НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ КАДРІВ В УКРАЇНІ

Світлана Григорівна Головко

Анотація


У статті проаналізовано особливості формування системи підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації незалежної Української держави, основні етапи становлення та розбудови її нормативно-правового забезпечення. Визначено потенціал ключових актів сучасного законодавства, що регулюють функціонування науково-освітньої галузі України щодо якісного удосконалення традиційної системи підготовки науково-педагогічних кадрів у контексті тенденцій розвитку докторської підготовки в європейських країнах.

Ключові слова


нормативно-правове забезпечення системи підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації; європейська модель підготовки докторів філософії; сучасне законодавство України про вищу освіту

Посилання


Головко С. Г. Історико-правові передумови модернізації системи підготовки наукових кадрів в Україні / С. Г. Головко // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2017. – № 1 (42). – С. 29-35.

Ідрісов Д. І. Вища атестаційна комісія як державний орган з присудження наукових ступенів / Д. І. Ідрісов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/2042/Idrisov_Vyshcha_atestatsiina_komisiia.pdf.

Литвинюк О. І. Наукові кадри: конкурентоспроможна якість, а не процес і форма / О. І. Литвинюк // Бюл. ВАК України. – 2004. – № 2. – С. 4-9.

Мачулін В. Ф. ВАК у контексті Болонського процесу / В. Ф. Мачулін, Р. В. Бойко, Л. Є. Шкляр // Бюл. ВАК України. – 2005. – № 3. – С. 2-6.

Мокін Б. І. А чи варто Україні зміцнювати радянську систему атестації наукових і науково-педагогічних кадрів? / Б. І. Мокін // Бюл. ВАК України. – 2005. – № 5. – С. 24-29.

Ніколаєв Є. Документи, що регулюють підготовку та захист дисертацій (до І кварталу 2016) / Є. Ніколаєв [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.skeptic.in.ua/phdlegislature.

Ніколаєв Є. Як Україні створити сучасну систему підготовки докторів філософії (Ph.D.)? / Є. Ніколаєв. – К.: Європ. інформ.-дослідн. центр, 2016. – 48 с.

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах): постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 261 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/261-2016.

Порядок присудження наукових ступенів: проект постанови Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/content/Новини/2016/07/07/1poryadok-prisudzh-stup-08.07.2016.doc.

Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show.

Про затвердження Національної рамки кваліфікацій: постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua.

Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти: постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/266-2015.

Про Науково-методичну раду Міністерства освіти і науки України: наказ Міністерства освіти і науки України від 11.09.2015 р. № 922 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/files/normative/2015-09-17/4402/2-nmon-922.pdf.

Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 26.11.2015 р. № 848-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 3. – С. 25.

Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти: постанова Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 р. № 244 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/244-2015.

Рашкевич Ю. М. Докторські студії в Європейському просторі вищої освіти / Ю. М. Рашкевич [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.tempus.org.ua/ uk/ national-team-here/372-doktorski-studiji-v-jevropejskomu-prostori-vishhoji-osviti.html.

Doctoral Programmes for the European Knowledge Society: Final Report of the European University Association [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eua.be/eua/jsp/en/upload/Doctoral_Programmes_Project_Report.

References

Holovko S. H. Istoryko-pravovi peredumovy modernizatsii systemy pidhotovky naukovykh kadriv v Ukraini / S. H. Holovko // Naukovi pratsi Natsionalnoho aviatsiinoho universytetu. Seriia: Yurydychnyi visnyk «Povitriane i kosmichne pravo»: zb. nauk. prats. – K.: NAU, 2017. – № 1 (42). – S. 29-35.

Idrisov D. I. Vyshcha atestatsiina komisiia yak derzhavnyi orhan z prysudzhennia naukovykh stupeniv / D. I. Idrisov [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/2042/Idrisov_Vyshcha_atestatsiina_komisiia.pdf.

Lytvyniuk O. I. Naukovi kadry: konku-rentospromozhna yakist, a ne protses i forma / O. I. Lytvyniuk // Biul. VAK Ukrainy. – 2004. – № 2. – S. 4-9.

Machulin V. F. VAK u konteksti Bolonskoho protsesu / V. F. Machulin, R. V. Boiko, L. Ie. Shkliar // Biul. VAK Ukrainy. – 2005. – № 3. – S. 2-6.

Mokin B. I. A chy varto Ukraini zmitsniuvaty radiansku systemu atestatsii naukovykh i naukovo-pedahohichnykh kadriv? / B. I. Mokin // Biul. VAK Ukrainy. – 2005. – № 5. – S. 24-29.

Nikolaiev Ye. Dokumenty, shcho rehuliuiut pidhotovku ta zakhyst dysertatsii (do I kvartalu 2016) / Ye. Nikolaiev [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.skeptic.in.ua/phd-legislature.

Nikolaiev Ye. Yak Ukraini stvoryty suchasnu systemu pidhotovky doktoriv filosofii (Ph.D.)? / Ye. Nikolaiev. – K.: Yevrop. іnform.-doslidn. tsentr, 2016. – 48 s.

Poriadok pidhotovky zdobuvachiv vyshchoi osvity stupenia doktora filosofii ta doktora nauk u vyshchykh navchalnykh zakladakh (naukovykh ustanovakh): Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23.03.2016 r. № 261 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/261-2016.

Poriadok prysudzhennia naukovykh stupeniv: proekt postanovy Kabinetu Ministriv Ukrainy [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://mon.gov.ua/content/Novyny/2016/07/07/1poryadokprisudzh-stup-08.07.2016.doc.

Pro vyshchu osvitu: Zakon Ukrainy vid 01.07.2014 r. № 1556-VII [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show.

Pro zatverdzhennia Natsionalnoi ramky kvalifikatsii: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23.11.2011 r. № 1341 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua.

Pro zatverdzhennia pereliku haluzei znan i spetsialnostei, za yakymy zdiisniuietsia pidhotovka zdobuvachiv vyshchoi osvity: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 29.04.2015 r. № 266 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/266-2015.

Pro Naukovo-metodychnu radu Ministerstva osvity i nauky Ukrainy: Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy № 922 vid 11.09.2015 r. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://old.mon.gov.ua/files/normative/2015-09-17/4402/2-nmon-922.pdf.

Pro naukovu i naukovo-tekhnichnu diialnist: Zakon Ukrainy vid 26.11.2015 r. № 848- VIII // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 2016. – № 3. – S. 25.

Pro utvorennia Natsionalnoho ahentstva iz zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 15.04.2015 r. № 244 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/244-2015.

Rashkevych Yu. M. Doktorski studii v Yevropeiskomu prostori vyshchoi osvity / Yu. M. Rashkevych [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: www.tempus.org.ua/uk/national-team-here/372-doktorski-studiji-v-jevropejskomu-prostori-vishhoji-osviti.html.

Doctoral Programmes for the European Knowledge Society: Final Report of the European University Association [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.eua.be/eua/jsp/en/upload/Doctoral_Programmes_Project_Report.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.