Теорія держави і права - основа формування професійної компетентності майбутніх правників

Ростислав Андрійович Калюжний

Анотація


Юридична освіта має гарантувати випускнику його конкурентоспроможність у сфері професійної діяльності в умовах перманентних змін, що відбуваються на теперішній час у світі: трансформується структура суспільства, система цінностей і ставлення до них, підвищуються вимоги до рівня професіоналізму юриста, поліцейського зокрема. Ключову роль у цьому відіграє інноваційна навчальна література, до якої, безсумнівно, належить рецензований навчальний посібник «Теорія держави та права», підготовлений однойменною кафедрою Національної академії внутрішніх справ під загальною редакцією професорів С. Д. Гусарєва та О. Д. Тихомирова.

Рецензований посібник «Теорія держави та права» представляє собою колективне науково-методичне видання представників кафедри теорії держави та права Національної академії внутрішніх справ, що є послідовниками правової школи видатного вітчизняного правознавця Володимира Володимировича Копєйчикова, і тим самим продовжують та розвивають його науково-правові здобутки у теоретичному осмисленні держави і права, формуванні вітчизняних доктрин державо- і праворозуміння, плюралістичному баченні існуючих державних і правових систем, із врахуванням сучасних тенденцій світового правового розвитку, сприйняття Україною міжнародних і європейських стандартів охорони та захисту прав і свобод людини. У рецензованому посібнику представлені теоретичні позиції та підходи як вітчизняних, так й зарубіжних науковців щодо основних державно-правових понять та категорій, при цьому автори посібника пропонують й власне бачення відповідних визначень та юридичних конструкцій, які відображають новітні тенденції розвитку сучасної юридичної науки. У цьому посібнику теоретичні визначення та поняття подано переважно у межах вітчизняних державних та правових традиції, зокрема, у контексті поєднання позитивістського, природного та соціологічного підходів до праворозуміння.


Ключові слова


держава; право; теорія держави і права

Посилання


Теорія держави і права: навч. посіб. / [Є. В. Білозьоров, В. П. Власенко, О. Б. Горова, А. М. Завальний, Н. В. Заяць та ін.]; за заг. ред. С. Д. Гусарєва, О. Д. Тихомирова. – К.: НАВС, Освіта України, 2017. – 320 с.

References

Teorija derzhavy i prava: navch. posib. / [Je. V. Biloz'orov, V. P. Vlasenko, O. B. Gorova, A. M. Zaval'nyj, N. V. Zajac' ta in.]; za zag. red. S. D. Gusarjeva, O. D. Tyhomyrova. – K.: NAVS, Osvita Ukrai'ny, 2017. – 320 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.