ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОВІТРЯНИХ МЕРЕЖ МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРІВ В УКРАЇНІ

Наталія Володимирівна Жмур

Анотація


Стаття присвячена дослідженню становлення, розвитку і сучасного стану правового регулювання повітряних мереж міжнародних транспортних коридорів в Україні. Дослідження містить аналіз регулювання правовідносин у сфері повітряних мереж міжнародних транспортних коридорів та рекомендації щодо приведення нормативно-правових актів України у відповідність до міжнародного законодавства та до законодавства Європейського Союзу.

Ключові слова


авіаційний транспорт; повітряна траса; повітряні коридори; повітряний простір; повітряний рух; транспортна мережа

Посилання


Повітряний кодекс України від 19 травня 2011 р. № 3393-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3393-17

Про затвердження Положення про використання повітряного простору України: постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 401 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/401-2002-%D0%BF

Про державну службу України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації: Указ Президента України від 15 липня 2004 р. № 803/2004 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/803/2004

Положення про Державну Службу з на-гляду за забезпечення безпеки авіації: Указ Президента України від 15 липня 2004 р. № 803/2004 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/803/2004

Про затвердження Положення про нагляд за безпекою польотів у системі організації повітряного руху: наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 31 травня 2010 р. № 320 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0446-10

Дорофеева К. М. Участие Украины в международных транспортных коридорах / К. М. Дорофеева // Економічна політика країн ЄС: матер. міжнар. наук.-практ. конф., 1-3 жовт. 2013 р., м. Познань, Польща / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Акад. готел. менедж. та харчуванн.; редкол.: Шубін О.О. (голов. ред.) [та ін.]. – Донецьк: [ДонНУЕТ], 2013. – С. 85-87.

Пашинська Н. М. Сучасні особливості територіальної організації транспортної системи / Н. М. Пашинська // Часопис соціально-економічної географії. – Харків, 2007. – Вип. 3 (2). – С. 198-208.

Дорофєєва Х. М. Теоретичні основи формування транспортних мереж / Х. М. Дорофєєва // Дні науки – 2015: матеріали ХІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Прага, 27.03.2015-05.04.2015). – Прага: Вид. дім «Education and Science», 2015. – С. 96-97.

Дорофєєва Х. М. Еволюція нормативно-правового забезпечення розвитку світових авіамереж / Х. М. Дорофєєва // Економіка і управління в умовах глобалізації: матеріали ІХ міжнар. наук-практ. інтернет-конф., 21 травня 2015 р. – Кривий Ріг, 2015. – С. 125-127.

Мірошко В. М. Міжнародні транспортні коридори і Україна / В. М. Мірошко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. rusnauka. com/12.APSN_2007/Economics/20623.doc.htm

References

Povitryanyy kodeks Ukrayiny vid 19.05.2011 № 3393-VI [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3393-17

Pro zatverdzhennya Polozhennya pro vykorystannya povitryanoho prostoru Ukrayiny: postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 29 bereznya 2002 r. № 401 [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/401-2002-%D0%BF

Pro derzhavnu sluzhbu Ukrayiny z nahlyadu za zabezpechennyam bezpeky aviatsiyi: Ukaz Prezydenta Ukrayiny vid 15.07.2004 № 803/2004 [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/803/2004

Polozhennya pro Derzhavnu Sluzhbu z nahlyadu za zabezpechennya bezpeky aviatsiyi: Ukaz Prezydenta Ukrayiny vid 15.07.2004 № 803/2004 [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/803/2004

Pro zatverdzhennya Polozhennya pro nahlyad za bezpekoyu polʹotiv u systemi orhanizatsiyi povitryanoho rukhu: nakaz Ministerstva transportu ta zvʹyazku Ukrayiny vid 31.05.2010 № 320 [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0446-10

Dorofeeva K. M. Uchastye Ukrayny v mezhdunarodnykh transportnykh korydorakh / K. M. Dorofeeva // Ekonomichna polityka krayin YES: mater. mizhnar. nauk.-prakt. konf., 1-3 zhovt. 2013 r. m. Poznanʹ, Polʹsha / M-vo osvity i nauky Ukrayiny, Donets. nats. un-t ekonomiky i torhivli im. M. Tuhan-Baranovsʹkoho, Akad. hotel. menedzh. ta kharchuvannya; redkol.: Shubin O.O. (holov. red.) [ta in.]. – Donetsʹk: [DonNUET], 2013. – S. 85-87.

Pashynsʹka N. M. Suchasni osoblyvosti terytorialʹnoyi orhanizatsiyi transportnoyi systemy / N. M. Pashynsʹka // Chasopys sotsialʹno-ekonomichnoyi heohrafiyi. – Kharkiv, 2007. – Vyp. 3 (2). – S. 198-208.

Dorofyeyeva K. M. Teoretychni osnovy formuvannya transportnykh merezh / K. M. Dorofyeyeva // Dni nauky – 2015: materialy KHI mizhnar. nauk.-praktych. konferentsiyi (m. Praha, 27.03.2015-05.04.2015). – Praha: Vyd. dim «Education and Science», 2015. – S. 96-97.

Dorofyeyeva K. M. Evolyutsiya normatyvno-pravovoho zabezpechennya rozvytku svitovykh aviamerezh / K. M. Dorofyeyeva // Ekonomika i upravlinnya v umovakh hlobalizatsiyi: materialy IKH mizhnar.nauk-prakt. Internet-konf., 21 travnya 2015 r. – Kryvyy Rih, 2015. – S. 125-127.

Miroshko V. M. Mizhnarodni transportni korydory i Ukrayina / V. M. Miroshko [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.rusnauka.com/12.APSN_2007/Economics/20623.doc.htm


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.