Проблеми використання дактилоскопічної інформації в розслідуванні злочинів

Аліса Логвиненко

Анотація


У статті досліджено деякі проблеми використання дактилоскопічної інформації в процесі розкриття, розслідування й запобігання злочинів. Детально охарактеризовано стадії проведення дактилоскопічної експертизи. Проаналізовано сучасні наукові погляди та шляхи розвитку та вдосконалення дактилоскопії.


Ключові слова


дактилоскопічна інформація, експертиза, папілярні візерунки, автоматична ідентифікаційна дактилоскопічна система, розслідування злочинів

Посилання


Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз: затв. наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у ред. наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

Інформаційно-методичний лист з правил поводження з об’єктами-носіями, на яких можуть бути залишені як сліди рук, так і сліди біологічного походження осіб, причетних до учинення злочину при огляді місця події та в лабораторних умовах / ДНДЕКЦ МВС України. – К., 2012. – 5 с.

Криминалистика: учебник / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин и др. – М.: НОРМА – ИНФРА-М, 2000. – 990 с.

Іщенко А. В. Історія використання дакти-лоскопічних знань: від витоків до перших спроб узагальнення / А. В. Іщенко, Х. М. Коцюлим // Матеріали Міжнародного круглого столу «Проблеми теорії та практики судової експертизи» (м. Луганськ, 18 травня 2012 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kkrimlguvd. org.ua.

Рогатюк І. В. Напрями удосконалення використання дактилоскопічної інформації в діяльності органів досудового розслідування та прокуратури / І. В. Рогатюк // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv. gov. ua/ UJRN/ Chkup_ 2014_1_69.

Свобода Є. Й. Деякі аспекти правового регулювання дактилоскопічної реєстрації / Є. Й. Свобода // Вісник Академії адвокатури України. – 2010. – № 3. – С. 148-153.

References

Instruktsiya pro priznachennya ta provedennya sudovih ekspertiz ta Naukovo-metodichni rekomendatsiyi z pitan pidgotovki ta priznachennya sudovih ekspertiz: zatv. nakazom Ministerstva yustitsiyi Ukrayini vid 08.10.1998 № 53/5 (u red. nakazu Ministerstva yustitsiyi Ukrayini vid 26.12.2012 № 1950/5) [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: www.rada.gov.ua.

Informatsiyno-metodichniy list z pravil povodzhennya z ob’ektami-nosiyami, na yakih mozhut buti zalisheni yak slidi ruk, tak i slidi biologichnogo pohodzhennya osib, prichetnih do uchinennya zlochinu pri oglyadi mistsya podiyi ta v laboratornih umovah / DNDEKTs MVS Ukrayini. – K., 2012. – 5 s.

Kriminalistika: uchebnik / T. V. Averyanova, R. S. Belkin i dr. – M.: NORMA – INFRA-M, 2000. – 990 s.

Ishchenko A. V. Istoriya vikoristannya daktiloskopichnih znan: vid vitokiv do pershih sprob uzagalnennya / A. V. Ishchenko, H. M. Kotsyulim // Materiali Mizhnarodnogo kruglogo stolu «Problemi teoriyi ta praktiki su-dovoyi ekspertizi» (m. Lugansk, 18 travnya 2012 r.) [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: http://kkrimlguvd.org.ua.

Rogatyuk I. V. Napryami udoskonalennya vikoristannya daktiloskopichnoyi informatsiyi v diyalnosti organiv dosudovogo rozsliduvannya ta prokuraturi / I. V. Rogatyuk // Chasopis Kiyivskogo universitetu prava. – 2014. – № 1. [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ Chkup_ 2014_1_69.

Svoboda E. Y. Deyaki aspekti pravovogo regulyuvannya daktiloskopichnoyi reestratsiyi / E. Y. Svoboda // Visnik Akademiyi advokaturi Ukrayini. – 2010. – № 3. – S. 148-153.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Fatal error: require_once(): Failed opening required '/var/www/clients/client1/web1/web/c55bf3fc219b9610c2b8abde2d8ed171/sape.php' (include_path='.:/var/www/clients/client1/web1/web/classes:/var/www/clients/client1/web1/web/pages:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/classes:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/pages:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/lib/adodb:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/lib/phputf8:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/lib/pqp/classes:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/lib/smarty:.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /var/www/clients/client1/web1/web/cache/t_compile/%%CC^CCB^CCBBF62B%%footer.tpl.php on line 125