Прокуратура України як особливий державний інститут

Юлія Дмитрівна Москалюк, Маріанна Валеріївна Литвинюк

Анотація


У статті розглядаються деякі проблеми державного регулювання діяльності, функціонування прокуратури в Україні, взаємодії гілок влади між собою та місце органів прокуратури в системі поділу влад.

Ключові слова


державне регулювання; прокуратура; процесуальний статус; функції; повноваження; компетенція; державне обвинувачення; представництво інтересів; правосуддя; кримінальне провадження

Посилання


Концепція адміністративної правової ре-форми в Україні // Український правовий часопис. – Вип. 4 – К., 1999. – С. 12.

Тодыка Ю. Н. Конституция Украины – основа стабильности конституционного строя и реформирования общества / Ю. Н. Тодыка, Е. В. Супрунюк. – Симферополь: Таврия, 1997. – 312 с.

Точиловский В. И. О месте прокуратуры в системе государственной власти / В. И. Точиловский // Закон Украины «О прокуратуре»: теория и практика его применения. – Харьков: УЮА, 1992. – С. 7-9.

Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации: [учебник] / М. В. Баглай. – [2-е изд., измен. и доп.]. – М.: Норма-Информ, 1999. – 776 с.

Костицький М. Судова влада: світовий досвід і принципи судової реформи в Україні / М. Костицький // Суди в Україні. – К., 1999. – С. 5-12.

Михайленко О. Прокуратура суверенної України: час становлення спливає / О. Михайленко, В. Ковальський // Юридичний вісник України. – 2002. – № 48. – С. 8-12.

Організація судових та правоохоронних органів / [Ю. Грошевий, І. Марочкін та ін.]. – X.: Право, 2000. – 272 с.

Погорілко В. Правова система України – стан та перспективи розвитку / В. Погорілко, М. Малишко // Віче. – 1993. – № 9. – С. 21-34.

Проблемы правового регулирования организации и деятельности прокуратуры в Содружестве независимых государств: материалы Совместного заседания Совета по рассмотрению вопросов теорет. характера и Координац. бюро пробл. законности и прокурорского надзора // Научная информация по вопросам борьбы с преступностью. – 1992. – № 136. – 98 с.

Рохлин В. К вопросу о месте и роли прокуратуры в системе государственных органов / В. Рохлин // Проблемы совершенствования прокурорского надзора (к 275-летию Российской прокуратуры): науч. сб. – М.: НИИ Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 1997. – С. 63-69.

Шалумов М. С. Прокуратура в государственном механизме России / М. С. Шалумов // Проблемы совершенствования прокурорского надзора. – М.: ИПК Генпрокуратуры РФ, 1997. – С. 17-19, 228-236.

Куц В. Деякі аспекти теоретичного обгрунтування доцільності зміни конституційного статусу прокуратури України / В. Куц // Реформування органів прокуратури України: проблеми і перспективи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 2-3 жовтня 2008 р.). – К.: Академія прокуратури України, 2007. – С. 69-71.

Попович Є. Прокуратура України – єдина незалежна система органів судової влади / Є. Попович // Реформування органів прокуратури України: проблеми і перспективи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 2-3 жовтня 2007 р.). – К.: АПУ, 2007. – С. 137-140.

Толочко О. Прокуратура як незалежний орган в системі судової влади / О. Толочко // Реформування органів прокуратури України: проблеми і перспективи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 2-3 жовтня 2006 р.). – К.: АПУ, 2007. – С. 67-69.

Куц В. М. Конституційний статус прокуратури потребує вдосконалення / В. М. Куц // Вісник Академії прокуратури України. – 2007. – № 2. – С. 27-38.

Шемшученко Ю. С. Прокуратура України: шляхи реформування в аспекті вход-ження в Європейський правовий простір / Ю. С. Шемшученко, Г. О. Мурашин // Вісник Академії прокуратури України. – 2006. – № 4. – С. 5-11.

References

Koncepcija administratyvnoi’ pravovoi’ reformy v Ukrai’ni // Ukrai’ns’kyj pravovyj chasopys. – Vyp. 4 – K., 1999. – S. 12.

Todyka Ju. N. Konstitucija Ukrainy – osnova stabil’nosti konstytucionnogo stroja i reformyrovanija obshhestva / Ju. N. Todyka, E. V. Suprunjuk. – Simferopol’: Tavrija, 1997. – 312 s.

Tochylovskyj V. Y. O meste prokuratury v systeme gosudarstvennoj vlasti / V. Y. Tochylovskyj // Zakon Ukrainy «O prokurature»: teorija y praktika ego primenenija. – Har’kov: UJuA, 1992. – S. 7-9.

Baglaj M. V. Konstitucionnoe pravo Ros-sijskoj Federacii: [uchebnik] / M. V. Baglaj. – [2-e izd., izmen. i dop.]. – M.: Norma-Inform, 1999. – 776 s.

Kostyc’kyj M. Sudova vlada: svitovyj dosvid i pryncypy sudovoi’ reformy v Ukrai’ni / M. Kostyc’kyj // Sudy v Ukrai’ni. – K., 1999. – S. 5-12.

Myhajlenko O. Prokuratura suverennoi’ Ukrai’ny: chas stanovlennja splyvaje / O. Myhajlenko, V. Koval’s’kyj // Jurydychnyj visnyk Ukrai’ny. – 2002. – № 48. – S. 8-12.

Organizacija sudovyh ta pravoohoronnyh organiv / [Ju. Groshevyj, I. Marochkin ta in.]. – X.: Pravo, 2000. – 272 s.

Pogorilko V. Pravova systema Ukrai’ny – stan ta perspektyvy rozvytku / V. Pogorilko, M. Malyshko // Viche. – 1993. – № 9. – S. 21-34.

Problemy pravovogo regulirovanyja organizacii i dejatel’nosti prokuratury v Sodruzhestve nezavisimyh gosudarstv: materyaly Sovmestnogo zasedanyja Soveta po rassmotrenyju voprosov teoret. haraktera y Koordynac. bjuro probl. zakonnosti i prokurorskogo nadzora // Nauchnaja informacija po voprosam bor’by s prestupnost’ju. – 1992. – № 136. – 98 s.

Rohlin V. K voprosu o meste i roli proku-ratury v sisteme gosudarstvennyh organov / V. Rohlin // Problemy sovershenstvovanija prokurorskogo nadzora (k 275-letyju Rossijskoj prokuratury): nauch. sb. – M.: NYY General’noj prokuratury Rossijskoj Federacii, 1997. – S. 63-69.

Shalumov M. S. Prokuratura v gosudarstvennom mehanizme Rossii / M. S. Shalumov // Problemy sovershenstvovanija prokurorskogo nadzora. – M.: YPK Genprokuratury RF, 1997. – S. 17-19, 228-236.

Kuc V. Dejaki aspekty teoretychnogo ob-gruntuvannja docil’nosti zminy konstytucijnogo statusu prokuratury Ukrai’ny / V. Kuc // Reformuvannja organiv prokuratury Ukrai’ny: problemy i perspektyvy: materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (m. Kyi’v, 2-3 zhovtnja 2008 r.). – K.: Akademija prokuratury Ukrai’ny, 2007. – S. 69-71.

Popovych Je. Prokuratura Ukrai’ny – jedyna nezalezhna systema organiv sudovoi’ vlady / Je. Popovych // Reformuvannja organiv prokuratury Ukrai’ny: problemy i perspektyvy: materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (m. Kyi’v, 2-3 zhovtnja 2007 r.). – K.: APU, 2007. – S. 137-140.

Tolochko O. Prokuratura jak nezalezhnyj organ v systemi sudovoi’ vlady / O. Tolochko // Reformuvannja organiv prokuratury Ukrai’ny: problemy i perspektyvy: materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (m. Kyi’v, 2-3 zhovtnja 2006 r.). – K.: APU, 2007. – S. 67-69.

Kuc V. M. Konstytucijnyj status prokuratury potrebuje vdoskonalennja / V. M. Kuc // Visnyk Akademii’ prokuratury Ukrai’ny. – 2007. – № 2. – S. 27-38.

Shemshuchenko Ju. S. Prokuratura Ukrai’ny: shljahy reformuvannja v aspekti vhodzhennja v Jevropejs’kyj pravovyj prostir / Ju. S. Shemshuchenko, G. O. Murashyn // Visnyk Akademii’ prokuratury Ukrai’ny. – 2006. – № 4. – S. 5-11.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.