Законодавча діяльність в Україні щодо можливих змін у КПК

Nazar V. Malyarchuk

Анотація


У статті досліджуються проблеми правового регулювання, запропонованого проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо удосконалення механізмів забезпечення завдань кримінального провадження)». На підставі проведеного аналізу законопроекту було встановлено підстави недоцільності деяких запропонованих змін, а також представлено ряд пропозицій щодо окремих положень законопроекту.


Ключові слова


законопроект; Кримінальний процесуальний кодекс України; матеріали досудового розслідування; обвинувальний акт; строки досудового розслідування; угода про визнання винуватості

Посилання


Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 9-10, № 11-12, № 13. – Ст. 88.

Проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо удосконалення механізмів забезпечення завдань кримінального провадження) / Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60637

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

References

Kryminal’nyj procesual’nyj kodeks Ukrai’ny vid 13.04.2012 r. № 4651-VI // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 2013. – № 9-10, № 11-12, № 13. – St. 88.

Proekt Zakonu pro vnesennja zmin do Kryminal’nogo procesual’nogo kodeksu Ukrai’ny (shhodo udoskonalennja mehanizmiv zabezpechennja zavdan’ kryminal’nogo provadzhennja) / Oficijnyj veb-portal Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60637

Konstytucija Ukrai’ny vid 28.06.1996 r. № 254k/96-VR // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 1996. – № 30. – St. 141.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.