Сутність ділової репутації стосовно суб`єктів господарювання

Юлія Валеріївна Картавцева, Ігор Юрійович Лучка

Анотація


У роботі зроблено спробу визначити сутність ділової репутації, а також дослідити наповнення цього феномену стосовно суб’єктів господарювання. Порушення прав на ділову репутацію розглядається з господарсько-правових позицій – з позицій забезпечення конкурентних умов господарювання. Результати дослідження можуть бути використані в практиці органів, що здійснюють захист ділової репутації суб’єктів господарювання.


Ключові слова


ділова репутація; суб’єкт господарювання; інститут господарського права; гудвіл; відповідальність суб’єктів господарювання; порушення конкурентних умов господарювання; антимонопольно-конкурентне законодавство; захист ділової репутації

Посилання


Ярешко О. Ділова репутація суб’єктів господарювання (порівняльний аспект): автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.04 / О. Ярешко. – Київ, 2011. – 19 с.

Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 р. № 2121-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5-6. – Ст. 30.

Постанова Правління Національного банку України від 8 вересня 2011 р. № 306 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1203-11

Про обмеження монополізму та недопу-щення недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності: Закон України від 18 лютого 1992 р. № 2132-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 21. – Ст. 296.

Цивільний кодекс Української РСР: Закон від 18 липня 1963 р. № 1540-VI (редакція станом на 01.01.2004) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: zakon.rada.gov.ua/ laws/ show/ 1540-06

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-ІV // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 461.

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.

Про оподаткування прибутку підпри-ємств: Закон України від 28 грудня 1994 р. № 334/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 4. – Ст. 28.

Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI // Офіційний вісник України. – 2010. – № 92. – Том 1. – Ст. 3248.

Про затвердження Порядку експертної оцінки нематеріальних активів: наказ Фонду державного майна та Державного комітету з питань науки і технологій від 27 травня 1995 р. № 969/97 [Електронний ресурс]. – Режим до-ступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v_001700-09

Про захист від недобросовісної конку-ренції: Закон України від 7 червня 1996 р. № 236/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 36. – Ст. 164.

References

Jareshko O. Dilova reputacija sub’jektiv gospodarjuvannja (porivnjal’nyj aspekt): avtoref. dys. … kand. juryd. nauk: 12.00.04 / O. Jareshko. – Kyi’v, 2011. – 19 s.

Pro banky i bankivs’ku dijal’nist’: Zakon Ukrai’ny vid 7 grudnja 2000 r. № 2121-III // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 2001. – № 5-6. – St. 30.

Postanova Pravlinnja Nacional’nogo banku Ukrai’ny vid 8 veresnja 2011 r. № 306 [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1203-11

Pro obmezhennja monopolizmu ta nedopushhennja nedobrosovisnoi’ konkurencii’ v pidpryjemnyc’kij dijal’nosti: Zakon Ukrai’ny vid 18 ljutogo 1992 r. № 2132-HII // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 1992. – № 21. – St. 296.

Cyvil’nyj kodeks Ukrai’ns’koi’ RSR: Zakon vid 18 lypnja 1963 r. № 1540-VI (redakcija stanom na 01.01.2004) [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1540-06

Cyvil’nyj kodeks Ukrai’ny vid 16 sichnja 2003 r. № 435-IV // Oficijnyj visnyk Ukrai’ny. – 2003. – № 11. – St. 461.

Gospodars’kyj kodeks Ukrai’ny vid 16 sichnja 2003 r. № 436-IV // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – St. 144.

Pro opodatkuvannja prybutku pidpryjemstv: Zakon Ukrai’ny vid 28 grudnja 1994 r. № 334/94-VR // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 1995. – № 4. – St. 28.

Podatkovyj kodeks Ukrai’ny vid 2 grudnja 2010 r. № 2755-VI // Oficijnyj visnyk Ukrai’ny. – 2010. – № 92. – Tom 1. – St. 3248.

Pro zatverdzhennja Porjadku ekspertnoi’ ocinky nematerial’nyh aktyviv: nakaz Fondu derzhavnogo majna ta Derzhavnogo komitetu z pytan’ nauky i tehnologij vid 27 travnja 1995 r. № 969/97 [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v_001700-09

Pro zahyst vid nedobrosovisnoi’ konkurencii’: Zakon Ukrai’ny vid 7 chervnja 1996 r. № 236/96-VR // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 1996. – № 36. – St. 164.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.