Посягання на здоров`я особи з метою залякування: поняття, зміст та кримінально-правове значення

Катерина Володимирівна Катеринчук

Анотація


Стаття присвячена проблемам термінології та визначення змісту поняття – «залякування». Проаналізовано терміни, що містяться в кримінальному праві це: «психічне насильство», «погроза», «залякування», «примус». Здійснено аналіз праць науковців, що займалися даною тематикою, наведено власне бачення щодо вдосконалення закону про кримінальну відповідальність злочинів проти здоров’я особи.


Ключові слова


залякування; насильство; примус; погроза; здоров’я; злочин

Посилання


Кримінальне право (Особлива частина): підруч. / за ред. О. О. Дудорова, Є. О. Письменського. – [2-ге вид.] – К.: «ВД «Дакор», 2013. – 786 с.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – 9-е вид., переробл. та допов. / – К.: Юридична думка, 2012. – 1316 с.

Иванова В. В. Преступное насилие: учеб. пос. / В. В. Иванова. – М.: ЮИ МВД РФ, Книжный мир, 2002. – 83 с.

Попов Д. В. К вопросу о соотношении уголовно-правовых понятий: принуждение и насилие / Д. В. Попов // Актуальные вопросы уголовного процесса современной России: межвузовский сб. науч. трудов. – Уфа: РИО БашГУ, 2003. – С. 111-116.

Каплунов А. И. Об основных чертах и понятии государственного принуждения / А. И. Каплунов // Государство и право. – 2004. – № 12. – С. 10-17.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2004. – 1440 с.

Горяйнов А. М. Самозахист як засіб приватного правового примусу / А. М. Горяйнов // Держава і право: зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 53. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2011. – С. 384-390.

Кваліфікація злочинів, підслідних органам внутрішніх справ: навч. посіб. / за заг. ред. В. В. Коваленка; за наук. ред. О. М. Джужи та А. В. Савченка. – К.: Атіка, 2011. – 648 с.

Хомич Т. М. Поняття насильства і примусу та їх співвідношення / Т. М. Хомич // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2012. – № 2 (6) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n2/12ktmtys.pdf

Бабанли Р. Ш. Погроза вбивством: зна-чення та місце в системі кримінального права України: дис… канд. юрид. наук: 12.00.08 / Р. Ш. Бабанли; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2010. – 193 с.

Рунов В. Ю. Співвідношення примусу з іншими суміжними кримінально-правовими поняттями / В. Ю. Рунов // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 288-292.

Жданова І. Є. Фізичний або психічний примус як обставина, що виключає злочинність діяння: автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.08 / І. Є. Жданова; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2011. – 19 с.

Гаухман Л. Д. Проблемы уголовно-правовой борьбы с насильственными преступлениями в СССР / под. ред. проф. И. С. Ноя. – Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1981. – 59 c.

Дітріх О. Поняття та зміст психічного насильства в кримінальному праві України: проблеми визначення / О. Дітріх // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка «Юридичні науки». – 2007. – Вип. 74-77. – С. 77-80.

Пудовочкин Ю. Е. Уголовно-правовая борьба с вовлечением несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий: проблемы квалификации и профилактики / науч. ред.: Чечель Г. И. – Ставрополь: Изд-во Ставроп. ун-та, 2000. – 137 с.

Базаров Р. А. Преступность несовершеннолетних: криминальное насилие, меры противодействия / Р. А. Базаров. – Екатеринбург: Высш. шк. МВД РФ, 1995. – 282 с.

References

Kryminal’ne pravo (Osoblyva chastyna): pidruch. / za red. O. O. Dudorova, Je. O. Pys’mens’kogo. – [2-ge vyd.] – K.: «VD «Dakor», 2013. – 786 s.

Naukovo-praktychnyj komentar Kryminal’nogo kodeksu Ukrai’ny / za red. M. I. Mel’nyka, M. I. Havronjuka. – 9-e vyd., pererobl. ta dopov. / – K.: Jurydychna dumka, 2012. – 1316 s.

Ivanova V. V. Prestupnoe nasilie: ucheb. pos. / V. V. Ivanova. – M.: JuI MVD RF, Knizhnyj mir, 2002. – 83 s.

Popov D. V. K voprosu o sootnoshenii ugolovno-pravovyh ponjatij: prinuzhdenie i nasilie / D. V. Popov // Aktual’nye voprosy ugolovnogo processa sovremennoj Rossii: mezhvuzovskij sb. nauch. trudov. – Ufa: RIO BashGU, 2003. – S. 111-116.

Kaplunov A. I. Ob osnovnyh chertah i ponjatii gosudarstvennogo prinuzhdenija / A. I. Kaplunov // Gosudarstvo i pravo. – 2004. – № 12. – S. 10-17.

Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoi’ ukrai’ns’koi’ movy / [uklad. i golov. red. V. T. Busel]. – K.; Irpin’: VTF «Perun», 2004. – 1440 s.

Gorjajnov A. M. Samozahyst jak zasib pryvatnogo pravovogo prymusu / A. M. Gorjajnov // Derzhava i pravo: zb. nauk. prac’. Jurydychni i politychni nauky. Vyp. 53. – K.: In-t derzhavy i prava im. V. M. Korec’kogo NAN Ukrai’ny, 2011. – S. 384-390.

Kvalifikacija zlochyniv, pidslidnyh organam vnutrishnih sprav: navch. posib. / za zag. red. V. V. Kovalenka; za nauk. red. O. M. Dzhuzhy ta A. V. Savchenka. – K.: Atika, 2011. – 648 s.

Homych T. M. Ponjattja nasyl’stva i prymusu ta i’h spivvidnoshennja / T. M. Homych // Chasopys Nacional’nogo universytetu «Ostroz’ka akademija». Serija «Pravo». – 2012. – № 2 (6) [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n2/12ktmtys.pdf

Babanly R. Sh. Pogroza vbyvstvom: znachennja ta misce v systemi kryminal’nogo prava Ukrai’ny: dys… kand. juryd. nauk: 12.00.08 / R. Sh. Babanly; In-t derzhavy i prava im. V. M. Korec’kogo NAN Ukrai’ny. – K., 2010. – 193 s.

Runov V. Ju. Spivvidnoshennja prymusu z inshymy sumizhnymy kryminal’no-pravovymy ponjattjamy / V. Ju. Runov // Chasopys Kyi’vs’kogo universytetu prava. – 2013. – № 1. – S. 288-292.

Zhdanova I. Je. Fizychnyj abo psyhichnyj prymus jak obstavyna, shho vykljuchaje zlochynnist’ dijannja: avtoref. dys… kand. juryd. nauk: 12.00.08 / I. Je. Zhdanova; Nac. akad. vnutr. sprav. – K., 2011. – 19 s.

Gauhman L. D. Problemy ugolovno-pravovoj bor’by s nasil’stvennymi prestuplenijami v SSSR / pod. red. prof. I. S. Noja. – Saratov: Izd-vo Saratovskogo un-ta, 1981. – 59 c.

Ditrih O. Ponjattja ta zmist psyhichnogo nasyl’stva v kryminal’nomu pravi Ukrai’ny: problemy vyznachennja / O. Ditrih // Visnyk Kyi’vs’kogo nacional’nogo universytetu im. Tarasa Shevchenka «Jurydychni nauky». – 2007. – Vyp. 74-77. – S. 77-80.

Pudovochkin Ju. E. Ugolovno-pravovaja bor’ba s vovlecheniem nesovershennoletnih v sovershenie antiobshhestvennyh dejstvij: problemy kvalifikacii i profilaktiki / nauch. red.: Chechel’ G. I. – Stavropol’: Izd-vo Stavrop. un-ta, 2000. – 137 s.

Bazarov R. A. Prestupnost’ nesovershen-noletnih: kriminal’noe nasilie, mery protivodejstvija / R. A. Bazarov. – Ekaterinburg: Vyssh. shk. MVD RF, 1995. – 282 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.