ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ПРАВОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ В УКРАЇНІ

Наталія Володимирівна Філик, Ганна Володимирівна Рибікова

Анотація


Стаття присвячена дослідженню нового підходу до визначення стадій процедури проведення правової експертизи нормативно-правових актів в Україні з виділенням завдань, учасників, змісту кожної стадії, а також характеристиці висновку правової експертиз нормативно-правових актів.

Ключові слова


нормативно-правовий акт; експертиза; правова експертиза; процедура проведення правової експертизи

Посилання


Разуваев А. А. Экспертиза как средство повышения эффективности процесса правореализации (вопросы теории и практики): дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / Разуваев Алексей Александрович. – Саратов, 2006. – 229 с.

Шишпаренок О. Н. Проблемы производства правовой экспертизы / О. Н. Шишпаренок // Академический юридический журнал. – 2010. – № 1 (39). – С. 16-21.

Бутенко В. О. Феноменологічні, методологічні та практичні основи правової експертизи юридичних документів: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / Бутенко Вадим Олексійович. – К., 2011. – 203 с.

Методичні рекомендації щодо проведення правової експертизи проектів НПА [Електронний ресурс]: схвалено постановою колегії Міністерства юстиції України від 21 лист. 2000 р. № 41. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?Nreg=va041323–00.

Черданцев А. Ф. Толкование права и договора [учеб. пособие для вузов] / А. Ф. Черданцев. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 381 с.

Дідич Т. О. Нормопроектування: питання теорії та методології / Т. О. Дідич. – К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2010. – 160 с.

Куракін О. М. Поняття та види помилок в правовому регулюванні / О. М. Куракін // Актуальні питання юридичної науки: теорія та практика: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кіровоград, 11 груд. 2013 р.). – Кіровоград: КІДМУ КПУ, 2013. – С. 28–29.

Коваль І. О. Експертиза нормативно-правових актів та їх проектів на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини / І. О. Коваль // Право України. – 2009. – № 1. – С. 47-50.

References

Razuvaev A. A. Jekspertiza kak sredstvo povyshenija jeffektivnosti processa pravorealizacii (voprosy teorii i praktiki): dis. … kand. jurid. nauk: 12.00.01 / Razuvaev Aleksej Aleksandrovich. – Saratov, 2006. – 229 s.

Shishparenok O. N. Problemy proizvodstva pravovoj jekspertizy / O. N. Shishparenok // Akademicheskij juridicheskij zhurnal. – 2010. – № 1 (39). – S. 16-21.

Butenko V. O. Fenomenologichni, metodologichni ta praktychni osnovy pravovoi’ ekspertyzy jurydychnyh dokumentiv: dys. … kand. juryd. nauk: 12.00.01 / Butenko Vadym Oleksijovych. – K., 2011. – 203 s.

Metodychni rekomendacii’ shhodo prove-dennja pravovoi’ ekspertyzy proektiv NPA [Elektronnyj resurs]: shvaleno postanovoju kolegii’ Ministerstva justycii’ Ukrai’ny vid 21 lyst. 2000 r. № 41. – Rezhym dostupu: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=va041323–00.

Cherdancev A. F. Tolkovanie prava i dogovora [ucheb. posobie dlja vuzov] / A. F. Cher¬dancev. – M.: JuNITI-DANA, 2003. – 381 s.

Didych T. O. Normoproektuvannja: pytannja teorii’ ta metodologii’ / T. O. Didych. – K.: Vyd-vo Jevropejs’kogo un-tu, 2010. – 160 s.

Kurakin O. M. Ponjattja ta vydy pomylok v pravovomu reguljuvanni / O. M. Kurakin // Aktual’ni pytannja jurydychnoi’ nauky: teorija ta praktyka: zb. materialiv Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (m. Kirovograd, 11 grud. 2013 r.). – Kirovograd: KIDMU KPU, 2013. – S. 28-29.

Koval’ I. O. Ekspertyza normatyvno-pravovykh aktiv ta yikh proektiv na vidpovidnist’ Konventsiyi pro zakhyst prav lyudyny i osnovopolozhnykh svobod ta praktytsi Yevropeys’koho sudu z prav lyudyny / I. O. Koval’ // Pravo Ukrayiny. – 2009. – № 1. – S. 47-50.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.