Посягання на здоров`я особи з метою залякування: поняття, зміст та кримінально-правове значення

Катерина Катеринчук

Анотація


Стаття присвячена проблемам термінології та визначення змісту поняття – «залякування». Проаналізовано терміни, що містяться в кримінальному праві це: «психічне насильство», «погроза», «залякування», «примус». Здійснено аналіз праць науковців, що займалися даною тематикою, наведено власне бачення щодо вдосконалення закону про кримінальну відповідальність злочинів проти здоров’я особи.


Ключові слова


залякування, насильство, примус, погроза, здоров’я, злочин

Посилання


Кримінальне право (Особлива частина): підруч. / за ред. О. О. Дудорова, Є. О. Письменського. – [2-ге вид.] – К.: «ВД «Дакор», 2013. – 786 с.

Науково-практичний коментар Кри-мінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – 9-е вид., переробл. та допов. / – К.: Юридична думка, 2012. – 1316 с.

Иванова В. В. Преступное насилие: учеб. пос. / В. В. Иванова. – М.: ЮИ МВД РФ, Книжный мир, 2002. – 83 с.

Попов Д. В. К вопросу о соотношении уголовно-правовых понятий: принуждение и насилие / Д. В. Попов // Актуальные вопросы уголовного процесса современной России: межвузовский сб. науч. трудов. – Уфа: РИО БашГУ, 2003. – С. 111-116.

Каплунов А. И. Об основных чертах и понятии государственного принуждения / А. И. Каплунов // Государство и право. – 2004. – № 12. – С. 10-17.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2004. – 1440 с.

Горяйнов А. М. Самозахист як засіб при-ватного правового примусу / А. М. Горяйнов // Держава і право: зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 53. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2011. – С. 384-390.

Кваліфікація злочинів, підслідних органам внутрішніх справ: навч. посіб. / за заг. ред. В. В. Коваленка; за наук. ред. О. М. Джужи та А. В. Савченка. – К.: Атіка, 2011. – 648 с.

Хомич Т. М. Поняття насильства і примусу та їх співвідношення / Т. М. Хомич // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2012. – № 2 (6) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n2/12ktmtys.pdf

Бабанли Р. Ш. Погроза вбивством: зна-чення та місце в системі кримінального права України: дис… канд. юрид. наук: 12.00.08 / Р. Ш. Бабанли; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2010. – 193 с.

Рунов В. Ю. Співвідношення примусу з іншими суміжними кримінально-правовими поняттями / В. Ю. Рунов // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 288-292.

Жданова І. Є. Фізичний або психічний примус як обставина, що виключає злочинність діяння: автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.08 / І. Є. Жданова; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2011. – 19 с.

Гаухман Л. Д. Проблемы уголовно-правовой борьбы с насильственными преступлениями в СССР / под. ред. проф. И. С. Ноя. – Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1981. – 59 c.

Дітріх О. Поняття та зміст психічного насильства в кримінальному праві України: проблеми визначення / О. Дітріх // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка «Юридичні науки». – 2007. – Вип. 74-77. – С. 77-80.

Пудовочкин Ю. Е. Уголовно-правовая борьба с вовлечением несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий: проблемы квалификации и профилактики / науч. ред.: Чечель Г. И. – Ставрополь: Изд-во Ставроп. ун-та, 2000. – 137 с.

Базаров Р. А. Преступность несовершеннолетних: криминальное насилие, меры противодействия / Р. А. Базаров. – Екатеринбург: Высш. шк. МВД РФ, 1995. – 282 с.

References

Kryminal’ne pravo (Osoblyva chastyna): pidruch. / za red. O. O. Dudorova, Je. O. Pys’mens’kogo. – [2-ge vyd.] – K.: «VD «Dakor», 2013. – 786 s.

Naukovo-praktychnyj komentar Kryminal’nogo kodeksu Ukrai’ny / za red. M. I. Mel’nyka, M. I. Havronjuka. – 9-e vyd., pererobl. ta dopov. / – K.: Jurydychna dumka, 2012. – 1316 s.

Ivanova V. V. Prestupnoe nasilie: ucheb. pos. / V. V. Ivanova. – M.: JuI MVD RF, Knizhnyj mir, 2002. – 83 s.

Popov D. V. K voprosu o sootnoshenii ugolovno-pravovyh ponjatij: prinuzhdenie i nasilie / D. V. Popov // Aktual’nye voprosy ugolovnogo processa sovremennoj Rossii: mezhvuzovskij sb. nauch. trudov. – Ufa: RIO BashGU, 2003. – S. 111-116.

Kaplunov A. I. Ob osnovnyh chertah i ponjatii gosudarstvennogo prinuzhdenija / A. I. Kaplunov // Gosudarstvo i pravo. – 2004. – № 12. – S. 10-17.

Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoi’ ukrai’ns’koi’ movy / [uklad. i golov. red. V. T. Busel]. – K.; Irpin’: VTF «Perun», 2004. – 1440 s.

Gorjajnov A. M. Samozahyst jak zasib pryvatnogo pravovogo prymusu / A. M. Gorjajnov // Derzhava i pravo: zb. nauk. prac’. Jurydychni i politychni nauky. Vyp. 53. – K.: In-t derzhavy i prava im. V. M. Korec’kogo NAN Ukrai’ny, 2011. – S. 384-390.

Kvalifikacija zlochyniv, pidslidnyh organam vnutrishnih sprav: navch. posib. / za zag. red. V. V. Kovalenka; za nauk. red. O. M. Dzhuzhy ta A. V. Savchenka. – K.: Atika, 2011. – 648 s.

Homych T. M. Ponjattja nasyl’stva i prymusu ta i’h spivvidnoshennja / T. M. Homych // Chasopys Nacional’nogo universytetu «Ostroz’ka akademija». Serija «Pravo». – 2012. – № 2 (6) [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://lj.oa. edu. ua/ articles/ 2012/n2/12ktmtys.pdf

Babanly R. Sh. Pogroza vbyvstvom: znachennja ta misce v systemi kryminal’nogo prava Ukrai’ny: dys… kand. juryd. nauk: 12.00.08 / R. Sh. Babanly; In-t derzhavy i prava im. V. M. Korec’kogo NAN Ukrai’ny. – K., 2010. – 193 s.

Runov V. Ju. Spivvidnoshennja prymusu z inshymy sumizhnymy kryminal’no-pravovymy ponjattjamy / V. Ju. Runov // Chasopys Kyi’vs’kogo universytetu prava. – 2013. – № 1. – S. 288-292.

Zhdanova I. Je. Fizychnyj abo psyhichnyj prymus jak obstavyna, shho vykljuchaje zlochynnist’ dijannja: avtoref. dys… kand. juryd. nauk: 12.00.08 / I. Je. Zhdanova; Nac. akad. vnutr. sprav. – K., 2011. – 19 s.

Gauhman L. D. Problemy ugolovno-pravovoj bor’by s nasil’stvennymi prestuplenijami v SSSR / pod. red. prof. I. S. Noja. – Saratov: Izd-vo Saratovskogo un-ta, 1981. – 59 c.

Ditrih O. Ponjattja ta zmist psyhichnogo nasyl’stva v kryminal’nomu pravi Ukrai’ny: problemy vyznachennja / O. Ditrih // Visnyk Kyi’vs’kogo nacional’nogo universytetu im. Tarasa Shevchenka «Jurydychni nauky». – 2007. – Vyp. 74-77. – S. 77-80.

Pudovochkin Ju. E. Ugolovno-pravovaja bor’ba s vovlecheniem nesovershennoletnih v sovershenie antiobshhestvennyh dejstvij: problemy kvalifikacii i profilaktiki / nauch. red.: Chechel’ G. I. – Stavropol’: Izd-vo Stavrop. un-ta, 2000. – 137 s.

Bazarov R. A. Prestupnost’ nesovershen-noletnih: kriminal’noe nasilie, mery protivodejstvija / R. A. Bazarov. – Ekaterinburg: Vyssh. shk. MVD RF, 1995. – 282 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Fatal error: require_once(): Failed opening required '/var/www/clients/client1/web1/web/c55bf3fc219b9610c2b8abde2d8ed171/sape.php' (include_path='.:/var/www/clients/client1/web1/web/classes:/var/www/clients/client1/web1/web/pages:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/classes:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/pages:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/lib/adodb:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/lib/phputf8:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/lib/pqp/classes:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/lib/smarty:.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /var/www/clients/client1/web1/web/cache/t_compile/%%CC^CCB^CCBBF62B%%footer.tpl.php on line 125