ЕКОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ: ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Ганна Миколаївна Проскура

Анотація


У статті проаналізовано категорію «екологічна інформація», етимологія терміну, підходи до його визначення, основні ознаки та особливості.Авторкою визначені основні підходи до розуміння терміну «екологічна інформація» у законодавстві та науці, місце у сфері доступу до екологічної інформації.

Ключові слова


екологія; інформація; доступ до екологічної інформації; законодавство України; екологічна інформація

Посилання


Сутність та поняття інформації і даних [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/1137012247704/informatika/sutnist_ponyattya_informatsiyi_danih

Інформація [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/ wiki/ Латинська_мова

Інформація [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/[інформація]

Скрильніков Д. В. Доступ до публічної інформації в контексті інформації про стан довкілля: посіб. / Д. В. Скрильніков, О. В. Кравченко, Є. А. Алексєєва. – Львів: ЕПЛ, 2012. – 38 с.

Кобецька Н. Р. Екологічне право України: навч. посіб. / Н. Р. Кобецька. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 352 с.

Микитюк О. М. Основи екології / О. М. Микитюк, В. В. Грицайчук, О. З. Злотін, Т. Ю. Маркіна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://geoknigi.com/book_view.php?id=352

Що вивчає екологія? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vidpo.net/shho-vivchae-ekologija.html

Офіційний сайт Міністерства екології та природних ресурсів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.menr.gov.ua

Кутузов В. И. Доступ к экологической информации: правовые аспекты / В. И. Кутузов, А. А. Попов. – Брянск, 2004 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ifap.ru/library/book121.pdf

Руководство по применению Орхусской конвенции в России. – М.: Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2013. – 168 с.

Огляд стану гармонізації законодавства України з вимогами права ЄС та базовий план гармонізації законодавства України з правом ЄС (довкілля) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.menr.gov.ua/docs/activityadaptation/Table%20of%20Concordance%20Access%20to%20Information.pdf

Екологічне право: підруч. / за ред. А. П. Гетьмана. – Х.: Право, 2013. – 432 с.

Шурупова К. В. Відмова від надання чи несвоєчасне надання екологічної інформації / К. В. Шурупова // Ученые записки Таврийского национального университета им. В. И. Вернадского. Серия: Юрид. науки. – 2013 – Т. 26 (65), № 1. – С. 119-128.

Екологічне право України. Академічний курс: підруч. / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. — К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2005. – 848 с.

Екологічне право України: підруч. / за ред. А. П. Гетьмана та М. В. Шульги. – Х.: Право, 2009. – 328 с.

Сухан І. С. Адміністративно-правовий механізм забезпечення права громадян на вільний доступ до інформації про стан довкілля: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Сухан Ірина Станіславівна; Держ. ВНЗ «Ужгород. нац. ун-т» М-ва освіти і науки України. – Ужгород, 2016. – 13 с.

References

Sutnist’ ta ponjattja informacii’ i danyh [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://pidruchniki.com/1137012247704/informatika/sutnist_ponyattya_informatsiyi_danih

Informacija [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: https://uk.wikipedia.org/wiki/Latyns’ka_mova

Informacija [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu:https://uk.wikipedia.org/wiki/[informacija]

Skryl’nikov D. V. Dostup do publichnoi’ informacii’ v konteksti informacii’ pro stan dovkillja: posib. / D. V. Skryl’nikov, O. V. Kravchenko, Je. A. Aleksjejeva. – L’viv: EPL, 2012. – 38 s.

Kobec’ka N. R. Ekologichne pravo Ukrai’ny: navch. posib. / N. R. Kobec’ka. – K.: Jurinkom Inter, 2008. – 352 s.

Mykytjuk O. M. Osnovy ekologii’ / O. M. Mykytjuk, V. V. Grycajchuk, O. Z. Zlotin, T. Ju. Markina [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://geoknigi.com/book_view.php?id=352

Shho vyvchaje ekologija? [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://vidpo.net/shho-vivchae-ekologija.html

Oficijnyj sajt Ministerstva ekologii’ ta pryrodnyh resursiv [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.menr.gov.ua

Kutuzov V. I. Dostup k jekologicheskoj informacii: pravovye aspekty / V. I. Kutuzov, A. A. Popov. – Brjansk, 2004 [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: http://www.ifap.ru/library/book121.pdf

Rukovodstvo po primeneniju Orhusskoj konvencii v Rossii. – M.: Vsemirnyj fond dikoij prirody (WWF), 2013. – 168 s.

Ogljad stanu garmonizacii’ zakonodavstva Ukrai’ny z vymogamy prava JeS ta bazovyj plan garmonizacii’ zakonodavstva Ukrai’ny z pravom JeS (dovkillja) [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.menr.gov.ua/docs/activityadaptation/Table%20of%20Concordance%20Access%20to%20Information.pdf

Ekologichne pravo: pidruch. / za red. A. P. Get’mana. – H.: Pravo, 2013. – 432 s.

Shurupova K. V. Vidmova vid nadannja chy nesvojechasne nadannja ekologichnoi’ informacii’ / K. V. Shurupova // Uchenye zapysky Tavryjskogo nacyonal’nogo universiteta im. V. I. Vernadskogo. Serija: Juryd. nauky. – 2013 – T. 26 (65), № 1. – S. 119-128.

Ekologichne pravo Ukrai’ny. Akademichnyj kurs: pidruch. / za zag. red. Ju. S. Shemshuchenka. — K.: TOV «Vydavnyctvo «Jurydychna dumka», 2005. – 848 s.

Ekologichne pravo Ukrai’ny: pidruch. / za red. A. P. Get’mana ta M. V. Shul’gy. – H.: Pravo, 2009. – 328 s.

Suhan I. S. Administratyvno-pravovyj mehanizm zabezpechennja prava gromadjan na vil’nyj dostup do informacii’ pro stan dovkillja: avtoref. dys. ... kand. juryd. nauk: 12.00.07 / Suhan Iryna Stanislavivna; Derzh. VNZ «Uzhgorod. nac. un-t» M-va osvity i nauky Ukrai’ny. – Uzhgorod, 2016. – 13 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.