Проблеми використання дактилоскопічної інформації в розслідуванні злочинів

Аліса Олександрівна Логвиненко

Анотація


У статті досліджено деякі проблеми використання дактилоскопічної інформації в процесі розкриття, розслідування й запобігання злочинів. Детально охарактеризовано стадії проведення дактилоскопічної експертизи. Проаналізовано сучасні наукові погляди та шляхи розвитку та вдосконалення дактилоскопії.


Ключові слова


дактилоскопічна інформація; експертиза; папілярні візерунки; автоматична ідентифікаційна дактилоскопічна система; розслідування злочинів

Посилання


Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз: затв. наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у ред. наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

Інформаційно-методичний лист з правил поводження з об’єктами-носіями, на яких можуть бути залишені як сліди рук, так і сліди біологічного походження осіб, причетних до учинення злочину при огляді місця події та в лабораторних умовах / ДНДЕКЦ МВС України. – К., 2012. – 5 с.

Криминалистика: учебник / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин и др. – М.: НОРМА – ИНФРА-М, 2000. – 990 с.

Іщенко А. В. Історія використання дакти-лоскопічних знань: від витоків до перших спроб узагальнення / А. В. Іщенко, Х. М. Коцюлим // Матеріали Міжнародного круглого столу «Проблеми теорії та практики судової експертизи» (м. Луганськ, 18 травня 2012 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kkrimlguvd. org.ua.

Рогатюк І. В. Напрями удосконалення використання дактилоскопічної інформації в діяльності органів досудового розслідування та прокуратури / І. В. Рогатюк // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2014_1_69.

Свобода Є. Й. Деякі аспекти правового регулювання дактилоскопічної реєстрації / Є. Й. Свобода // Вісник Академії адвокатури України. – 2010. – № 3. – С. 148-153.

References

Instruktsiya pro priznachennya ta provedennya sudovih ekspertiz ta Naukovo-metodichni rekomendatsiyi z pitan pidgotovki ta priznachennya sudovih ekspertiz: zatv. nakazom Ministerstva yustitsiyi Ukrayini vid 08.10.1998 № 53/5 (u red. nakazu Ministerstva yustitsiyi Ukrayini vid 26.12.2012 № 1950/5) [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: www.rada.gov.ua.

Informatsiyno-metodichniy list z pravil povodzhennya z ob’ektami-nosiyami, na yakih mozhut buti zalisheni yak slidi ruk, tak i slidi biologichnogo pohodzhennya osib, prichetnih do uchinennya zlochinu pri oglyadi mistsya podiyi ta v laboratornih umovah / DNDEKTs MVS Ukrayini. – K., 2012. – 5 s.

Kriminalistika: uchebnik / T. V. Averyanova, R. S. Belkin i dr. – M.: NORMA – INFRA-M, 2000. – 990 s.

Ishchenko A. V. Istoriya vikoristannya daktiloskopichnih znan: vid vitokiv do pershih sprob uzagalnennya / A. V. Ishchenko, H. M. Kotsyulim // Materiali Mizhnarodnogo kruglogo stolu «Problemi teoriyi ta praktiki su-dovoyi ekspertizi» (m. Lugansk, 18 travnya 2012 r.) [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: http://kkrimlguvd.org.ua.

Rogatyuk I. V. Napryami udoskonalennya vikoristannya daktiloskopichnoyi informatsiyi v diyalnosti organiv dosudovogo rozsliduvannya ta prokuraturi / I. V. Rogatyuk // Chasopis Kiyivskogo universitetu prava. – 2014. – № 1. [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2014_1_69.

Svoboda E. Y. Deyaki aspekti pravovogo regulyuvannya daktiloskopichnoyi reestratsiyi / E. Y. Svoboda // Visnik Akademiyi advokaturi Ukrayini. – 2010. – № 3. – S. 148-153.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.