Забезпечення соціального спрямування економічної системи України в умовах кризи: правові аспекти

Оксана Мар'янівна Вінник, Ірина Мирославівна Кравець

Анотація


У статті запропоновані правові механізми забезпечення соціального спрямування економічної системи України в умовах кризи. Зокрема, зосереджено увагу на необхідності належного контролю за приватизацією та післяприватизаційною експлуатацією підприємств; якістю товарів, робіт, послуг; ціноутворенням; зловживанням монопольним становищем на ринку на шкоду споживачам.


Ключові слова


соціальне спрямування економіки; економічна криза; приватизація; підприємства-монополісти; ціноутворення; захист прав споживачів; господарська система

Посилання


Конституція України: прийнята Верховною Радою 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Знаменский Г. Л. Новое хозяйственное право. Избранные труды: сб. научн. трудов / Г. Л. Знаменский. – К.: Юринком Интер, 2012. – 488 с.

Задихайло Д. В. Правові засади формування та реалізації економічної політики держави: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.04 / Д. В. Задихайло; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Х., 2013. – 38 с.

Мамутов В. К. Экономика и право: сб. научн. трудов / В. К. Мамутов. – К.: Юринком Интер, 2003. – 544 с.

Стратегія підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання державного сектору економіки, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 травня 2015 р. № 662-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248295032.

Приватизация в Украине: с молотка пустят 25 крупнейших госпредприятий [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.facenews.ua/news/2016/306234/

Соснова А. Продать все: приватизація – 2015 в Украине / Анастасия Соснова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ru.slovoidilo.ua/2015/05/13/statja/jekonomika/prodat-vse-privatizaciya-2015-v-ukraine.

Про приватизацію державного майна: Закон України від 4 березня 1992 р. № 2163-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 24. – Ст. 348.

Звіт про роботу Фонду державного майна України, хід та результати виконання Державної програми приватизації у 2012 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.spfu.gov.ua/userfiles/pdf/zvit_19032013_1.pdf

Інформація про роботу Фонду державного майна України та хід виконання Державної програми приватизації у січні – вересні 2015 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.spfu.gov.ua/userfiles/pdf

Інформація про хід виконання державних програм приватизації за результатами аналізу звітів Фонду державного майна України / підготовлено департаментом контролю видатків на АПК та виробничу інфраструктуру. – Київ: Рахункова палата України, 2003. – Випуск 4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/39272?cat_id=38964.

Падалка С. С. Приватизація в Україні у системі відносин: влада, громадянське суспільство, особа (1991-2010 роки) / С. С. Падалка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://histans.com/LiberUA/978-966-02-6441-0/7.pdf.

Ногінова Н. М. Приватизація в Україні: упущення, досягнення і перспективи / Н. М. Ногінова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2722.

Захарова Т. Приватна власність у сучасному українському суспільстві: соціологічний вимір / Т. Захарова // Вісник КНТЕУ. – 2011. – № 3. – С. 117-128 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://visnik. knteu.kiev.ua/ files/ 2011/03/13.pdf

Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26 листопада 1993 р. № 3659-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 50. – Ст. 472.

Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11 січня 2001 р. № 2210-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 12. – Ст. 64.

Про захист прав споживачів: Закон України від 12 травня 1991 р. № 1023-ХІІ // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 30. – Ст. 379.

В Киеве начали обрезать электричество за долги [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://newsoboz.org/obshchestvo/v-kieve-nachali-obrezat-elektrichestvo-za-dolgi-09022016135900.

В Киеве должникам начали отключать свет в квартирах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fakty.ua/212485-v-kieve-dolzhnikam-nachali-otklyuchat-svet-v-kvartirah.

Правила користування електроенергією для населення: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 р. № 1357 // Урядовий кур’єр від 26.08.1999 р.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV // Голос України. – 2003. – 12-13 березня.

Про Фонд державного майна України: Закон України від 9 грудня 2011 р. № 4107-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 28. – Ст. 311.

Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 459 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 77. – Ст. 2183.

References

Konstytucija Ukrai’ny: pryjnjata Verhovnoju Radoju 28 chervnja 1996 r. // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 1996. – № 30. – St. 141.

Znamenskyj G. L. Novoe hozjajstvennoe pravo. Іzbrannye trudy: sb. nauchn. trudov / G. L. Znamenskyj. – K.: Jurinkom Inter, 2012. – 488 s.

Zadyhajlo D. V. Pravovi zasady formuvannja ta realizacii’ ekonomichnoi’ polityky derzhavy: avtoref. dys. … d-ra juryd. nauk: 12.00.04 / D. V. Zadyhajlo; Nac. un-t «Juryd. akad. Ukrai’ny im. Jaroslava Mudrogo». – H., 2013. – 38 s.

Mamutov V. K. Ekonomika i pravo: sb. nauchn. trudov / V. K. Mamutov. – K.: Jurinkom Inter, 2003. – 544 s.

Strategija pidvyshhennja efektyvnosti di-jal’nosti sub’jektiv gospodarjuvannja derzhavnogo sektoru ekonomiky, shvalena rozporjadzhennjam Kabinetu Ministriv Ukrai’ny vid 27 travnja 2015 r. № 662-r [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248295032.

Privatizacija v Ukraine: s molotka pustjat 25 krupnejshih gospredprijatij [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.facenews.ua/news/2016/306234/

Sosnova A. Prodat’ vse: privatizacija – 2015 v Ukraine / Anastasyja Sosnova [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://ru.slovoidilo.ua/2015/05/13/statja/ekonomika/prodat-vse-privatizaciya-2015-v-ukraine.

Pro pryvatyzaciju derzhavnogo majna: Zakon Ukrai’ny vid 4 bereznja 1992 r. № 2163-HII // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 1992. – № 24. – St. 348.

Zvit pro robotu Fondu derzhavnogo majna Ukrai’ny, hid ta rezul’taty vykonannja Derzhavnoi’ programy pryvatyzacii’ u 2012 roci [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.spfu.gov.ua/userfiles/pdf/zvit_19032013_1.pdf

Informacija pro robotu Fondu derzhavnogo majna Ukrai’ny ta hid vykonannja Derzhavnoi’ programy pryvatyzacii’ u sichni – veresni 2015 roku [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.spfu.gov.ua/userfiles/pdf

Informacija pro hid vykonannja derzhavnyh program pryvatyzacii’ za rezul’tatamy analizu zvitiv Fondu derzhavnogo majna Ukrai’ny / pidgotovleno departamentom kontrolju vydatkiv na APK ta vyrobnychu infrastrukturu. – Kyi’v: Rahunkova palata Ukrai’ny, 2003. – Vypusk 4 [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www. ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/39272?cat_id=38964.

Padalka S. S. Pryvatyzacija v Ukrai’ni u systemi vidnosyn: vlada, gromadjans’ke suspil’stvo, osoba (1991-2010 roky) / S. S. Padalka [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://histans.com/LiberUA/978-966-02-6441-0/7.pdf.

Noginova N. M. Pryvatyzacija v Ukrai’ni: upushhennja, dosjagnennja i perspektyvy / N. M. Noginova [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2722.

Zaharova T. Pryvatna vlasnist’ u suchasnomu ukrai’ns’komu suspil’stvi: sociologichnyj vymir / T. Zaharova // Visnyk KNTEU. – 2011. – № 3. – S. 117-128 [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://visnik.knteu.kiev.ua/files/2011/03/13.pdf

Pro Antymonopol’nyj komitet Ukrai’ny: Zakon Ukrai’ny vid 26 lystopada 1993 r. № 3659-HII // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 1993. – № 50. – St. 472.

Pro zahyst ekonomichnoi’ konkurencii’: Zakon Ukrai’ny vid 11 sichnja 2001 r. № 2210-III // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 2001. – № 12. – St. 64.

Pro zahyst prav spozhyvachiv: Zakon Ukrai’ny vid 12 travnja 1991 r. № 1023-HII // Vidomosti Verhovnoi’ Rady URSR. – 1991. – № 30. – St. 379.

V Kieve nachali obrezat’ elektrichestvo za dolgi [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://newsoboz.org/obshchestvo/v-kieve-nachali-obrezat-elektrichestvo-za-dolgi-09022016135900.

V Kieve dolzhnikam nachali otkljuchat’ svet v kvartirah [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://fakty.ua/212485-v-kieve-dolzhnikam -nachali-otklyuchat-svet-v-kvartirah.

Pravyla korystuvannja elektroenergijeju dlja naselennja: zatv. postanovoju Kabinetu Ministriv Ukrai’ny vid 26 lypnja 1999 r. № 1357 // Urjadovyj kur’jer vid 26.08.1999 r.

Cyvil’nyj kodeks Ukrai’ny vid 16 sichnja 2003 r. № 435-IV // Golos Ukrai’ny. – 2003. – 12-13 bereznja.

Pro Fond derzhavnogo majna Ukrai’ny: Zakon Ukrai’ny vid 9 grudnja 2011 r. № 4107-VI // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 2012. – № 28. – St. 311.

Polozhennja pro Ministerstvo ekonomich-nogo rozvytku i torgivli Ukrai’ny: zatv. postano-voju Kabinetu Ministriv Ukrai’ny vid 20 serpnja 2014 r. № 459 // Oficijnyj visnyk Ukrai’ny. – 2014. – № 77. – St. 2183.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.