Проблема піратства та поширення контрафактної продукції в Україні: сучасний стан та шляхи попередження

Наталія Борисівна Шуст, Тетяна Володимирівна Корженівська

Анотація


Станом на сьогодні проблема піратства є актуальною в усіх розвинених країнах та країнах, що розвиваються. Щорічний обіг контрафактної продукції обчислюється мільйонами доларів, незважаючи на всі спроби викорінити піратство. В статті розглядається проблема піратства та поширення контрафактної продукції в Україні, а також запропоновані можливі варіанти уникнення цієї проблеми.

Ключові слова


піратство; контрафактна продукція; ліцензійне програмне забезпечення; шахрайські організації; сертифікація

Посилання


Цивільний кодекс України: чинне законодавство України зі змінами та допов. на 01.04.2016 року: офіц. текст. – К.: Алерта, 2016. – 320 с.

Про авторське право і суміжні права: Закон України в ред. від 13.01.2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3792-12

Інформаційний портал «Факти» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1582933

Ходаківський Є. І. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти: навч. посіб. / Є. І. Ходаківський, В. П. Якобчук, І. Л. Литвинчук. – К.: Центр учбової літератури, 2014. – 276 с.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56869

Право інтелектуальної власності. Академічний курс: підруч. / за ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. – К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2007. – 696 с.

Бреус С. Б. Защита авторских прав в Интернете: автореф. дисс. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 / С. Б. Бреус. – М., 2009. – 22 с.

Кондрашов М. Защита интеллектуальной собственности при использовании файлообменных сетей / М. Кондрашов // Хозяйство и право. – 2010. – № 9. – С. 49-56.

Макарова Е. М. Проблемы правового регулирования использования Интернета в предпринимательской деятельности: автореф. дисс. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 / Е. М. Макарова. – М., 2007. – 22 с.

Шуст Н. Б. Міжнародно-правова охорона авторського права та суміжних прав // Використання об’єктів інтелектуальної власності в рекламі: навч. посіб. / Т. І. Биркович, І. С. Бондар, Р. Б. Шишка, І. М. Сопілко. – К.: Видавництво Ліра-К, 2016. – 520 с.

References

Cyvil’nyj kodeks Ukrai’ny: chynne zakonodavstvo Ukrai’ny zi zminamy ta dopov. na 01.04.2016 roku: ofic. tekst. – K: Alerta, 2016. – 320 s.

Pro avtors’ke pravo i sumizhni prava: Zakon Ukrai’ny v red. vid 13.01.2016 [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3792-12

Informacijnyj portal «Fakty» [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1582933

Hodakivs’kyj Je. I. Intelektual’na vlasnist’: ekonomiko-pravovi aspekty: navch. posib. / Je. I. Hodakivs’kyj, V. P. Jakobchuk, I. L. Lytvynchuk. – K.: Centr uchbovoi’ literatury, 2014. – 276 s.

Proekt Zakonu pro vnesennja zmin do dejakyh zakonodavchyh aktiv Ukrai’ny shhodo zahystu avtors’kogo prava i sumizhnyh prav u merezhi Internet [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56869

Pravo intelektual’noi’ vlasnosti. Akad-emichnyj kurs: pidruch. / za red. O. P. Orljuk, O. D. Svjatoc’kogo. – K.: Vyd. Dim «In Jure», 2007. – 696 s.

Breus S. B. Zashhita avtorskih prav v Inter-nete: avtoref. diss. … kand. jurid. nauk: spec. 12.00.03 / S. B. Breus. – M., 2009. – 22 s.

Kondrashov M. Zashhita intellektual’noj sobstvennosti pri ispol’zovanii fajloobmennyh setej / M. Kondrashov // Hozjajstvo i pravo. – 2010. – № 9. – S. 49-56.

Makarova E. M. Problemy pravovogo regulirovanija ispol’zovanija Interneta v predprinimatel’skoj dejatel’nosti: avtoref. diss. … kand. jurid. nauk: spec. 12.00.03 / E. M. Makarova. – M., 2007. – 22 s.

Shust N. B. Mizhnarodno-pravova ohorona avtors’kogo prava ta sumizhnyh prav // Vykorystannja ob’jektiv intelektual’noi’ vlasnosti v reklami: navch. posib. / T. I. Byrkovych, I. S. Bondar, R. B. Shyshka, I. M. Sopilko. – K.: Vydavnyctvo Lira-K, 2016. – 520 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.