Засоби масової інформації, як один із суб`єктів запобігання сімейного насильства щодо дітей

Ольга Леонідівна Беспаль

Анотація


У статті досліджується роль та значення засобів масової інформації в питанні запобігання насильству в сім’ї щодо дітей. Автор дає власне бачення щодо використання різних можливостей ЗМІ щодо запобігання даним видам злочинів.


Ключові слова


засоби масової інформації; насильство в сім’ї; діти

Посилання


Попередження, виявлення і подолання випадків насильства та жорстокого поводження з дітьми: методичний посібник для освітян / авт.: Журавель Т. В., Кочемировська О. О., Ясеновська М. Е. / за заг. ред. Безпалько О. В. – К.: ТОВ «К.І.С.», 2010. – 242 с.

Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року: Закон України від 5 березня 2009 р. № 1065-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1065-17

Фахівці спільно з громадськістю обговорили проект Концепції Державної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2017-2021 роки» / Урядовий портал [офіційний веб-сайт] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=249596196

Стратегія Ради Європи з прав дитини (2016-2021) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nsj.gov.ua/files/147679858320161003101948_CoE%20Strategy%20on%20 children_ukr-1.pdf

Політологічний енциклопедичний словник: навч. посіб. / НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького; упоряд. В. П. Горбатенко, А. Г. Саприкін; ред. Ю. С. Шемшученко, В. Д. Бабкін. – К.: Генеза, 1997. – 400 с.

Політологічний словник [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://subject.com.ua/political/dict/596.html

Блага А. Б. Насильство в сім’ї (кримінологічний аналіз і запобігання): монографія / А. Б. Блага; МВС України, ХНУВС. – Харків: ФО-П Макаренко, 2014. 356 с.

Бесчастний В. М. Запобігання насильству в сім’ї як важливий чинник розвитку громадянського суспільства в Україні / В. М. Бесчастний // Реалізація державної політики стосовно дітей, молоді, сімей та затвердження гендерної рівності в суспільстві на території Донецької області: матеріали регіонального круглого столу (Донецьк, 18 лютого 2009 р.). – Донецьк: ДЮІ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2010. – С. 3-8.

Теслюк В. Бібліотека – координатор діяльності, спрямованої на профілактику насильства щодо підлітків / В. Теслюк, А. Стульнікова // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 10 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vkp_2010_10_13

Ковальчук Т. Бібліотека як координатор у вирішенні проблеми щодо запобігання насиллю у неблагополучних сім’ях / Т. Ковальчук // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 10 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vkp_2011_10_6

References

Poperedzhennja, vijavlennja і podolannja vipadkіv nasil’stva ta zhorstokogo povodzhennja z dіt’mi: metodichnij posіbnik dlja osvіtjan / аvt.: Zhuravel’ T. V., Kochemirovs’ka O. O., Jasenovs’ka M. E. / za zag. red. Bezpal’ko O. V. – K.: TOV «K.І.S.», 2010. – 242 s.

Pro Zagal’noderzhavnu programu «Nacіonal’nij plan dіj shhodo realіzacіі Konvencіі OON pro prava ditini na perіod do 2016 roku»: Zakon Ukraі’ni vіd 05.03.2009 r. № 1065-VI [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1065-17

Fahіvcі spіl’no z gromads’kіstju obgovorili proekt Koncepcіі Derzhavnoі programi «Nacіonal’nij plan dіj shhodo realіzacії Konvencіі OON pro prava ditini na 2017-2021 roki» / Urjadovij portal. [ofіcіjnij veb-sajt]. [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: http://www.kmu.gov.ua/ control/publish/article?art_id=249596196

Strategіja Radi Еvropi z prav ditini (2016-2021) [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: http://www.nsj.gov.ua/files/147679858320161003101948_CoE%20Strategy%20on%20children_ukr-1.pdf

Polіtologіchnij enciklopedichnij slovnik: navch. posіbnik dlja studentіv vishh. navch. zakladіv. – K.: Geneza, 1997. – 400 s.

Polіtologіchnij slovnik [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: http://subject.com.ua/political/dict/596.html

Blaga A. B. Nasil’stvo v sіm’і (krimіnologіchnij analіz і zapobіgannja): monografіja / MVS Ukraі’ni, HNUVS – Harkіv: FO-P Makarenko, 2014. – 356 s.

Beschastnij V. M. Zapobіgannja nasil’stvu v sіm’і jak vazhlivij chinnik rozvitku gromadjans’kogo suspіl’stva v Ukraі’nі / V. M. Beschastnij // Realіzacіja derzhavnoі polіtiki stosovno dіtej, molodі, sіmej ta zatverdzhennja gendernoі rіvnostі v suspіl’stvі na teritorіуі Donec’koі oblastі: materіali regіonal’nogo kruglogo stolu (Donec’k, 18 ljutogo 2009 r.). – Donec’k: DJuІ LDUVS іm. E. O. Dіdorenka, 2010. – S. 3-8.

Tesljuk V. Bіblіoteka – koordinator dіjal’nostі, sprjamovanoі na profіlaktiku nasil’stva shhodo pіdlіtkіv / V. Tesljuk, A. Stul’’nіkova // Vіsnik Knizhkovoі palati. – 2010. – № 10 [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/ cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vkp_2010_10_13

Koval’chuk T. Bіblіoteka jak koordinator u virіshennі problemi shhodo zapobіgannja nasillju u neblagopoluchnih sіm’jah / T. Koval’chuk // Vіsnik Knizhkovoі palati. – 2011. – № 10 [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: http://www.irbis-nbuv. gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vkp_2011_10_6


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.