Проблеми розвитку сучасного аграрного права

Dmytro Bezzubov, Yurii Korneev

Анотація


У статті розглядається проблема розвитку аграрного права. Аналізується місце і роль аграрного права в догматі розвитку українського права і законодавства. Систематизуються теоретичні основи: принципи і методи аграрного права. Робляться пропозиції щодо подальшого розвитку аграрного права.

Ключові слова


право; аграрне право; система права; законодавче регулювання

Посилання


Аграрне право України: підруч. / за ред. В. З. Янчука. – К.: Юрінком Інтер, 1996. – 560 с.

Аграрне право України: підруч. / за ред. В. З. Янчука. – 2-ге вид. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 720 с.

Андрейцев В. І. Правові засади земельної реформи і приватизації земель в Україні: навч.-практич. посіб. / В. І. Андрейцев. – К.: Істина, 1999. – 319 с.

Будзилович І. Фактори негативного впливу на правове забезпечення земельної реформи в Україні / І. Будзилович, А. Юрченко // Право України. – 1998. – № 7. – С. 24.

Аграрне законодавство України: проблеми ефективності / за ред. В. І. Семчика. – К.: ІДП НАН України, 1998. – 245 с.

Титова Н. І. Землі сільськогосподарського призначення – особливий об’єкт правової регламентації / Н. І. Титова // Вісник Львів. ун-ту. Серія юридична. – Вип. 34. – Львів, 1999. – С. 139.

Носік В. Щодо правової природи земельної частки (паю) / В. Носік, Т. Коваленко // Право України. – 2000. – № 3. – С. 48-53.

References

Agrarne pravo Ukrai’ny: pidruch. / za red. V. Z. Janchuka. – K.: Jurinkom Inter, 1996. – 560 s.

Agrarne pravo Ukrai’ny: pidruch. / za red. V. Z. Janchuka. – 2-ge vyd. – K.: Jurinkom Inter, 2000. – 720 s.

Andrejcev V. I. Pravovi zasady zemel’noi’ reformy i pryvatyzacii’ zemel’ v Ukrai’ni: navch.-praktych. posib. / V. I. Andrejcev. – K.: Istyna, 1999. – 319 s.

Budzylovych I. Faktory negatyvnogo vplyvu na pravove zabezpechennja zemel’noi’ reformy v Ukrai’ni / I. Budzylovych, A. Jurchenko // Pravo Ukrai’ny. – 1998. – № 7. – S. 24.

Agrarne zakonodavstvo Ukrai’ny: problemy efektyvnosti / za red. V. I. Semchyka. – K.: IDP NAN Ukrai’ny, 1998. – 245 s.

Tytova N. I. Zemli sil’s’kogospodars’kogo pryznachennja – osoblyvyj ob’jekt pravovoi’ reglamentacii’ / N. I. Tytova // Visnyk L’viv. un-tu. Serija jurydychna. – Vyp. 34. – L’viv, 1999. – S. 139.

Nosik V. Shhodo pravovoi’ pryrody zemel’noi’ chastky (paju) / V. Nosik, T. Kovalenko // Pravo Ukrai’ny. – 2000. – № 3. – S. 48-53.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.