ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ

Ольга Анатоліївна Гусар, Феодосій Хассанович Маслов

Анотація


У статті розглянуто особливості діяльності суб’єктів владних повноважень у сфері авіаційної безпеки. Сформульовано розуміння такого суб’єкта. Висвітлена характеристика їх статусних ознак. Запропоновано три структурних рівні у їх системі. Розкрито зміст компетенції суб’єктів владних повноважень у сфері авіаційної безпеки.

Ключові слова


безпека цивільної авіації; суб’єкт авіаційної діяльності; статус суб’єкта; компетенція; правосуб’єктність

Посилання


Эмих В. В. Правосубъектность и компетенция государственных органов: содержание понятий и их соотношение / В. В. Эмих // Научный ежегодник ИФиП УрО РАН. – 2009. – № 9. – С. 423-432 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/

Курс адміністративного права України: підручник / В. К. Колпаков [та ін.]; спец. ред.: В. К. Колпаков [та ін.]; Нац. акад. внутр. справ. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 872 с.

Мацелик Т. О. Суб’єкти адміністративного права: поняття та система: [монографія] / Т. О. Мацелик. – Ірпінь: Нац. ун-т ДПС України, 2013. – 342 с.

Адміністративне право України. Академічний курс: [підручник]: у 2 т. / [ред. колегія: В. Б. Авер’янов (голова) та ін.]. – К.: Юрид. думка, 2007. – Т. 1: Загальна частина. – 536 с.

Битяк Ю. П. Административное право Украины: [учебник] / Ю. П. Битяк, В. В. Бо-гуц¬кий, В. Н. Гаращук и др.; [под ред. проф. Ю. П. Битяка]. – Х.: Право, 2003. – 576 с.

Ківалов С. В. Адміністративне право України: [навч.-метод. посібник] / С. В. Ківалов, Л. Р. Біла. – [3-є вид., перероб. і доп.]. – Одеса: Юридична література, 2006. – 488 с.

Коломоєць Т. О. Вступ до навчального курсу «Адміністративне право України»: навч. лекція / Т. О. Коломоєць, В. К. Колпаков. – К.: Ін Юре, 2014. – 240 с.

Костів М. В. Адміністративна право-суб’єктність юридичних осіб та особливості її реалізації в адміністративно-деліктних відносинах: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / М. В. Костів. – К., 2005. – 21 с.

Про затвердження Положення про Дер-жавну авіаційну службу України: постанова Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2015 р. № 520 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.avia.gov.ua/documents/Pro-nas/Polozhennja-pro%20/24354.html

Відомості Верховної Ради України. – 2017. – № 16. – Ст. 199.

References

Jemih V. V. Pravosub’ektnost’ i kompetencija gosudarstvennyh organov: soderzhanie ponjatij i ih sootnoshenie / V. V. Jemih // Nauchnyj ezhegodnik IFiP UrO RAN. – 2009. – № 9. – S. 423-432 [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: http://cyberleninka.ru/article/n/

Kurs administratyvnogo prava Ukrai’ny: pidruchnyk / V. K. Kolpakov [ta in.]; spec. red.: V. K. Kolpakov [ta in.]; Nac. akad. vnutr. sprav. – 2-ge vyd., pererob. i dopov. – K.: Jurinkom Inter, 2013. – 872 s.

Macelyk T. O. Sub’jekty administratyvnogo prava: ponjattja ta systema: [monografija] / T. O. Macelyk. – Irpin’: Nac. un-t DPS Ukrai’ny, 2013. – 342 s.

Administratyvne pravo Ukrai’ny. Akademichnyj kurs: [pidruchnyk]: u 2 t. / [red. kolegija: V. B. Aver’janov (golova) ta in.]. – K.: Juryd. dumka, 2007. – T. 1: Zagal’na chastyna. – 536 s.

Bitjak Ju. P. Administrativnoe pravo Ukrainy: [uchebnik] / Ju. P. Bitjak, V. V. Boguckij, V. N. Garashhuk i dr.; [pod red. prof. Ju. P. Bitjaka]. – H.: Pravo, 2003. – 576 s.

Kivalov S. V. Administratyvne pravo Ukrai’ny: [navch.-metod. posibnyk] / S. V. Kiva¬lov, L. R. Bila. – [3-je vyd., pererob. i dop.]. – Odesa: Jurydychna literatura, 2006. – 488 s.

Kolomojec’ T. O. Vstup do navchal’nogo kursu «Administratyvne pravo Ukrai’ny»: navch. lekcija / T. O. Kolomojec’, V. K. Kolpakov. – K.: In Jure, 2014. – 240 s.

Kostiv M. V. Administratyvna pravosub’jek¬tnist’ jurydychnyh osib ta osoblyvosti i’i’ realizacii’ v administratyvno-deliktnyh vidnosynah: avtoref. dys. … kand. juryd. nauk: 12.00.07 / M. V. Kostiv. – K., 2005. – 21 s.

Pro zatverdzhennja Polozhennja pro Derzhavnu aviacijnu sluzhbu Ukrai’ny: postanova Kabinetu Ministriv Ukrai’ny vid 8 zhovtnja 2015 r. № 520 [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.avia.gov.ua/documents/Pro-nas/ Polozhennja-pro%20/24354.html

Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 2017. – № 16. – St. 199.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.