezhnyh gosudarstv: ucheb. pos. / sost. prof. V. V. Maklakov. – 4-e izd., pererab. i dop. – M.: Volters Kluver, 2003 [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: docs.gsu.by

The Constitution of the Republic of Lithuania Adopted by the citizens of the Republic of Lithuania in the Referendum of 25 October 1992 [Electronic Resource]. – Mode of access: http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Constitution.htm

Oficijnyj sajt Sejmu Lytovs’koi’ Respubliky [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www3.lrs.lt/ru/Seimo_komitetai_ru.htm

Konstytucija Spoluchenyh Shtativ Ameryky vid 17 veresnja 1787 r. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://lib.rada.gov.ua/LibRada/static/LIBRARY/catalog/law/usa_const.htm

Konstitucija Islandii (Respubliki Islandii) ot 17 ijunja 1944 g. // Konstitucii gosudarstv Evropy [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: http://legalportal.am/download/constitutions/102_ru.pdf

Konstitucija Niderlandov (Korolevstva Niderlandov) ot 17 fevralja 1983 g. [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: http://www.concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/constit/nethrlnd/holand-r.htm

Konstitucija Finljandii ot 11 ijunja 1999 g. [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1999/ru19990731.pdf

Osnovnoj zakon Federativnoj Respubliki Germanii // Federativnaja Respublika Germanija. Konstitucija i zakonodatel’nye akty. Per. s nem. / pod red. Ju. P. Ur’jasa. – M.: Progress, 1991. – Privoditsja po: Konstitucii gosudarstv Evropejskogo Sojuza / pod obshh. red. L. A. Okun’kova. – M.: Izdatel’skaja gruppa INFRA-M-NORMA, 1997. – S. 181-234 [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: http://lawers-ssu.narod.ru/subjects/constzs/germany.htm

Konstitucija Respubliki Armenija s izmenenijami ot 6 dekabrja 2015 g. [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: http://www. parliament.am/law_docs5/06122015. pdf

Konstitucija Tureckoj Respubliki ot 7 nojabrja 1982 g. [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: http://legalportal.am/download/constitutions/227_ru.pdf

Constitution of Georgia August 1995 No 786-ES [Electronic Resource]. – Mode of access: http://www.parliament.ge/uploads/other/28/28803.pdf

The Fundamental Law of Hungary (25 April 2011) [Electronic Resource]. – Mode of access: http://www.kormany.hu/download/e/02/00000/The%20New%20Fundamental%20Law%20of%20Hungary.pdf

Konstytucija Ukrai’ny vid 28 chervnja 1996 r. № 254k/96-VR // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 1996. – № 30.– St. 141.

Konstitucija Respubliki Kipr ot 16 avgusta 1960 g. [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: http://www.concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/constit/cypros/cypr


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.