Про сутність статусу підприємств колективної власності

Олександр Вікторович Павленко

Анотація


Виявлено колізії чинної Класифікації організаційно-правових форм господарювання та обґрунтування доцільності включення до цих форм підприємств колективної власності. Розглядаються питання щодо доцільності реанімувати колективну власність. Колективна власність повинна займати проміжне місце між приватною і державною, і має набути позитивні риси кожної із зазначених інших видів власності, позбутися рис негативних.

Ключові слова


право колективної власності; підприємство колективної власності; організаційно-правова форма; класифікація організаційно-правових форм; державний класифікатор; форми власності; коло повноважень

Посилання


Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1540-06.

Об утверждении национальных стандартов Украины, государственных классификаторов Украины, национальных изменений к межгосударственным стандартам, внесении изменения в приказ Госпотребстандарта Украины от 31 марта 2004 г. № 59 и отмене нормативных документов / Государственный комитет по вопросам технического регулирования и потребительской политики; Приказ от 28 мая 2004 г. № 97 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1540-06.

Публічна власність: проблеми теорії і практики: монографія / під заг. ред. В. А. Устименка / НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. – Чернігів: Десна Поліграф, 2014. – 308 с.

Мусіяка В. Л. Проблеми права власності, що випливають із прийняття нового цивільного кодексу України / В. Л. Мусіяка // Наукові записки. Юридичні науки. 2002. – Том 20. – С. 77-79.

Павленко О. В. Щодо ролі підприємств колективної власності в економіці країни / О. В. Павленко // Право UA. – 2016. – № 3. – С. 176-180.

Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадсь-ких формувань: Закон України від 15 травня 2003 р. № 755-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 31-32. – Ст. 263.

Про колективне сільськогосподарське підприємство: Закон України від 14 лютого 1992 р. № 2114-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 20. – Ст. 272.

Кулагин М. И. Предпринимательство и право: опыт Запада / М. И. Кулагин. М.: Дело, 1992. – 214 с.

References

Gospodars’kyj kodeks Ukrai’ny vid 16 sichnja 2003 r. № 436-IV [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1540-06.

Ob utverzhdenii nacional’nyh standartov Ukrainy, gosudarstvennyh klassifikatorov Ukrainy, nacional’nyh izmenenij k mezhgosudarstvennym standartam, vnesenii izmenenija v prikaz Gospotrebstandarta Ukrainy ot 31 marta 2004 g. № 59 i otmene normativnyh dokumentov / Gosudarstvennyj komitet po voprosam tehnicheskogo regulirovanija i potrebitel’skoj politiki; Prikaz ot 28 maja 2004 g. № 97 [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1540-06.

Publichna vlasnist’: problemy teorii’ i praktyky: monografija / pid zag. red. V. A. Ustymenka / NAN Ukrai’ny, In-t ekonomiko-pravovyh doslidzhen’. – Chernigiv: Desna Poligraf, 2014. – 308 s.

Musijaka V. L. Problemy prava vlasnosti, shho vyplyvajut’ iz pryjnjattja novogo cyvil’nogo kodeksu Ukrai’ny / V. L. Musijaka // Naukovi zapysky. Jurydychni nauky. 2002. – Tom 20. – S. 77-79.

Pavlenko O. V. Shhodo roli pidpryjemstv kolektyvnoi’ vlasnosti v ekonomici krai’ny / O. V. Pavlenko // Pravo UA. – 2016. – № 3. – S. 176-180.

Pro derzhavnu rejestraciju jurydychnyh osib, fizychnyh osib - pidpryjemciv ta gromads’kyh formuvan’: Zakon Ukrai’ny vid 15 travnja 2003 r. № 755-IV // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 2003. – № 31-32. – St. 263.

Pro kolektyvne sil’s’kogospodars’ke pidpryjemstvo: Zakon Ukrai’ny vid 14 ljutogo 1992 r. № 2114-ХII // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 1992. – № 20. – St. 272.

Kulagin M. I. Predprinimatel’stvo i pravo: opyt Zapada / M. I. Kulagin. M.: Delo, 1992. – 214 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.