ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ОСНОВИ МЕХАНІЗМУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

C. О. Сарновська

Анотація


Питання щодо визначення поняття та змісту механізму правового регулювання займає одне з центральних місць в науці загальної теорії права. Механізм правового регулювання потрібно розглядати не як набір окремих юридичних засобів, а як динамічну систему взаємодіючих між собою правових явищ. Особливе місце у правовому регулюванні належить загальним юридичним дозволам та загальним юридичнім заборонам. Загальні юридичні дозволи та загальні юридичні заборони також є важливими правовими регуляторами, спрямовуючими правовими началами на різних ділянках суспільних відносин

Посилання


Цивільний кодекс України. Офіційний текст.—К., 2003.

Алексеев С.С. Право: азбука-теория - философия: Опыт комплексного исследования,- М.: Статут, 1999.

Котюк В.О. Теорія права: Курс лекцій: навч. посібн. для юрид. фак. вузів. - К.: Вентурі, 1996.

Платон. Законы // Платон. Сочинения в трех томах. / Под общ. ред. А.Ф. Лосева и В.Ф. Асмуса. Пер. с древнегреч. т. 3, Ч 2.-М.: Мысль,1972. - С. 83-478.

Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учебник. - Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000.

Теория государства и права: Курс лекций / Под. ред. проф. В.В. Лазарева. - М.: Право и закон, 1996.

Теория государства и права: Курс лекций / Под ред.

Н.И. Матузова и А.В. Малько - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристь, 2000.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.