Криміналістична характеристика злочинної діяльності фіктивних підприємств в Україні

Олена Василівна Воробей

Анотація


У статті надано криміналістичну характеристику злочинної діяльності фіктивних підприємств в Україні, як основа діяльності конвертаційних центрів. Узагальнено статистичні показники фіктивного підприємництва в Україні, визначено особливості створення таких підприємств, їх функціонування. Досліджено та проведено їх класифікацію за метою використання та суб’єктами реєстрації, з’ясовано особливості розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з діяльністю фіктивних підприємств.

Ключові слова


криміналістична характеристика; фіктивне підприємництво; злочинна діяльність; конвертаційні центри; розслідування

Посилання


Білоус В. В. Проблеми методики розслідування фіктивного підприємництва: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 / В. В. Білоус. – Х., 2004. – 20 с.

Білоус В. В. Фіктивне підприємництво (криміналістична характеристика та програма розслідування): довід. слідчого / В. В. Білоус, В. Ю. Шепітько. – Х.: Одіссей. – 2007. ‒ 184 с.

Дудник Л. М. Фіктивне підприємництво, шляхи боротьби з ним: [навчальний посібник] / Л. М. Дудник, В. І. Василинчук, Ю. В. Опалинський, Д. Г. Мулявка. – Ірпінь: Нац. акад. ДПС України, 2005. – 194 с.

Журавель В. Фіктивні підприємства у механізмі легалізації «брудних» коштів / В. Журавель, В. Білоус // Вісник Академії правових наук України. –2004. – № 3 (38). – С. 169-180.

Заремба М. О. Проблемні питання розслідування справ про фіктивне підприємництво / М. О. Заремба // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 1. – С. 414-420.

Користін О. Є. Окремі аспекти діяльності слідчих та оперативних працівників щодо виявлення та розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом / О. Є. Користін, О. В. Тихонова // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – № 1. – С. 249-254.

Кулик О. Г. Злочинність в Україні: фактори, тенденції, протидія (2002-2014 рр.): [монографія] / О. Г. Кулик, І. В. Наумова, А. А. Бова. – К.: ДНДІ МВС України, 2015. – 364 с.

Лисенко В. В. Фіктивні підприємства у механізмі злочинної діяльності / В. В. Лисенко, В. Г. Петросян // Науковий вісник Національного університету ДПС України. – 2012. – № 4 (59). – С. 204-210.

Лысенко В. В. Фиктивные фирмы: криминалистический анализ / В. В. Лысенко. – К.: Парламентское изд-во, 2002. – 112 с.

На Харківщині ліквідовано конвертцентр з обігом 1 млpд гpн. / Прес-служба ДФС у Харківській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kh.sfs.gov.ua/

Про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування // Генеральна прокуратура України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua/ua/stat.html.

Результати діяльності Державної фіскальної служби України у 2010-2016 роках [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sfs.gov.ua/diyalnist-/rezalt/

Фантомний бізнес конвертаційних центрів / ZIK. – 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zik.ua/news/2015/12/07/fantomnyy_ biznes_konvertatsiynyh_651673

Чернявський С. С. Фінансове шахрайство: методологічні засади розслідування / С. С. Чернявський. – К.: Хай-Тек Прес, 2010. – 624 с.

References

Bilous V. V. Problemy metodyky rozsliduvannja fiktyvnogo pidpryjemnyctva: avtoref. dys. … kand. juryd. nauk: spec. 12.00.09 / V. V. Bilous. – H., 2004. – 20 s.

Bilous V. V. Fiktyvne pidpryjemnyctvo (kryminalistychna harakterystyka ta programa rozsliduvannja): dovid. slidchogo / V. V. Bilous, V. Ju. Shepit’ko. – H.: Odissej. – 2007. ‒ 184 s.

Dudnyk L. M. Fiktyvne pidpryjemnyctvo, shljahy borot’by z nym: [navchal’nyj posibnyk] / L. M. Dudnyk, V. I. Vasylynchuk, Ju. V. Opalyns’kyj, D. G. Muljavka. – Irpin’: Nac. akad. DPS Ukrai’ny, 2005. – 194 s.

Zhuravel’ V. Fiktyvni pidpryjemstva u me-hanizmi legalizacii’ «brudnyh» koshtiv / V. Zhuravel’, V. Bilous // Visnyk Akademii’ pravovyh nauk Ukrai’ny. – 2004. – № 3 (38). – S. 169-180.

Zaremba M. O. Problemni pytannja rozsliduvannja sprav pro fiktyvne pidpryjemnyctvo / M. O. Zaremba // Naukovyj visnyk Dnipropetrovs’kogo derzhavnogo universytetu vnutrishnih sprav. – 2013. – № 1. – S. 414-420.

Korystin O. Je. Okremi aspekty dijal’nosti slidchyh ta operatyvnyh pracivnykiv shhodo vyjavlennja ta rozsliduvannja legalizacii’ (vid-myvannja) dohodiv, oderzhanyh zlochynnym shljahom / O. Je. Korystin, O. V. Tyhonova // Jurydychnyj chasopys Nacional’noi’ akademii’ vnutrishnih sprav. – 2013. – № 1. – S. 249-254.

Kulyk O. G. Zlochynnist’ v Ukrai’ni: faktory, tendencii’, protydija (2002-2014 rr.): [monografija] / O. G. Kulyk, I. V. Naumova, A. A. Bova. – K.: DNDI MVS Ukrai’ny, 2015. – 364 s.

Lysenko V. V. Fiktyvni pidpryjemstva u mehanizmi zlochynnoi’ dijal’nosti / V. V. Lysenko, V. G. Petrosjan // Naukovyj visnyk Nacional’nogo universytetu DPS Ukrai’ny. – 2012. – № 4 (59). – S. 204-210.

Lysenko V. V. Fiktivnye firmy: kriminalisticheskij analiz / V. V. Lysenko. – K.: Parlamentskoe izd-vo, 2002. – 112 s.

Na Harkivshhyni likvidovano konvertcentr z obigom 1 mlpd gpn. / Pres-sluzhba DFS u Harkivs’kij oblasti [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://kh.sfs.gov.ua/

Pro zarejestrovani kryminal’ni pravoporushennja ta rezul’taty i’h dosudovogo rozsliduvannja // General’na prokuratura Ukrai’ny [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.gp.gov.ua/ua/stat.html.

Rezul’taty dijal’nosti Derzhavnoi’ fiskal’noi’ sluzhby Ukrai’ny u 2010-2016 rokah [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://sfs.gov.ua/ diyalnist-/rezalt/

Fantomnyj biznes konvertacijnyh centriv / ZIK. – 2015 [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zik.ua/news/2015/12/07/fantomnyy_biznes_konvertatsiynyh_651673

Chernjavs’kyj S. S. Finansove shahrajstvo: metodologichni zasady rozsliduvannja / S. S. Chernjavs’kyj. – K.: Haj-Tek Pres, 2010. – 624 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.