ПОНЯТТЯ «МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВИ» В СУЧАСНІЙ ЮРИДИЧНІЙ ДУМЦІ

Наталія Василівна Пильгун, Владислава Василівна Бурбеза

Анотація


У статті наведено різні теоретико-методологічні підходи до визначення поняття «механізм держави». На їх основі виділено концепції розуміння цієї фундаментальної категорії держави і права. Обґрунтовано роль і значення поняття «механізму держави» для загальної теорії держави і права.

Ключові слова


держава; механізм держави; система державної влади; державний апарат

Посилання


Абдуллаєв М. І. Проблеми теорії держави і права: підруч. / М. І. Абдуллаєв, С. А. Комаров. – СПб.: Пітер, 2003. – 576 с.

Бисштрик Г. Механізм держави в системі сучасних теоретико-правових досліджень / Г. Бистрик // Юридична Україна. – 2013. – № 10. – С. 8-14.

Харченко Н. П. Поняття механізму держави, наукові пошуки теоретико-правової дефініції / Н. П. Харченко // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Том 20 (59). – 2007. – № 2. – С. 287-293.

Пікуля Т. О. Механізм держави: ретроспективний огляд та сучасні наукові тенденції визначення / Т. О. Пікуля // Право і суспільство. – 2010. – № 2. – С. 9-15.

Дудченко О. С. Теоретична визначеність і змістовне наповнення поняття «механізм держави» / О. С. Дудченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2016. – № 1. – С. 10-12.

Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави: навч. посіб. / П. М. Рабінович. – Вид. 5-те, зі змін. – К.: Атіка, 2001. – 176 с.

Зайчук О. В. Теорія держави і права. Академічний курс: підручник / О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 688 с.

Шатіло В. А. Співвідношення функцій державного апарату та механізму державної влади / В. А. Шатіло // Вісник Академії адвокатури України. – 2013. – № 2 (27). – С. 5-11.

Пікуля Т. О. Сучасний підхід до інтерпретації поняття «механізм держави» / Т. О. Пі¬куля // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2. – С. 46-54.

Волинка К. Г. Теорія держави і права: навч. посіб. / К. Г. Волинка. – К.: МАУП, 2003. – 240 с. – Бібліогр.: с. 229-232.

Ракул О. В. Теоретичні засади удосконалення діяльності державного апарату України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 / О. В. Ракул; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2010. – 17 с.

Нерсесянц В. С. Теория государства и права / В. С. Нерсесянц. – М.: Изд-во НОРМА (Изд. группа НОРМА-ИНФРА-М), 2001. – 272 с.

Погорілко В. Ф. Конституційне право України: підручник / за заг. ред. В. Л. Фе-доренка. – 4-е вид., перероб. і доопр. – К., 2012. – 727 с.

References

Abdullajev M. I. Problemy teorii’ derzhavy i prava: pidruch. / M. I. Abdullajev, S. A. Komarov. – SPb: Pite, 2003. – 576 s.

Bystryk G. Mehanizm derzhavy v systemi suchasnyh teoretyko-pravovyh doslidzhen’ / G. Bystryk // Jurydychna Ukrai’na. – 2013. – № 10. – S. 8-14.

Harchenko N. P. Ponjattja mehanizmu derzhavy, naukovi poshuky teoretyko-pravovoi’ definicii’ / N. P. Harchenko // Vcheni zapysky Tavrijs’kogo nacional’nogo universytetu im. V. I. Ver¬nads’kogo. Tom 20 (59). – 2007. – № 2. – S. 287-293.

Pikulja T. O. Mehanizm derzhavy: retrospektyvnyj ogljad ta suchasni naukovi tendencii’ vyznachennja / T. O. Pikulja // Pravo i suspil’stvo. – 2010. – № 2. – S. 9-15.

Dudchenko O. S. Teoretychna vyznachenist’ i zmistovne napovnennja ponjattja «mehanizm derzhavy» / O. S. Dudchenko // Naukovyj visnyk Hersons’kogo derzhavnogo universytetu. – 2016. – № 1. – S. 10-12.

Rabinovych P. M. Osnovy zagal’noi’ teorii’ prava ta derzhavy: navch. posib. / P. M. Rabinovych. – Vyd. 5-te, zi zmin. – K.: Atika, 2001. – 176 s.

Zajchuk O. V. Teorija derzhavy i prava. Akademichnyj kurs: pidruchnyk / O. V. Zajchuk, N. M. Onishhenko. – K.: Jurinkom Inter, 2006. – 688 s.

Shatilo V. A. Spivvidnoshennja funkcij derzhavnogo aparatu ta mehanizmu derzhavnoi’ vlady / V. A. Shatilo // Visnyk Akademii’ advokatury Ukrai’ny. – 2013. – № 2 (27). – S. 5-11.

Pikulja T. O. Suchasnyj pidhid do interpretacii’ ponjattja «mehanizm derzhavy» / T. O. Pikulja // Naukovyj visnyk L’vivs’kogo derzhavnogo universytetu vnutrishnih sprav. – 2012. – № 2. – S. 46-54.

Volynka K. G. Teorija derzhavy i prava: navch. posib. / K. G. Volynka. – K.: MAUP, 2003. – 240 s. – Bibliogr.: s. 229-232.

Rakul O. V. Teoretychni zasady udosko-nalennja dijal’nosti derzhavnogo aparatu Ukrai’ny: avtoref. dys. ... kand. juryd. nauk: spec. 12.00.01 / O. V. Rakul; Nac. akad. vnutr. sprav. – K., 2010. – 17 s.

Nersesjanc V. S. Teorija gosudarstva i prava / V. S. Nersesjanc. – M.: Izd-vo NORMA (Izd. gruppa NORMA-INFRA-M), 2001. – 272 s.

Pogorilko V. F. Konstytucijne pravo Ukrai’ny: pidruchnyk / za zag. red. V. L. Fedorenka. – 4-e vyd., pererob. i doopr. – K., 2012. – 727 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.